Направи преговор на точки от графика в квадрант 1 на координатна система.  След това опитай да решиш няколко задачи за упражнение. 

Нанасяне на точки на координатната система

Точките на координатната система се определят от координати, дадени във вида (x;y)(\blueD{x};\greenD{y}).
Координатата представлява стойност на  хоризонталната\blueD{\text{ хоризонталната}} ос.
Координатата представлява стойност на вертикалната\greenD{\text{вертикалната}} ос.
Пример:
Нанеси точката (6;4)(6; 4).
За (6;4)( \blueD{6}; \greenD{4}) нашата координата xx е 6\blueD6, а координатата yy е 4\greenD4.
Нека започнем, като отидем надясно до 6\blueD{ 6} на оста xx:
Сега отиваме нагоре до 4\greenD4 на оста yy и нанасяме точката (6;4)(\blueD{6}; \greenD{4}):
Искаш ли да научиш повече за изобразяването на точки? Виж това видео.
Искаш ли да научиш повече и за изобразяването на отрицателни точки? Виж тази статия.

Упражнения 1: Изобразяване на точки

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж това упражнение.

Определяне на точки

За да определим координатите (или наредените двойки) на дадена точка, трябва да разберем хоризонталното\blueD{\text{хоризонталното}} и вертикалното\greenD{\text{вертикалното}} разстояние на точката от началната точка (0; 0)\redD{\text{началната точка (0; 0)}}.
Пример:
Използвай следната координатна система, за да определиш наредената двойка за дадената точка.
Нека започнем, като определим разстоянието от (0;0)(0; 0) до дадената точка на оста xx:
Точката е на 3\blueD 3 единици разстояние надясно от началната точка.
Сега нека определим разстоянието от (0;0)(0; 0) до дадената точка на оста yy:
Точката е 1\greenD1 единица над началната точка.
Координатите на точката са (3;1)(\blueD3; \greenD1).

Упражнения 2: Определяне на точки

Искаш ли да опиташ повече задачи като тази? Виж следните упражнения: Определяне на координати
Определяне на точки