If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources for Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

View all English videos

Khan Academy български

Относно:
Нека вземем образованието в собствени ръце! Кан Академията си е поставила за цел да предостави на всекиго безплатно образование на световно ниво. Освен долуизброените видео уроци на български език, на сайта ще можете да намерите уроци с вече преведени субтитри.

Единствено от нас зависи дали броят на учебните видео материали ще нараства. Ако желаете да ни помогнете да обогатим Академията, можете да станете част от доброволческата ни общност като посетите:

Блога на Инициативата
Facebook Групата ни
Facebook Страницата ни
Или се запишете ето тук и ние ще се свържем с Вас.

Повече информация за международния проект на Академията.

Представители: Иван Господинов, Ангел Георгиев, Гергана Бунова, Снежана Стойчева
За контакти: khanacademy.bg@gmail.com

Геометрия

Ъгли (част 3) Питагоровата Теорема (2) Въведение в Ъгли с 30-60-90 градуса Ъгли при успоредни и пресечни прави Питагоровата теорема (1) Подобни триъгълници, при които една страна играе различна роля Питагоровата Теорема (3) Въведение в Питагоровата теорема Описана Около Триъгълник Окръжност Обиколка и Лице на Необикновен Многоъгълник Диагонали на ромб Задачи с подобни триъгълници Примери с ъгли (2) Как се използва транспортир? Използване на алгебра за намиране на съседни ъгли Хероновата формула Доказателство: Диагоналите на ромб се разполовяват и са симетрали Измерване на ъгли Доказателство: Сборът на ъглите в триъгълник е 180 градуса Намиране на успоредни и перпендикулярни прави Триъгълници с 30-60-90 градуса (2) Измерване на ъгли в градуси Събиране на отсечки Измерване на отсечки Най-основното за ъглите Пример с ъгли на триъгълник 1 Интересна задача с ъгли Доказателство: Противоположните ъгли са равни Примерна задача с триъгълник с 30-60-90 градуса Определяне на лъчи Отсечка, Права линия и Лъч

Аритметика

Първи стъпки в математиката. Започни от тук, ако искаш да научиш основите (или просто да се увериш, че нямаш пропуски). След това би трябвало да си готов за Алгебра.

Първи стъпки със събирането Първи стъпки с изваждането Числа на числова ос Събиране 2 Изваждане 2 Текстова задача с изваждане Пример: Изваждане на двуцифрени числа Значение на цифрите в десетична дроб Събиране на двуцифрени числа Разлика между умножение и степенуване Таблицата за умножение Умножение Изваждане на десетични дроби. Текстова задача Правилни и неправилни дроби Пример: Умножение изразено по различни начини Още таблици за умножение Текстова задача: Умножение с едноцифрени числа Въведение в ред на действията Ред на действията По-сложен ред на действията Стойност на цифра според мястото й в числото Стойност на цифрата според мястото й в числото (2) Събиране на десетични дроби Стойност на цифра според мястото й в число (3) Изваждане на десетични дроби Десетични дроби на числова ос Делене на десетични дроби на 10 Сравняване на десетични дроби Текстова задача с умножение на десетични дроби Преобразуване на дроби в десетични дроби Умножаване на десетични дроби Текстова задача: Колко коли могат да се паркират? Особени случаи при умножение на двучлени Въведение в умножението Сравняване на дроби Закръгляне на десетични дроби Членове, коефициенти и степенни показатели при многочлени Ред на действията 1 Делене на десетични дроби Текстова задача с деление Представяне на число като дроб, десетична дроб и в проценти Разлагане на множители Числител и знаменател в дроб Разпределителното свойство 2 Разпределителното свойство 1 Примери с разпределителното свойство 1 Деление 1 Двойно заемане при изваждане на трицифрено число Умножението като група от предмети Заемане от 0 при изваждане на трицифрени числа Как работи пренасянето Изваждане наум без заемане Примери за пренасяне при събиране на трицифрени числа Прегрупиране или заемане при изваждане на трицифрени числа Прегрупиране при изваждане на трицифрени числа Пренасяне при събиране на трицифрени числа Сравняване на десетични дроби 4 Задачи с проценти 3 Задачи с проценти Преобразуване на десетични дроби в проценти (упр.1)

Математически Анализ

Математически теми преди Анализ и Тригонометрия. Ако сте хвърлили едно око на уроците по Алгебра, то тези би трябвало да са лесни за усвояване. :)

Алгебра

Видео уроци и примерни задачи от Алгебра.

Уравнения 3 Графични линии 1 Решаване на неравенства Решаване на Ах + В = С Прости уравнения Задачи с проценти Още задачи с проценти Системи от линейни уравнения Средно аритметично Рационални уравнения с едно неизвестно Рене Декарт и Декартови Координати Наклон на права и пресечна точка на правата с оста Y Нарастване с проценти Променливи и Изрази 1 Променливи, Изрази и Уравнения Произходът на Алгебрата Решаване на линейни уравнения Изчисляване на формула чрез заместване Пример: Периметър на градина Изразяване на отношение с просто уравнение Задача: Сбор на три последователни нечетни числа Решаване на уравнения с разпределителното свойство Защо делим двете страни на уравнението? Неравенства на числова ос Решаване на уравнения 2 Неравенства с едно действие Решаване на уравнения с едно действие (2) Решаване за променлива (2) Особен Случай на Уравнение Решаване на Уравнения с Едно Действие Уравнения с няколко действия Изрази с Две Променливи Неравенства с няколко стъпки 2 Пример: Неравенства на числова ос Умножаване на многочлени Умножаване и делене на едночлен Двучлен на квадрат Събиране и изваждане на многочлени 1 Многочлени 1 Многочлени 2