Основно съдържание

Обикновени дроби

Упражнения
Разглеждане на еквивалентни дроби с помощта на модели (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Еквивалентни дроби (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разлагане на дроби със знаменател 100Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Еднакви изрази с общи знаменатели (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Събиране на дроби (знаменатели 10 и 100)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Да се научим как да извършваме основните аритметични операции с дроби (събиране, изваждане и умножение). Да научим също смесени числа и еквивалентни дроби, и да използваме тези знания, за да сравняваме дроби с различни знаменатели.