If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Подготовка за изучаване на конични сечения

Изчисляването на елементите на окръжност с помощта на питагоровата теорема и допълване до точен квадрат ще ни помогне да се подготвим за разглеждането на конични сечения (като окръжности и параболи).
Да си припомним някои понятия, които ще са ни полезни в раздела "Конични сечения" в курса "Гимназиална геометрия". Тук ще дадем обобщение на всички понятия, заедно с примери, връзки към упражнения и информация защо съответното понятие е нужно в предстоящите уроци.
Тази статия включва само понятия, които са изучавани в предишните курсове. Има и понятия, които се изучават в настоящия курс и са важни за осмисляне на правоъгълните триъгълници и тригонометрията. Ако все още не си овладял/а уроците за определяне на разстояние и средна точка, ти препоръчваме да го преговориш, преди да продължиш напред с раздела.

Радиус и диаметър

Какво е това и за какво ще го използваме?

Окръжността представлява множеството от всички точки, които са на определено разстояние от нейния център. Използваме термина радиус едновременно за дължината на разстоянието (число) и за произволна отсечка (геометрична фигура), чието начало лежи в центъра на окръжността, а краят ѝ лежи на окръжността.
По същият начин терминът диаметър може да означава или най-дългото разстояние между две точки от окръжността, което е равно на 2 пъти по радиуса, или всяка отсечка, която минава през центъра на окръжността, а крайните ѝ точки лежат върху самата окръжност.

Упражнение

Задача 1
Каква е дължината на радиуса и на диаметъра на следната окръжност?
Радиус =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см
Диаметър =
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
см

За допълнителни упражнения виж Радиус и диаметър.

Къде ще използваме това?

Ще използваме тези термини в настоящия раздел. Ето първото упражнение, в което преговорът на термините радиус и диаметър ще бъде от полза:

Питагорова теорема

Какво е това и за какво ще го използваме?

Питагоровата теорема гласи: a2+b2=c2, където a и b са дължините на катетите на правоъгълния триъгълник, а c е дължината на неговата хипотенуза. Теоремата позволява да изчислим разстоянието между две произволни точки, ако знаем хоризонталното и вертикалното разстояние между тях. С помощта на питагоровата теорема можем да пресмятаме дължината на радиуса на окръжност, да извеждаме уравнението на окръжност и да извеждаме уравнението на парабола.

Упражнение

Задача 2.1
Намери стойността на n в показания по-долу триъгълник.
Избери един отговор:

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на питагоровата теорема ще е полезен:

Допълване до точен квадрат

Какво е това и за какво ще го използваме?

Можем да използваме следната формула за съкратено умножение:
(x+b)2=x2+2bx+b2
Можем да допълним до точен квадрат, когато имаме уравнение от вида x2+2bx=c, като пресмятаме b2, за да го прибавим към двете страни на равенството. Тогава в лявата страна на уравнението получаваме точен квадрат.
След преобразуването на уравнението на окръжност с допълване до точен квадрат то отново добива вида на питагоровата теорема, така че можем да пресметнем координатите на центъра на окръжността и нейния радиус.

Упражнение

Задача 3.1
Намери неизвестният свободен член в израз, който е точен квадрат и започва с x220x.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Къде ще използваме това?

Ето няколко упражнения, за които преговорът на допълване до точен квадрат ще е полезен:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.