Научи как да използваш тригонометричните функции, за да намериш неизвестна дължина на страна в правоъгълен триъгълник.
Можеш да използваш тригонометричните отношения, за да намираш неизвестни страни в правоъгълните триъгълници.

Нека да разгледаме един пример.

При даден ABC\triangle ABC, намери ACAC.

Решение

Стъпка 1: Определи кое тригонометрично отношение да използваш.
Съсредоточи се върху ъгъл B\goldD B, тъй като това е ъгълът, който е изрично зададен в чертежа.
Обърни внимание, че имаш дължината на хипотенузата\purpleC{\text{хипотенузата}} и от теб се иска да намериш дължината на катета, срещулежащ\blueD{\text{срещулежащ}} на B\goldD B. Тригонометричното отношение, което включва и двете страни, е синус.
Стъпка 2: Напиши уравнение, като използваш тригонометричната функция синус, и намери неизвестната страна.
sin(B)= срещулежащ катет  хипотенуза        Определи синус.sin(50)=AC6                       Замести.6sin(50)=AC                         Умножи и двете страни по 6.4,60AC                         Изчисли с калкулатор.\begin{aligned}\sin( \goldD{ B}) &= \dfrac{ \blueD{\text{ срещулежащ катет}} \text{ } }{\purpleC{\text{ хипотенуза} }} ~~~~~~~~\small{\gray{\text{Определи синус.}}}\\\\ \sin (\goldD{50^\circ})&= \dfrac{\blueD{AC}}{\purpleC6}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{Замести.}}} \\\\\\\\ 6\sin ({50^\circ})&= {{AC}} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{Умножи и двете страни по }6.}}\\\\\\\\ 4{,}60&\approx AC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{Изчисли с калкулатор.}}} \end{aligned}

Сега опитай с няколко практически задачи.

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача с повишена трудност