Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:26

Видео транскрипция

Намери произведението на: 4 по (-5) по (-7,5). Просто умножаваме 3 числа тук, някои са положителни, други са отрицателни. Можем да направим това в какъвто и да е ред. Нека започнем отляво надясно. Нека започнем с 4 по (-5) и после да умножим полученото с (-7,5). Нека напишем отново 4 по (-5) по (-7,5). Няма нужда да пишем точката между числата. Ако просто имаме 4, скоби -5, това означава 4 по -5. Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че положително по положително е положително; положително по отрицателно или отрицателно по положително – когато имаме различни знаци, резултатът ще е отрицателно. Ако имаме еднакви знаци, дори да е отрицателно по отрицателно, резултатът ще е положителен. Нека да приложим това в тази задача. Имаме 4 по -5. 4 по 5 ще е 20. Нека направя това в различен цвят. 4 по 5 ще е 20. Но имаме положително по отрицателно, така че резултатът ще е отрицателен. Различните знаци означават, че ще имаме отрицателен отговор. Става -20 по -7,5. Да видим колко ще е това. Трябва да умножим 20 по 7,5. Нека го пресметнем тук. Имаме 7,5 по 20. 0 по 5 е 0. 0 по 7 е 0. Слагаме 0 тук, защото е ясно, че няма да умножаваме по 2, ще умножаваме по 20. 2 по 5 е 10. 2 по 7 е 14, плюс 1, е 15. Имаме 0, 0, 5. Просто ги прибавям тук. Сваляме 1. И просто преброяваме цифрите, които имаме след десетичната запетая. Имаме общо 1 цифра след десетичната запетая в двете числа. Трябва да имаме и 1 цифра след запетаята в резултата. И отговорът тук е 150. Това е равно на 150. И сега трябва само да помислим дали ще е положително или отрицателно. Имаме отрицателно по отрицателно. Те са с един и същи знак. Така че резултатът ще е положително число. Така че нашият окончателен отговор е 150. И ако искаме да сме съвсем прецизни, можем да напишем 150,0.