Реши две задачи, в които се прилагат свойствата на допирателните, за да определиш, дали една права е допирателна към окръжност.

Задача 1

Задача 2