If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Допирателни прави и скорост на изменение

Как можем да разглеждаме допирателните като граница на секущите и какво е значението на производната и скоростта на изменение в тази ситуация.

Въведение

Позицията на автомобил, движещ се по улицата, стойността на валута, преизчислена спрямо инфлацията, броят на бактериите в култура или напрежението на променлив електрически сигнал са примери за величини, които се променят с времето. В този раздел ще изследваме скоростта на промяна на величина и как тя е геометрично свързана със секущите и допирателните прави.

Секущи и допирателни

Ако две различни точки P, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis и Q, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, ;, y, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis лежат на кривата y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis, то наклонът на секущата, която пресича кривата в тези две точки, е
m, start subscript, \sec, end subscript, equals, start fraction, y, start subscript, 1, end subscript, minus, y, start subscript, 0, end subscript, divided by, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, end fraction, equals, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, end fraction.
Ако оставим точката x, start subscript, 1, end subscript да се приближава до x, start subscript, 0, end subscript, Q ще се приближава до P следвайки графиката на f. Наклонът на секущата права през P и Q постепенно ще се приближава до наклона на допирателната в точката P, когато x, start subscript, 1, end subscript се приближава до x, start subscript, 0, end subscript. В граничния случай горното уравнение се превръща в
m, start subscript, t, g, end subscript, equals, limit, start subscript, x, start subscript, 1, end subscript, \to, x, start subscript, 0, end subscript, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, end fraction.
Ако означим h, equals, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, тогава x, start subscript, 1, end subscript, equals, x, start subscript, 0, end subscript, plus, h и h, right arrow, 0, когато x, start subscript, 1, end subscript, right arrow, x, start subscript, 0, end subscript. Можем да преработим границата като
m, start subscript, t, g, end subscript, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, h, end fraction.
Когато тази граница съществува, стойността ѝ m, start subscript, t, g, end subscript е наклонът на допирателната към графиката на f в точката P, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis.

Пример 1

Намери наклона на допирателната към графиката на функцията f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed в точката left parenthesis, 2, ;, 8, right parenthesis.

Решение

Тъй като left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, equals, left parenthesis, 2, ;, 8, right parenthesis, използваме формулата за наклона на допирателната
m, start subscript, t, g, end subscript, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, h, end fraction
получаваме
mtg=limh0f(2+h)f(2)h=limh0(h3+6h2+12h+8)8h=limh0h3+6h2+12hh=limh0(h2+6h+12)=12.\begin{aligned} m_{\operatorname{tg}} &=\lim_{h \to 0} \dfrac{f(2 + h) - f(2)} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} \dfrac{\left(h^3 + 6h^2 + 12h + 8\right) - 8} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} \dfrac{h^3 + 6h^2 + 12h} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} \left(h^2 + 6h + 12\right)\\ \\ &= 12. \end{aligned}
Следователно наклонът на допирателната е 12. Спомни си от алгебрата, че уравнението на права при дадени точка и ъглов коефициент е
y, minus, y, start subscript, 0, end subscript, equals, m, start subscript, t, g, end subscript, dot, left parenthesis, x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis.
Уравнението на права при дадени точка и ъглов коефициент ни дава уравнението
y, minus, 8, equals, 12, dot, left parenthesis, x, minus, 2, right parenthesis
което можем да сведем до
y, equals, 12, x, minus, 16.

Намиране на наклон в произволна точка

Сега искаме да намерим формула за наклона на допирателна в произволна точка от графиката на f. Това ще бъде същата формула, която използвахме досега, но в която сме променили константата x, start subscript, 0, end subscript с променливата x. Това ни дава
m, start subscript, t, g, end subscript, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, h, end fraction.
В тази формула ще използваме следния начин на записване:
f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, h, end fraction,
където четем f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis като "f прим от x." Следващият пример илюстрира ползата ѝ

Пример 2

Ако f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, minus, 3, намери f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis и използвай този резултат, за да намериш наклона на допирателните при x, equals, 2 и при x, equals, minus, 1.
Допирателни към f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, minus, 3 при x, equals, minus, 1 и x, equals, 2.

Решение

Тъй като
f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, h, end fraction,
то
f(x)=limh0[(x+h)23][x23]h=limh0x2+2xh+h23x2+3h=limh02xh+h2h=limh0(2x+h)=2x.\begin{aligned} f\,'(x) &=\lim_{h \to 0} \dfrac{\left[(x + h)^2 - 3\right] - \left[x^2 - 3\right]} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} \dfrac{x^2 + 2xh + h^2 - 3 - x^2 + 3} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} \dfrac{2xh + h^2} {h}\\ \\ &=\lim_{h \to 0} (2x + h)\\ \\ &= 2x. \end{aligned}
За да намерим наклона, заместваме x, equals, 2 и x, equals, minus, 1 в резултата за f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis и получаваме
f, prime, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, 2, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, 4
и
f, prime, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, 2, left parenthesis, minus, 1, right parenthesis, equals, minus, 2.
Следователно наклоните на допирателните при x, equals, 2 и x, equals, minus, 1 са съответно 4 и minus, 2.

Пример 3

Намери наклона на допирателната към графиката на функцията f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 1, slash, x в точката left parenthesis, 1, ;, 1, right parenthesis.
Допирателна към графиката на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 1, slash, x при x, equals, 1

Решение

Като използваме формулата за наклона на допирателната
f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, plus, h, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, h, end fraction
и заместим с f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 1, slash, x, получаваме
f(x)=limh0(1x+h)1xh=limh0x(x+h)x(x+h)h=limh0xxhhx(x+h)=limh0hhx(x+h)=limh01x(x+h)=1x2.\begin{aligned} f'(x) &=\lim_{h \to 0} \dfrac{\left (\dfrac{1} {x+h} \right) - \dfrac{1} {x}} {h}\\ \\ &= \lim_{h \to 0} \dfrac{\dfrac{x - (x + h)} {x(x + h)}} {h}\\ \\ &= \lim_{h \to 0} \dfrac{x - x - h} {hx(x + h)}\\ \\ &= \lim_{h \to 0} \dfrac{-h} {hx(x + h)}\\ \\ &= \lim_{h \to 0} \dfrac{-1} {x(x + h)}\\ \\ &= \dfrac{-1} {x^2}. \end{aligned}
Като заместим с x, equals, 1, получаваме
f, prime, left parenthesis, 1, right parenthesis, equals, start fraction, minus, 1, divided by, left parenthesis, 1, right parenthesis, squared, end fraction, equals, minus, 1.
Следователно наклонът на допирателната в x, equals, 1 към графиката на функцията f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 1, slash, x е m, equals, minus, 1. За да намерим уравнението на допирателната, използваме формулата за уравнение на права при дадени точка от правата и ъглов коефициент:
y, minus, y, start subscript, 0, end subscript, equals, m, dot, left parenthesis, x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis,
където left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, y, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, equals, left parenthesis, 1, ;, 1, right parenthesis. Уравнението на допирателната е
y1=1(x1)y=x+1+1y=x+2.\begin{aligned} y - 1 &= -1 \cdot ( x - 1)\\ y&= -x + 1 + 1\\ y&= -x + 2. \end{aligned}

Средна скорост

Основната идея на диференцирането е изчисляването на скоростта на изменение на една величина с изменението на друга величина. Например скоростта на движение се дефинира като изменението на позицията с времето. Ако кола изминава 120 мили за 4 часа, скоростта ѝ е
start fraction, 120, start text, space, м, и, л, и, end text, divided by, 4, start text, space, ч, а, с, а, end text, end fraction, equals, 30, start text, space, м, и, л, и, slash, ч, а, с, end text.
Тази скорост се нарича средна скорост на промяна на разстоянието с времето. Разбира се, една кола, която изминава 120 мили със средна скорост 30 мили в час в продължение на 4 часа, не се движи непременно с постоянна скорост. Възможно е да ускорява или да се забавя през тези 4 часа.
Обаче, ако колата се блъсне в дърво, силата на удара и размера на щетите ще зависят не от средната скорост, а от скоростта в момента на удара. Така че тук имаме два различни вида скорост - средна скорост и моментна скорост.
Средната скорост на един обект се дефинира като преместването triangle, x, разделено на дължината на времевия интервал triangle, t, за който преместването се е случило:
v, equals, start fraction, triangle, x, divided by, triangle, t, end fraction, equals, start fraction, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, divided by, t, start subscript, 1, end subscript, minus, t, start subscript, 0, end subscript, end fraction
Средната скорост също така отразява наклона на секущата права, която свързва две точки. Фигура 1 показва start color #9d38bd, start text, с, е, к, у, щ, а, т, а, space, п, р, а, в, а, end text, end color #9d38bd през точкитеs start color #ff00af, left parenthesis, t, start subscript, 0, end subscript, ;, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, end color #ff00af и start color #ff00af, left parenthesis, t, start subscript, 1, end subscript, ;, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, end color #ff00af от start color #6495ed, start text, г, р, а, ф, и, к, а, т, а, space, н, а, space, п, о, з, и, ц, и, я, т, а, space, с, п, р, я, м, о, space, в, р, е, м, е, т, о, end text, end color #6495ed.
Фигура 1. Наклонът на секущата права през две точки от графиката на закона за движение ни дава средната скорост.
Така заключаваме, че средната скорост на обект между момент t, start subscript, 0, end subscript и момент t, start subscript, 1, end subscript се изразява геометрично с наклона на секущата права, свързваща точките left parenthesis, t, start subscript, 0, end subscript, ;, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis и left parenthesis, t, start subscript, 1, end subscript, ;, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis. Ако изберем t, start subscript, 1, end subscript да бъде близка до t, start subscript, 0, end subscript, то средната скорост за този времеви интервал ще бъде близка до моментната скорост в t, start subscript, 0, end subscript.

Скорост на изменение

Средната скорост на изменение на произволна функция f в даден интервал се представя геометрично като наклона на правата, пресичаща графиката на f. Моментната скорост на промяна на f в конкретна точка се представя като наклона на допирателната към графиката на f в тази точка. Нека разгледаме всеки от случаите по-подробно.

Средна скорост

Средната скорост на промяна на функцията f за интервала open bracket, x, start subscript, 0, end subscript, ;, x, start subscript, 1, end subscript, close bracket е
m, start subscript, \sec, end subscript, equals, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, end fraction
Фигура 2 показва start color #9d38bd, start text, с, е, к, у, щ, а, т, а, space, п, р, а, в, а, end text, end color #9d38bd през точките start color #ff00af, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, right parenthesis, end color #ff00af и start color #ff00af, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, ;, f, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, right parenthesis, end color #ff00af от start color #6495ed, start text, г, р, а, ф, и, к, а, т, а, space, н, а, end text, f, end color #6495ed. Наклонът (ъгловият коефициент) на тази секуща права е m, start subscript, \sec, end subscript.
Фигура 2. Наклонът на секущата права, която пресича графиката на функция в две точки, ни дава средната скорост на изменение на функцията за интервала с краища тези две точки.

Моментна скорост

Моментната скорост на изменение на функцията f в точката x, start subscript, 0, end subscript e
m, start subscript, t, g, end subscript, equals, f, prime, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, equals, limit, start subscript, x, start subscript, 1, end subscript, \to, x, start subscript, 0, end subscript, end subscript, start fraction, f, left parenthesis, x, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, minus, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, divided by, x, start subscript, 1, end subscript, minus, x, start subscript, 0, end subscript, end fraction
Фигура 3 показва start color #9d38bd, start text, д, о, п, и, р, а, т, е, л, н, а, т, а, end text, end color #9d38bd през точката start color #ff00af, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, ;, f, left parenthesis, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis, right parenthesis, end color #ff00af от start color #6495ed, start text, г, р, а, ф, и, к, а, т, а, space, н, а, end text, f, end color #6495ed. Наклонът (ъгловият коефициент) на тази допирателна е мементната скорост на изменение m, start subscript, t, g, end subscript.
Фигура 3. Наклонът на допирателната през точка от графиката на функция ни дава моментната скорост на изменение на функцията в тази точка.

пример 4

Нека y, equals, x, squared, minus, 3.
(a) Намери средната скорост на изменение на y с промяната на x за интервала open bracket, 0, ;, 2, close bracket.
(б) Намери моментната скорост на изменение на y с промяната на x при x, equals, minus, 1.

Решение

(а) Като приложим формулата за средната скорост на изменение при f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, squared, minus, 3 и x, start subscript, 0, end subscript, equals, 0 и x, start subscript, 1, end subscript, equals, 2, получаваме
msec=f(x1)f(x0)x1x0=f(2)f(0)20=1(3)2=2\begin{aligned} m_{\sec} &= \dfrac{f(x_1) - f(x_0)} {x_1 - x_0}\\ \\ &= \dfrac{f(2) - f(0)} {2 - 0}\\ \\ &= \dfrac{1 - (-3)} {2}\\ \\ &= 2 \end{aligned}
Това означава, че средната скорост на изменение за интервала open bracket, 0, ;, 2, close bracket е две единици нарастване на y за всяка единица нарастване на x.
(б) От пример 2 по-горе намерихме, че f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, x, така че
mtg=f(x0)=f(1)=2(1)=2.\begin{aligned} m_{\operatorname{tg}} &= f\,'(x_0)\\ &= f\,'(-1)\\ &= 2(-1)\\ &= -2. \end{aligned}
Това означава, че моментната скорост на изменение е отрицателна. Т.е., y намалява при x, equals, minus, 1. Намалява със скорост от 2 единици за всяка единица нарастване на x.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.