jQuery колекции

Когато използваш jQuery за да намираш елементи, jQuery връща обект, който е jQuery колекция
var $heading = $('h1');
Честа практика е имената на променливи да започват със знак $, за да се покаже, че съхраняват обекти от тип jQuery колекция. Това помага да се различават от променливи, които съхраняват DOM възли.
Ако искаш да получиш DOM възел от jQuery обект, трябва да третираш jQuery обекта като масив и да използваш нотация с квадратни скоби.
var heading = $heading[0];
Ако искаш да превърнеш DOM възел в jQuery обект, можеш да го подадеш на jQuery функция:
var $heading = $(heading);

Итериране през колекции

Ако искаш да итерираш през множество елементи в колекция, можеш да използваш for цикъл или each() от jQuery:
  $("p").each(function(index, element) { 
    $(element).text( $(element).text() + "!!"); 
  });
Когато извикаш each() функцията, трябва да подадеш и 'колбек функция'. jQuery ще извика колбек функцията за всеки елемент в колекцията и ще подаде текущия индекс и елемент към нея.
jQuery също ще настрои контекста на функцията до текущия елемент, което значи, че можеш да се обръщаш към този елемент чрез ключовата дума this :
  $("p").each(function() { 
    $(this).text( $(this).text() + "!!"); 
  });
Зареждане