Линейни уравнения и неравенства

За този урок

Сега ще сравним два алгебрични израза и помисли как това може да ограничи какви стойности могат да приемат променливите. Алгебричните операции, които ще научим тук, всъщност са сърцето на алгебрата.