If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Втора производна (неявна функция): оценка на производна

При зададена първа производна на неявна функция на x и y, направи оценка на втората производна в дадена точка. Задачата е взета от изпита по математически анализ за напреднали от 2015 г.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме задача от теста по Анализ за напреднали от 2015 г., която гласи да разгледаме кривата, зададена чрез уравнението у^3 – ху = 2. Също така са ни показали, че първата производна на у спрямо х е равно на ето този израз. Намерили са това вместо нас. Отиваме на част c от задачата, като пропуснах частите a и b за целта на настоящия урок. "Изчислете втората производна на у спрямо х в точка от кривата, където х = –1, а у = 1. Спри видеото и провери дали можеш да решиш задачата самостоятелно. Нека сега да го направим заедно. Нека първо да запиша първата производна. dy/dx, производната на у спрямо х, е равна на у/(3у^2 – х). Ако ни интересува втората производна, то тогава искаме да намерим производната спрямо х на двете страни на това уравнение. Нека да направим точно това. Записваме означението за производна в двете страни на уравнението. От лявата страна ще получим втората производна на у спрямо х. Какво обаче ще получим от дясната страна на уравнението? Има много начини да подходим към това. Но за израз като този правилото за намиране производна на частно вероятно е най-добрият начин. Понякога се оплаквам от правилото за намиране производна на частно и казвам, че е просто разновидност на правилото за намиране производна на произведение. Но в ситуации като тази всъщност е доста полезно. Просто следва да си припомним, че това ще бъде равно на производната на числителя спрямо х. Това просто ще бъде производна от у спрямо х, умножено по знаменателя. 3у^2 – х. Минус числителя у, умножен по производната на знаменателя спрямо х. А на какво е равна производната на този знаменател спрямо х? Производната на 3у^2 – х ще бъде равна на производната на 3у^2 спрямо у, което ще бъде равно на 6 по у. Тук просто прилагам правилото за намиране производна на степен. Умножено по производната на у спрямо х. Всичко, което направих, е да намеря производната на ето този член спрямо х. Което е равно на производната на този член спрямо у умножено по производната на у спрямо х. Това следва директно от верижното правило. Минус производната на това спрямо х, което просто ще бъде равно на 1. Всичко това е върху...Спомни си, че сме по средата на правилото за намиране производна на степен. Всичко това върху знаменателя на квадрат. Всичко това върху 3у^2 – х, цялото на квадрат. За наше щастие, от нас се иска да изчислим производната в точка, а не да правим един куп алгебрични преобразувания тук. Може да заявим, че когато... Нека да го направя ето тук. Ще го запиша тук. Когато х е равно на минус 1, а у е равно на 1, то първо, на какво ще бъде равно dy/dx? Производната на у спрямо х. Нека да сляза малко надолу, за да имам повече място. Производната на у спрямо х ще бъде равна на 1 върху 3 по 1 на квадрат, което е равно просто на 3, минус минус 1. Това просто ще бъде равно на плюс 1. Изразът ще е равен на 1/4. Целия този израз ето тук мога да го запиша и да получа производната на у спрямо х. Тя ще бъде равна на... знаем, че това ще бъде равно на 1/4... 1/4 по 3 по 1 на квадрат, което е равно просто на 3, минус минус 1, т.е. получава се плюс 1, след това минус 1. Ще оставя този минус извън скобите. Умножено по 6 по 1 по 1/4. Нека просто да го запиша. 6 по 1 по 1/4 минус 1 и всичко това върху... нека да видим: това ще бъде равно на 3 по у на квадрат. у е 1, така че просто ще бъде равно на 1, 3 минус минус 1, тоест плюс 1 на квадрат. На какво ще бъде равно това? Това е вече въпрос на опростяване. 1/4 по 4, което ще се опрости до 1. И нека да видим, това ще бъде равно на 1 и 1/2 минус 1, което ще бъде равна на 1/2. След това ще получим всичко това върху 16. И накрая това ще бъде равно на... получаваме кратък поздрав тук... това ще бъде равно на 1 минус 1/2, което е равно на 1/2, върху 16, което е същото като 1/32. И сме готови.