If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разглеждане на натрупването на изменения

Определените интеграли се тълкуват като натрупване на величини. Научи защо това е така и как може да се използва за анализиране на ситуации от реалния свят.
Определеният интеграл може да се използва за представяне на информация относно нарастването и нетната стойност на изменението в приложен контекст. Нека да видим как се прави.

Разглеждане на натрупването в случай от реалния свят

Да кажем, че се пълни резервоар с вода с постоянна скорост 5 L/min (литри в минута) за 6 минути. Можем да намерим обема на водата (в L), като умножим времето по скоростта:
Обем=Време×Скорост=6min5Lmin=30minLmin=30L
Ще разгледаме сега случая графично. Тази скорост може да бъде представена като константна функция r1(t)=5:
Дадена е графиката на функцията r с индекс 1. На оста х е нанесено времето в минути, от 0 до 10. Скоростта, в литри за минута, е нанесена върху оста y. Графиката представлява права. Правата започва от точката (0; 5), продължава хоризонтално надясно и достига до точката (10; 5).
Всяко хоризонтално деление на тази графика представлява една минута, а всяко вертикално деление представлява литри в минута, следователно площта на всяко квадратче се измерва в литри:
minширочинаLminвисочина=Lплощ
Един квадрат представлява единица на графиката. Хоризонталният размер представлява минути, а вертикалния размер представлява литри за минута. Площта представлява литри. Формулата за изчисляване на площта е широчината по височината = площта, или минути по литри в минута е равно на литри.
Освен това площта на правоъгълника, ограничен от графиката r1 и хоризонталната ос между t=0 и t=6, ни дава обема на водата след 6 минути:
Дадена е графика на функцията r с индекс 1. Оцветена е правоъгълна област под кривата. Областта се простира от 0 до 6 минути и от 0 до 5 литра в минута . Площта на правоъгълника е изчислена като 6 минути по 5 литра в минута = 30 литра.
Да кажем, че сега се пълни друг резервоар, но този път скоростта не е константа:
r2(t)=6sin(0,3t)
Дадена е графиката на функцията r с индекс 2. Времето в минути и нанесено на оста x, от 0 до 10. Скоростта в литри в минути е нанесена на оста y. Графиката представлява крива. Кривата започва от точката (0; 0), движи се нагоре с вдлъбнатост в (5;2; 6), движи се надолу с вдлъбнатост и завършва в точката (10; 0,8).
Как можем да изчислим обема на водата в този резервоар след 6 минути? За да направим това, нека разгледаме приближението на площта под кривата между t=0 и t=6 със Сумата на Риман. За удобство нека използваме приближение, в което всеки правоъгълник е широк 1 минута.
Дадена е графиката на предишната функция, r с индекс 2. Шест правоъгълни стълба, всеки от тях с широчина 1 единица или 1 минута, се издигат вертикално от хоризонталната ос към крива от 0 до 6 минута. Всеки стълб се издига нагоре, така че върхът му да докосва кривата. Горният ляв връх на петте правоъгълника от 0 до 5 са извън кривата. Всеки правоъгълник излиза по-малко над кривата от предишния. Шестият правоъгълник е изцяло в кривата. От ляво на дясно правоъгълниците имат следните приблизителни височини: 1,8, 3,4, 4,7, 5,6, 6, 5,9.
Видяхме как всеки правоъгълник представя обем в литри. По-конкретно, всеки правоъгълник в тази Сума на Риман е приближение на обема вода, който се добавя към резервоара на всяка минута. Когато съберем всички площи. т.е. когато всичките обеми се натрупат, получаваме приближение за общия обем вода след 6 минути.
Като използваме повече правоъгълници с по-малка ширина, ще получим по-добро приближение. Ако вземем границата на натрупване за безкрайно много правоъгълници, ще получим определения интеграл 06r2(t)dt. Това означава, че точният обем вода след 6 минути е равен на площта, ограничена от графиката r2 и хоризонталната ос между t=0 и t=6 .
Дадена е графика на функцията r с индекс 2. Областта между кривата и оста t, между t = 1 и t = 6, е оцветена.
И така, интегралното смятане ни позволява да намерим общия обем след 6 минути:
06r2(t)dt24,5L

Определеният интеграл от скоростта на изменение на една величина показва сумарното изменение на тази величина.

В примера, който видяхме, имахме функция, която описва някаква скорост. В нашия случай това е скоростта на изменение на обем за някакво време. Определеният интеграл на тази функция ни даде натрупването на обема—величината, чиято скорост беше дадена.
Друга важна характеристика тук е времевият интервал на определения интеграл. В нашия случай времевият интервал беше от началото (t=0) до 6 минути след това (t=6). Следователно определеният интеграл ни даде сумарното изменение в количеството вода в резервоара между t=0 и t=6.
Това са двата начина, по които обикновено разглеждаме определените интеграли: те описват натрупването или нарастването на някаква величина, следователно целият определен интеграл ни дава сумарното изменение на тази величина.

Защо "сумарното изменение" на величината, а не просто самата величина?

Използвайки горния пример, забележи, че не ни беше казано дали е имало някакво количество вода в резервоара преди t=0. Ако резервоарът е бил празен, тогава 06r2(t)dt24,5L наистина е количеството вода в резервоара след 6 минути. Но ако резервоарът вече е съдържал, да кажем, 7 литра вода, тогава реалният обем вода в резервоара след 6 минути ще е:
7обем при t=0+06r2(t)dtпромяна в обема от t=0 до t=6
Това е приблизително 7+24,5=31,5 L.
Запомни: Определеният интеграл винаги ни дава сумарното изменение на една величина, а не реалната стойност на тази величина. За да намерим реалната стойност на величината, трябва да добавим началното състояние към определения интеграл.
Задача 1.а
Задача 1 ще те преведе през процеса на анализиране на ситуация, която включва натрупване:
При време t една популация от бактерии расте със скорост r(t) грама за ден, където t се измерва в дни.
Дадена е графиката на функцията r. Времето в дни е нанесено върху оста x, от 0 до 10. Скоростта на нарастване, в грамове за ден, е нанесена върху оста y. Графиката представлява крива. Кривата започва от точката (0; 1), движи се с изпъкналост нагоре през точката (8; 5) и завършва в точката (10; 7,3). Областта между кривата и оста x, между t = 0 и t = 8, е оцветена.
Какви са мерните единици на величината, представена от определения интеграл 08r(t)dt?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: Използване на неподходящи мерни единици

Както при всички приложни текстови задачи, единиците играят важна роля тук. Не забравяй, че ако r е скорост на изменение на функция, измервана в Величина AВеличина B, тогава нейният определен интеграл ще се измерва във Величина A.
Например в Задача 1 r се измерваше в грамоведен, затова определеният интеграл на r се измерваше в грамове.
Задача 2
Идън е вървял със скорост r(t) километра за час (където t е времето в часове).
Какво означава 23r(t)dt=6?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: Неправилно тълкуване на интервала на интегриране

За всяка скорост на изменение на функция r определеният интеграл abr(t)dt описва натрупването на стойностите между t=a и t=b.
Често срещана грешка е да се пренебрегне една от границите (обикновено долната), което води до грешно тълкуване.
Например в Задача 2 ще бъде грешка да се тълкува 23r(t)dt като разстоянието, което Идън е извървял за 3 часа. Долната граница е 2, затова 23r(t)dt е разстоянието, което Идън е извървял между 2-рия час и 3-тия час. Освен това в подобни случаи, където времевият интервал е точно една единица, обикновено казваме "през 3-тия час."
Задача 3
Приходът на Джулия е r(t) хиляди долара на месец (където t е месецът от годината). Джулия е спечелила 3 хиляди долара през първия месец от годината.
Какво означава 3+15r(t)dt=19?
Избери един отговор:

Често срещана грешка: Да се пренебрегва началното състояние

Когато имаме скорост на изменение на функция f и примитивна функция F, определеният интеграл abf(t)dt ни дава сумарното изменение на F между t=a и t=b. Ако добавим първоначалното състояние, ще получим реалната стойност на F.
Например в Задача 3 15r(t)dt представя промяната в количеството пари, които Джулия е спечелила между 1-вия и 5-ия месец. Но тъй като добавихме 3, което е сумата, която Джулия е имала в 1-вия месец, изразът сега представя реалната сума в 5-ия месец.

Връзката с приложните скорости на изменение

В диференциалното смятане научихме, че производната f на една функция f показва моментната скорост на изменение на f за дадената величина. Сега отиваме в обратната посока! Всяка скорост на изменение на функция f има примитивна функция F, която дава натрупаната стойност на величината, чиято скорост е описана от f.
ВеличинаСкорост
Диференциално смятанеf(x)f(x)
Интегрално смятанеF(x)=axf(t)dtf(x)
Задача 4
Функцията k(t) показва количеството кетчуп (в килограми), което е произведено във фабрика за сосове за време t (в часове) в определен ден.
Какво показва 04k(t)dt?
Избери един отговор:

Искаш ли още упражнения? Пробвай това.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.