If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на възхода и падението на империите

Преглед

 • Една империя се състои от централна държава, която също контролира голям брой територии и често различни населения.
  • Империите се разрастват, като разширяват тяхната власт и влияние, и може да се разпаднат, ако изгубят контрола над твърде обширните територии или ако бъдат завладени.
 • Историците разбират най-добре тези процеси, като правят сравнение между различните империи.

Какво е империя?

До сега разгледахме няколко големи империи. Само да преговорим, терминът империя означава централна държава, която упражнява политически контрол върху голямо количество територия, населявана от множество различни групи. Често тази централизирана власт управлява от една или няколко столици. Обикновено приемаме империята за едно цяло. Но тъй като империите са твърде големи, те често са разделени на по-малки, по-лесно управляеми политически единици, обикновено наречени провинции.

Сравняване на зараждането и възхода на империите

За да се разраства една империя, една държава трябва да завладее други държави или групи хора. За да разберат по-добре тези процеси, историците сравняват помежду им отделните империи.
Като сравняват различни империи, историците виждат, че процеса на разрастване има и някои сходни черти, и някои различия между империите. Ахеменидската персийска империя при Кир Велики се разраства значително за по-малко от 30 години и достига своя максимален размер в рамките на 75 години. Римската република е основана през шести век преди новата ера, но Римската империя достига своя максимален размер едва през 117 г.
Империите растат поради различни причини. Персийската империя на Ахеменидите е създадена до голяма степен чрез военни завоевания. Империята на Маурите в Индия използва комбинация от политически саботаж, религиозно покръстване и военно нашествие, за да разшири своите владения. Римляните, въпреки че са милитаристично общество, обикновено не тръгват да завладяват територия. Но те наистина участват в много войни. След като побеждава враговете си, Рим обикновено им предлага някакво ниво на гражданство в замяна на лоялност.
Основната идея е, че имперският растеж се отнася за централна държава, разширяваща политическия си контрол над територия и хора. Това може да бъде постигнато чрез военни, икономически или културни средства — обикновено комбинация от тези фактори!
Спри и помисли: Какво установяват историците, като сравняват процесите, чрез които се разрастват различни империи?
Избери един отговор:

Бързо разширяване — възходът на Александър Велики

Александър Македонски остава в историята като един от най-великите основатели на империя. Но до каква степен неговият успех се дължи на личните му качества? Бързото разширяване на империята на Александър е пример за това как малки държави могат да станат огромни империи. То също показав как събития и обстоятелства извън централната държава играят роля за успеха ѝ при изграждане на империя.
Въпреки че е по-известен като бащата на Александър Македонски, самият Филип II Македонски, който царува от 359 до 336 г. пр.н.е., е способен цар и военен пълководец. Той създава предпоставките за победите на неговия син Александър над Персия. Филип II използва подкупи, войни и заплахи, за да укрепи своето царство, и без неговите възгледи и упоритост историята може би никога нямаше да познава Александър.
Карта, показваща разрастването на Македония.
Карта, показваща разрастването на Македония. Източник на изображението: Wikipedia
През 336 г. пр.н.е., след като Филип е убит, Александър предприема голямата кампания, която баща му е планирал: завладяването на могъщата Персийска империя. Александър притежава впечатляващи пълководчески способности, но той също е подпомогнат от политическата нестабилност в Персия. Победите на Александър убеждават много местни владетели да сменят Персийския имперски контрол за лоялност към Александър. Александър не променя драстично съществуващите административни системи, а по-скоро ги адаптира за своите цели. От 327 г. пр.н.е. Персийската империя е твърдо под негов контрол.
Завоюването на Персия от Александър може да се разглежда като промяна на властта, както и акт на териториално разширение. Територията, която представлява Персийската империя, остава до голяма степен непокътната под управлението на Александър. Няколко фактора, включително съществуващите условия в Персийската империя и имперските основи, положени от баща му, в съчетание с военното умение на Александър правят неговото имперско приключение успешно.
Спри и помисли: Можеше ли Александър да е успешен в Персия, ако баща му първо не беше покорил Гърция?

Вътрешна реформа - възходът на Китай при династията Хан

Династията Цин е краткотрайна — 221 до 206 г. пр.н.е. Но в краткото си съществуване тя полага основите на обширна имперска бюрокрация, която ще се разшири и реформира при династията Хан, която идва след нея. Цин Шъхуан, първият император от династията Цин, консолидира земя и власт по време на завоеванията си, които слагат край на Периода на воюващите държави. При Цин Шъхуан цялата власт принадлежи директно на императора.
Първият император от династията Хан, Хан Гаодзу, запазва голяма част от имперската бюрокрация от времето на Цин, но намалява тежестта на законите и данъците. Конфуцианството било подтискано при династията Цин. Хан Гаодзу открито утвърждавал конфуцианството като държавна идеология, насърчаваща моралната доблест и добродетелите, а не просто управлявал чрез страх и подтисничество.
Освен това владетелите от династията Хан налагали политика на културно преобразуване в новозавладените територии. Чрез усилията да преподават конфуцианската етика императорите Хан изграждат общо усещане за идентичност сред техните разнообразни поданици. Верността към централната Ханска държава се превръща в нещо повече от политическо или икономическо отношение - тя била част от културната идентичност.
Спри и помисли: Каква е разликата между подхода на династията Хан за културно преобразуване и стратегията, използвана от Александър за спечелване на лоялността на новите поданици?

Сравненяване на разпадането на империите

Когато историците казват, че една империя се разпада, те имат предвид, че централната държава вече не упражнява своята широка власт. Това се случва или защото самата държава престава да съществува, или защото държавната власт намалява драстично, тъй като части от империята стават независими от нейната власт. Тъй като империите са големи и сложни, когато историците говорят за падането на една империя, те обикновено говорят за един дълъг процес, а не за една единствена причина!
Някои от общите причини, които историците използват, за да обяснят разпадането на империите са:
 • Икономически проблеми
 • Социални и културни проблеми
 • Екологични проблеми
 • Политически проблеми
Това не са причини сами по себе си, а начини да се групират причините. Например, можеш да кажеш: "Политиката е една от причините за падането на Рим." Трябва да разглеждаш конкретни политически фактори, като например влиянието на гражданските войни. Въпреки това, това групиране е необходимо, когато обсъждаме падането на империите, тъй като няма една единствена причина за падането на империите.

Бърз крах - Персия на Ахеменидите

Въпреки че има вътрешни конфликти в Ахеменидска Персия и преди нашествието на Александър, империята остава до голяма степен непокътната през по-голямата част от пети и четвърти век пр.н.е. Обаче съществуването на вътрешни разделения правят Персия уязвима от нашественици, надяващи се да отнемат от територията на Персия.
През 334 г. пр.н.е. Александър Македонски нахлува в Персийската империя, а през 330 г. пр.н.е. персийският цар Дарий III умира — убива го един от неговите генерали. Александър се възкачва на персийския трон и оставя длъжностните лица и институциите на градовете, които завладява, да продължат да управляват неговата огромна империя. В този смисъл Александър може да се разглежда като просто влизащ в ролята на Персийски император. Вместо да унищожава централната Персийска държава, Александър става новият ѝ владетел.
Когато Александър умира без наследници през 323 г. пр.н.е., неговите генерали си поделят империята помежду си. В този момент централната държава на Персия се срива и е заменена от множество конкуриращи се държави. Това разделение настъпва в рамките на няколко години.
Така факторите, допринесли за падането на Ахемендиска Персия са основно политически и военни. Политическите разделения отслабили империята във военно отношение.
Карта на разделянето на империята на Александър между неговите генерали.
Разделянето на империята на Александър между неговите генерали. Източник на изображението: Wikimedia
Спри и помисли: Кои от следните доказателства поддържат тезата, че Персийската империя не е паднала преди смъртта на Александър?
Избери един отговор:

Бавната смърт на една империя - Гупта

Династията Гупта управлява голяма империя в Северна Индия от около 320 г. до 550 г. Тази династия достига разцвета на своята власт около 450 г.н.е., както е показано на картата по-долу. От около 450 г. империята Гупта се изправя пред нашествия в северозападния регион на империята от ефталитите, понякога наречени белите Хуни. Тези непрекъснати атаки пресушават военните и финансовите ресурси на Гупта и водят до процес на упадък, продължил един век.
Тази карта е добра илюстрация на идеята за център или централна държава, която упражнява контрол върху съседните теритерии; обърни внимание, че централната държава е по-малка от действителната империя, която тя контролира!
Тази карта е добра илюстрация на идеята за център или централна държава, която упражнява контрол върху съседните теритерии; обърни внимание, че централната държава е по-малка от действителната империя, която тя контролира! Източник на изображението: Wikimedia, Woudloper, CC BY-SA 4,0
Продължителният конфликт с белите хуни става причина империята Гупта да загуби голяма част от нейните територии на северозапад от след 500 г. Империята Гупта успява да изгони хуните през 528 г. Обаче икономическото въздействие от загубата на територия и продължителните битки оставят династията Гупта слаба и бедна. През следващите няколко десетилетия различни региони се освобождават от контрола на Гупта и съседни държави – като кралството Вакатака и Малва - израстват по-силни.
От 550 г. империята Гупта вече не съществува. Обаче малко кралство Гупта продължава да съществува за още около век. Империята Гупта е пример за имперски крах, където централната държава продължава да съществува, но не е в състояние да упражнява своята власт и влияние отвъд една ограничена територия. Това може да се противопостави на западната Римска империя, чийто последен император е изтласкан от властта, премахвайки централната Римска държава.
Причините, които допринасят за падането на империята Гупта били основно военни и икономически. Икономическите проблеми били резултат основно от военните предизвикателства пред империята. Това на свой ред довело до политически проблеми, след като властта изгубила територии и била отслабена.
Спри и помисли: Как падането на империята Гупта може да се сравни с падането на Ахеменидската Персийска империя?

Основни изводи

 • Империите възникват и се разпадат по различни причини
 • Историците често ги групират тези причини като политически, икономически, социални и културни или екологични
 • Сравняването на конкретните причини и последствия от възникването и разпадането на различните империи може да помогне за по-доброто разбиране на понятието империя през различните исторически периоди и на различни места

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.