If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Речник на музикалните термини

Акцент/Ударение/Подчертан тон
Ударение, наблягане или “удар” в началото на даден тон или акорд.
Бавно темпо (Ададжо - италиански)
Означава бавно темпо или бавна скорост. Понякога е името на музикално произведение, като например Ададжо за цигулка и оркестър от Моцарт.
Умерено/Спокойно темпо (Анданте - италиански)
Означава скорост на обикновен ход, умерено, бавно, спокойно; умерена скорост.
Такт
Тактът представлява част от музикално произведение, която започва на силно (тежко) метрично време и завършва пред следващото силно време. Тактът се вмества между две непрекъснати отвесни линии, наречени тактови черти. Виж Основи на музиката: Ноти и ритъм, Урок 1: Нотни стойности, времетраене и размер
Ритъм/Пулс
Равномерно редуване на еднакви елементи. Закономерно съотношение на тоновите трайности. Виж Основи на музиката: Ноти и ритъм, Урок 1: Нотни стойности, времетраене и размер
Виртуозно импровизирано соло (Каденца - италиански)
Свободно импровизирано соло с брилянтен виртуозен характер, изпълнено от солист, обикновено в края на един концерт. Каденца може да бъде също така соловото изпълнение на един инструмент или група от инструменти в оркестрова творба. Виж Лудвиг ван Бетховен: Симфония No. 5, Анализ на Джерард Шварц (Първа част)
Песен за хор/Хорал
Първоначално така се наричали немските протестантки песнопения. В музикалните произведения хорал означава многогласна композиция за гласове или инструменти, каквито са например Баховите хорали. Думата “хорал” се използва също така понякога за название на композиция за хор.
Акорд
Съзвучие от три или повече различни тона, които звучат едновременно, и са или могат да бъдат наредени по терци.
Концерт
Композиция за соло инструмент (един изпълнител или група солисти/изпълнители) и оркестър с виртуозен характер.
Постепенно усилване (Крешендо - италиански)
Означава (постепенно) нарастване, увеличаване силата на звука.
Постепенно затихване (Декрешендо/Диминуендо - италиански)
Постепенно затихване, намаляване силата на звука; обратното на крешендо.
Нежно/Сладко (Долче - италиански)
Означава да бъде изпълнено нежно или деликатно.
Акцентувано, силно време
Първото време в такта, което диригентът отбелязва с жест надолу, се нарича силно време. Виж Лудвиг ван Бетховен: Симфония No. 5, Урок по дирижиране от Джерард Шварц (Първа част)
Ансамбъл
1) Съвместно изпълнение на музикално произведение от няколко изпълнители, например оркестър или струнен квартет;
2) Наименование на някои смесени вокално-инструментални групи.
Фанфари
Откъс от музикална творба, която служи като встъпителен анонс, често изпълнявана от медните духови инструменти в оркестъра или от един инструменталист, например тромпетист.
Фермата/спирка/корона
Символ, с който се отразява увеличаване трайността на един тон или пауза, съобразно изискванията на произведението и вкуса на изпълнителя. Виж Лудвиг ван Бетховен: Симфония No. 5, Урок по дирижиране с Джерард Шварц (Първа част)
Бемол
Знак, за понижение на тона с половин тон. Пише се преди нотата, а се изговаря след нотата. Например, ако преди нотата "ре" прибавим символа за бемол, тя се понижава с половин тон и звучи "ре бемол".
Музикална форма
Цялостната организирана система от музикално-изразни средства, служеща за въплъщение на дадено съдържание. Структурата или подредбата на една музикална творба.
Силно (Форте - италиански)
Означение за динамика (силата, с която се изпълнява едно музикално произведение), силно.
Много силно (Фортисимо - италиански)
Означение за динамика, много силно, по-силно от форте.
Полутон
Полутон, интервал в музиката (например ми-фа или до-ре бемол), който се равнява на 1⁄12 част от октавата.
Хармония/Съзвучие
Едновременно звучене на тонове, главно в акорди, които са благозвучни.
Инструментация/Оркестрация
Може да се нарече и оркестрация, когато се отнася за оркестър. Това е начинът, по който композиторът приспособява дадено музикално произведение, написано за определен инструмент, глас или ансамбъл, към изискванията на друг инструмент, глас или ансамбъл.
Ключ/Тоналност
Група от тонове, подредени по височина, които се стремят към конкретна тоника и образуват дадена гама. Тоналността задава тоналната основа на музикална творба или на част от нея.
Бавно темпо (Ларгето - италиански)
Умерено широко, бавно темпо, но по-бързо от Ларго. Може да означава и име на пиеса или част от циклично произведение със същия характер.
Широко, бавно темпо (Ларго - италиански)
Широко, бавно темпо. Име на пиеса или част от циклично произведение със същия характер.
Мажор/Мажорен
Отнася се до определен акорд или тоналност.
A. Мажорен акорд е този, в който участват три тона на разстояние от четири полутона между първи и втори тон, и три полутона между втори и трети тон. Полутон е най-малкият интервал (разстояние) в традиционната западна класическа музика. Полутонът представлява разстоянието между два поредни клавиша на пианото (бял и черен или два бели).
Б. Когато мажор се отнася до тоналност, говорим за основната, главна тоналност, върху която е построена една музикална творба или част от нея. В този случай, акордът, построен върху тониката със същото име, е водещ за творбата, и е отправна и завършваща точка за композицията. Например, Симфония No. 3 на Шуман е в тоналност "ми бемол мажор", и съответно първата и последната част започва и завършва в тоналност "ми бемол мажор". Разбира се, много тоналности са използвани в тази петчастна творба, но главната е "ми бемол мажор".
Такт/Размер/Метрум
Единица мярка за време в музиката, която съдържа определен брой времена (удара, импулса) в зависимост от тактовия размер. Тактът се вмества между две отвесни тактови черти.
Мелодия/Песен/Напев
Едногласно изложение на музикална мисъл, в която е съсредоточен основният образен характер на музикалното произведение.
Минор/Минорен
Този термин може да се отнася за акорд или тоналност.
A. Минорният акорд се състои от три тона на разстояние три полутона между първия и втория тон, и четири полутона между втория и третия тон.
Б. Когато става дума за минорна тоналност, говорим за основната, главна тоналност, върху която е построена една музикална творба или част от нея. Акордът, построен върху тониката със същото име, е водещ за творбата, и е отправна и завършваща точка за композицията. Например, първата част на Пета симфония на Бетховен е в "до минор". Най-открояващият се акорд в нея е "до минор", а главният тон е "до" и те определят тоналността "до минор". Разбира се, тук са използвани и много други тоналности.
Много живо (Молто виваче - италиански)
Много живо изпълнение, изпълнение в много бързо темпо.
Мотив
Най-малкото музикално построение, което има самостоятелно смислово значение. Група от тонове, обединени около тежък метричен момент. Мотивът се съдържа в цялата мелодия и е по-кратък от нея.
Част/дял от музикално произведение
Продължителна част от една симфония или концерт. Обикновено съдържа няколко теми и музикални идеи.
Ноти
Нотата е основен символ/знак в съвременното нотно писмо, чиято форма определя трайността, а мястото ѝ на петолинието - височината на тона. Виж Основи на музиката: Ноти и ритъм, Урок 1: Нотни стойности, времетраене и размери
Октава
Интервал (разстояние) между два тона, който включва осем степени, като горният тон повтаря долния след седем стъпки (степени). При мажорните и минорните гами този интервал се състои от осем* степени (стъпки), и затова се използва думата октава (октава от италиански означава осем). (*при мажорните и минорните гами осемте степени са всъщност поредица от цели тонове и полутонове).
Опус/Отделна композиция (латински)
Означава произведение, съчинение или набор от композиции от определен композитор, подредени хронологично. Номерацията на творбите обикновено се задава от самия композитор. Често номерата на творбите следват хронологията на създаването им, но понякога следват реда на издаването им.
Много тихо (Пианисимо - италиански)
Означение за динамика – много тихо, по–тихо от пиано.
Тихо (Пиано - италиански)
Знак за динамика–тихо. Означава също и инструмента пиано.
Височина на тона
Честотата, с която трепти звуковата вълна, определя височината на тона (под “честота” се има предвид броя трептения за секунда на звуковата вълна, която представлява съответния тон).
Повече (Пю - италиански)
Повече. Например "пю пиано" означава по-тихо.
Разрешение при неустойчиви тонове
Дадена група от акорди може да създаде хармонично напрежение (неблагозвучие или дисонанс). Когато това напрежение се последва от акорд без напрежение, се стига до разрешение (благозвучие или консонанс).
Гама/Звукоред
Постепенно възходящо или низходящо подреждане на тоновете по височина (поредица от цели тонове и полутонове), което започва с тониката и завършва с нейното по-високо или по-ниско повторение. Дадена мажорна или минорна гама се определя от специфичния за нея модел на редуване на цели тонове и полутонове, както и от основния ѝ тон, известен като тоника.
Винаги/постоянно (Семпре - италиански)
Винаги, постоянно. Например, семпре форте означава постоянно силно.
Винаги повече (Семпре пю - италиански)
Винаги повече.
Силно акцентиран (Сфорцандо - Italian)
Силно акцентиране на отделен тон.
Диез/Повишаване на тона с половин тон
Когато символът за диез "♯" се добави към една нота, тя се повишава с полутон. Например, ако преди нотата "сол" се добави диез, прозвучава "сол диез".
Соло/Един/Сам
Пеене или свирене само от един изпълнител със или без съпровод. В една хорова, оркестрова или друга ансамблова пиеса има откъси (части), предназначени за един изпълнител (солист). А "соли" означава същото (солисти) за група или секция от изпълнители.
Интервал/Разстояние/Стъпка
В музиката - интервал между два тона, който се състои от два полутона (като до–ре или до-си бемол).
Симфонична форма
Творба, написана за голям оркестър, симфония.
Темпо (италиански)
Бързината (скоростта) на изпълнение на една музикална творба.
Тема
Основна музикална мисъл, която лежи в развитието на музикалните произведения и притежава ярка образна индивидуалност и характерност. Най-важната мелодия в едно музикално произведение. Може да има една главна тема или множество от теми в една музикална творба.
Тоналност
Организацията на всички тонове и хармонии в едно музикално произведение. Положението на лада по височина, в зависимост от тониката, се нарича тоналност. Ладът е система от група тонове, поставени в определено съотношение, в резултат на което някои от тоновете са придобили значение на устойчиви, а други на неустойчиви.
Тоника
Тониката е най-устойчивата (първата) степен на една мажорна или минорна гама, и тонален център на творба, написана в едноименната тоналност.
Слабо време/Ауфтакт
Знак за подготовка (с жест нагоре от диригента), който се дава преди силното време в един такт. Виж Лудвиг ван Бетховен: Симфония No. 5, Урок по дирижиране с Джерард Шварц (Първа част)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.