Реши две упражнителни задачи, в които се прилагат свойствата на допирателните, за да намериш радиуса на окръжност с допирателна.

Задача 1

Задача 2