If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преподаване с ИИ: допълнителни идеи за учители

Вдъхновяващи идеи за уроци с ИИ от Държавния университет Монклер
От Държавния университет Монклер (споделено с тяхното любезно съгласие)

Влияние върху процеса на преподаване

Генеративният ИИ може да бъде средство за учене в кратки срокове и за получаване на оценка за преминаване на някое задание. Но същото може да стане и с помощта на Wikipedia, когато ученикът копира отговорите от статиите в нея, както и ако копира от свой съученик.
Генеративният ИИ също е инструмент за учене, както знае всеки, който започне да използва инструмента, въвежда заявки и изучава изхода.
Твоите синапси се активират, докато пишеш и четеш бързо генерирания текст. Това е забавно и най-вероятно си силно заинтригуван, преценяваш, спекулираш, не се съгласяваш, потвърждаваш и правиш всичко онова, което се случва, когато заинтересованият читател работи с текст.
Генеративният изкуствен интелект ни принуждава да се фокусираме върху предизвикателствата на преподаването.
"Учителите учат някого на нещо, в този ред." — Самюел Натали
Натали ни напомня, че нашата неизменна роля като преподаватели е да учим учениците как да учат – как да задават и отговарят на въпроси. Най-добрите начини за учене в конкретните дисциплини и поддисциплини са различни и поради това учениците трябва да продължат да развиват и усъвършенстват своите умения за учене.
С всяка нова група ученици учителят е необходимо да прави самооценка на процеса на учене в съответния курс. Чрез кратки анкети след положени изпити или тестове, чрез въпроси за размисъл, бързи писмени упражнения в клас, дейности "мисли-сравни-сподели" и обширни дискусии в класа, ние помагаме на учениците да открият кои са най-добрите методи за учене за тях. При наличието на достъп до генеративния ИИ изкушението да се пропусне ученето може да бъде по-голямо, така че може да е необходимо да се съсредоточим още повече върху развиването на уменията на учениците да учат.

Практически предложения за справяне с неученето/измамите.

Стратегии за организиране на курса и педагогически подходи

Говорете с учениците си за академичната етика: Разговаряйте с учениците за вашите очаквания относно академичната етика и им напомняйте училищните/ университетските правила. Кажете им, че използването на ChatGPT е академично неетично, подобно на заплащане на човек да напише чужд труд, да се яви на изпит вместо някого или да му напише домашното. Дайте примери и бъдете конкретни и откровени относно вашите притеснения.
За повечето преподаватели академичната неетичност е обидна, защото добросъвестните ученици са в неблагоприятно положение, но също така защото тя е неуважение към тяхната отдаденост и любов към ученето. Какъв е смисълът от получаването на диплома и ходенето на училище, ако човек не научава нищо?
Повдигнете тези въпроси в час, за да накарате учениците си да ги обмислят и да дискутират по тях. Повечето ученици/студенти, които правят измами в академичната сфера, го правят импулсивно и без да го обмислят. Обсъдете този вид поведение в открита дискусия относно измамите в образованието.
Дайте пояснения, например: “Използването на ИИ за генериране на текстове, когато заданието не го изисква или не е разрешено специално, и без правилно посочване или оторизация на това използване, се счита за плагиатство.”
Насърчавайте поведението и навиците, които са свързани със солидно учене – участие в часа, вложено индивидуално старание. Ако резултатите от контролни или доклади са единственият начин учениците да получат отлични оценки, тогава те са по-склонни да използват измама.
При оценяването на учениците се уверете, че оценявате и възнаграждавате начините на учене, които са необходими и подходящи за съответната дисциплина: четене, гледане, говорене, подобряване и коригиране на начините на учене.
Преценявайте дали вашите критерии за оценяване гарантират, че учениците ви усвояват полезни навици за учене.
Изпълнете вашето задание чрез ChatGPT и/или Bing, прегледайте получения отговор и споделете опита си с учениците (и че сте запазили резултата). Забележка: ChatGPT не винаги дава еднакви отговори при всяко използване.

Стратегии за създаване на задания към учениците

ChatGPT и подобните инструменти се основават на налични текстове – те знаят малко за труднодостъпни и редки текстове, или за такива, които са сравнително нови, със защитен или с платен достъп.
Следващите предложения се основават на тези особености.
 • В писмени задания се позовавайте на материали от учебните часове и бележки или източници, които не са достъпни в интернет (скорошни книги или статии, които са актуални и изискват оторизиран достъп). Например: "Посочете двама от теоретиците, разисквани в уроците в клас."
 • Включете в заданието визуални елементи – изображения или видеа, на които учениците трябва да отговорят. Уверете се, че включвате алтернативен текст за достъпност.
 • Посочете или направете връзка с актуални събития или разговори във вашата област.
 • Попитайте за практическо приложение или за връзка между личните познания/опит и концепции или теми от курса.
 • За кратки отговори върху текст вместо отворени въпроси в Canvas използвайте инструменти за групово анотиране, които изискват от учениците да взаимодействат с текста съвместно със своите съученици. Hypothes.is и Perusall са два такива варианта.
 • Вместо есе или задание за кратък отговор възложете на учениците да изпратят аудио файл, подкаст, видео, реч, чертеж, диаграма или мултимедиен проект. В общи линии, разнообразете заданието по начини, които правят използването на ChatGPT по-трудно и по-малко ценно.
 • Разделете писмените си задания на части със срокове за представяне на отделните елементи, които предшестват окончателното предаване: общ преглед, бележки върху научни статии и чернови.
И последно, включете ChatGPT във вашите задания. Например, помолете учениците, които решат да си направят акаунти, да генерират отговор от ChatGPT на въпрос по техен избор и след това да напишат анализ на силните и слабите страни на отговора от ChatGPT.
ChatGPT е интересен! Запознайте се с инструмента и открийте заедно с вашите ученици какво може и какво не може да прави.

Стратегии за класната стая

Използвайте повече метода на обърната класна стая: Използвайте времето в час за писане, планиране, обобщаване и създаване. Поискайте от учениците да прочетат, разгледат и усвоят материала у дома и после да го приложат, демонстрират и изпълняват в класа.
Например:
 • Учениците имат 20 минути в клас да напишат кратки отговори на въпроси, каквито бихте им дали като домашно. По този начин те ще научат много, и като бонус тези индивидуални усилия ще допринесат за провеждането на по-ползотворна дискусия в часа след това.
 • Дайте възможност на учениците да отговарят устно, като всеки ученик отговаря на различен въпрос.
 • Учениците работят в малки групи в часа и представят различни теми пред целия клас.
 • Използвайте кратки тестове в час, контролни работи и други форми за оценяване. Ключът е да ги направите кратки, чести и по възможност да не са обявени предварително. Те служат за оценяване, възнаграждават присъствието в клас и предоставят незабавна обратна връзка по наученото. Ниският брой точки за индивидуални оценки позволяват лошото представяне да бъде информативно за учениците, а не катастрофално.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.