If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: 12. клас (България) Профилирана подготовка Модул 4 Вероятности и анализ на данни > Раздел 2

Урок 3: Дисперсия и стандартно отклонение на случайна величина

Комбиниране на случайни променливи

Влияние върху средно аритметичната стойност, стандартното отклонение и дисперсията

Можем да образуваме нови разпределения, като комбинираме случайни променливи. Ако знаем средната стойност и стандартното отклонение на оригиналните разпределения, можем да използваме тази информация, за да намерим средната стойност и стандартното отклонение на полученото разпределение.
Можем да комбинираме средните стойности директно, но не можем да направим това със стандартните отклонения. Можем да комбинираме дисперсиите, стига да е логично да приемем, че променливите са независими.
Средна стойностДисперсия
Събиране: T=X+YμT=μX+μYσT2=σX2+σY2
Изваждане: D=XYμD=μXμYσD2=σX2+σY2
Това са няколко важни факта за комбинирането на дисперсии:
  • Увери се, че променливите са независими или че е логично да приемем независимост, преди да комбинираш дисперсии.
  • Дори когато изваждаме две случайни променливи, все още събираме дисперсиите им; изваждането на две променливи увеличава цялостната променливост на резултатите.
  • Можем да намерим стандартното отклонение на комбинираните разпределения, като намерим квадратен корен от комбинираните дисперсии.

Пример 1: Установяване на независимост

За да комбинираме дисперсиите на две случайни променливи, трябва да знаем, или да сме готови да приемем, че двете променливи са независими.
ВЪПРОС А (Пример 1)
За кои двойки променливи ще е логично да приемем независимост?
Избери всички правилни отговори:

Пример 2: SAT резултати

Приблизително 1,7 милиона души положили SAT през 2015. Всеки ученик получил резултат по четене с разбиране и по математика.
Това са обобщителни статистически характеристики за всеки раздел на теста през 2015:
РазделСредна стойностСтандартно отклонение
Четене с разбиранеμCR=495σCR=116
МатематикаμM=511σM=120
ОбщоμT=?σT=?
Предположи, че изберем един ученик от тази генерална съвкупност на случаен принцип.
Въпрос А (Пример 2)
Каква е средната стойност на сбора от резултатите на един ученик от четенето с разбиране и математиката?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 2)
Какво е стандартното отклонение на сбора от резултатите на един ученик от четенето с разбиране и математиката?
Избери един отговор:

Пример 3: Проверка на стоки

Всяка от определена стока в една фабрика бива проверена от 4 служителя. Времето, което е нужно на всеки служител, за да провери стоката, има средна стойност от 30 секунди и стандартно отклонение от 6 секунди. Още повече, времето, което е нужно на определен служител да провери стоката, не е повлияно от времето, което е нужно на друг служител, за да провери тази стока.
Нека Т е общото време, което е нужно на 4 служители да проверят случайно избрана стока.
Въпрос А (Пример 3)
Каква е средната стойност на общото време, което е нужно на 4 служителя да проверят една случайно избрана стока?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 3)
Какво е стандартното отклонение на общото време, което е нужно на 4 служители да проверят една случайно избрана стока?
Избери един отговор:

Пример 4: Разлика във височини

Един социолог взел голяма извадка от военни и разгледал височините на мъжете и жените в извадката. Обобщителните статистически характеристики за височините на хората в проучването са дадени по-долу.
Предположи, че изберем един случаен мъж и една случайна жена от проучването и разгледаме разликата между височините. Нека М представлява височината на мъжа, W да представлява височината на жената, а D да представлява разликата между височините им (D=MW).
Средна стойностСтандартно отклонение
МъжμM=178смσM=7см
ЖенаμW=164смσW=6см
РазликаμD=?σD=?
Въпрос А (Пример 4)
Каква е средната стойност на разликата между двете височини?
Избери един отговор:

Въпрос В (Пример 4)
Какво е стандартното отклонение на разликата между двете височини?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.