If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теорема на Гаус-Остроградски (теорема за дивергенцията) – за две измерения

Това е аналог на теоремата на Грийн, но за дивергенция вместо ротация.

Основни идеи

 • 2D теоремата на Гаус-Остроградски се отнася към дивергенцията така, както теоремата на Грийн се отнася към ротацията. Тя представлява връзка между дивергенцията на векторно поле в дадена област и потока на това поле през границата на областта.
 • Дефиниции:
  • F(x;y) е двумерно векторно поле.
   • R е дадена област в равнината xy.
   • C е границата на R.
   • n^ е функцията, даваща външните единични нормални вектори към C.
 • 2D теоремата на Гаус-Остроградски ни казва, че потокът на полето F през границата C е равен на двойния интеграл на divF в областта R.
  CFn^dsИнтеграл на потока=RdivFdA
 • Интуицията тук е, че ако F представлява потока на флуид, то потокът, напускащ областта R през границата ѝ, е равен на сумата от скоростите на частиците (измерена чрез дивергенцията на векторното поле) в целия обем на областта.
 • Често двете компоненти/координати на F(x;y) се означават с P(x;y) и Q(x;y):
  F(x;y)=[P(x;y)Q(x;y)]
  След като изразим и двата интеграла чрез P и Q, теоремата за дивергенцията в две измерения изглежда по следния начин:
  CPdyQdx=RPx+Qy
 • В този ѝ вид виждаме, че 2D теоремата на Гаус-Остроградски е еквивалентна на теоремата на Грийн.

Интуиция: връзка между два израза за потока

Глобален поглед: Поток

В статията за поток в две измерения научихме, че той измерва скоростта, с която даден флуид преминава през крива, например вече дефинираната от нас C. Когато кривата е граница на определена област, например R, потокът измерва скоростта, с която флуидът напуска областта.
Ако векторното поле F(x;y) описва движението на флуид, потокът на F(x;y) през кривата C е равен на:
CFn^dsпоток
Този интеграл обхожда всяка точка върху C, пресмята дължината на компонентата на вектора от полето F, успоредна на насочения навън единичен нормален вектор в тази точка n^, и събира получените стойности. Колкото по-голяма е интегрираната функция в дадена точка, толкова по-бързо флуидът напуска областта R; ако стойността ѝ е отрицателна, флуидът навлиза в разглежданата област.

Локален поглед: Дивергенция

В урока за дивергенция научихме, че тя измерва "изходящия поток" на флуид. Дивергенцията на F(x;y) е функция, измерваща разширението (на англ divergence означава разклонение) на флуида в дадена точка (x;y).
2D теоремата на Гаус-Остроградски свързва тези две идеи:
CFn^dsпотокпоток навън от R=RdivFdAсума от разширенията във всички точки

Искаш да знаеш повече?

Интуицията, която описахме в този урок, е подобна на интуицията зад теоремата на Грийн, в която общата ротация около дадена област е равна на сумата от ротациите, (2d-rot)F, в областта:
CFdrобща ротация около R=R(2d-rot)FdAсума от ротациите в областта
И в теоремата на Грийн, и в разглежданата тук 2D теорема на Гаус-Остроградски, изразите "сума от ротации" и "разширение на флуида" не са точни математически дефиниции.
В статията за теоремата на Грийн разгледахме малко по-прецизно доказателство и обяснихме значението на двойния интеграл, като разделихме областта R на малки части и видяхме, че получените интеграли се унищожават по границите на малките части в R.
Подобен аргумент може да бъде използван в доказателството на теоремата на Гаус-Остроградски. Ако желаеш да опиташ сам/а, можеш да проследиш доказателството на теоремата на Грийн, като заместиш интеграла CFdr, измерващ потока около R, с интеграла CFn^ds, измерващ потока излизащ от R.
Допълнителен материал можеш да намериш в статията, представяща формалната дефиниция на дивергенция.

Доказателство: Интеграл на потока + единична нормала + теорема на Грийн

За да докажем теоремата е нужно просто да разпишем двата интеграла и да приложим директно теоремата на Грийн.
Първо записваме полето F като две отделни компоненти (координати) P(x;y) и Q(x;y):
F(x;y)=[P(x;y)Q(x;y)]
Прилагаме формулата за единичен нормален вектор към крива в интеграла на потока и и можем да представим по друг начин този интеграл:
CFn^ds=C[P(x;y)Q(x;y)]n^ds
След това записваме единичния нормален вектор с неговите компоненти.
Упражнение: Векторът [dxdy] представлява малка стъпка по кривата C в посока обратна на часовниковата стрелка, с дължина ds=dx2+dy2. Кой от следните вектори е външен единичен нормален вектор към кривата?
Избери един отговор:

Заместваме в интеграла на потока и опростяваме:
C[P(x;y)Q(x;y)]n^ds=C[P(x;y)Q(x;y)](1ds[dydx])ds=CPdyQdx
Сега можем директно да приложим теоремата на Грийн:
Упражнение: Кой от следните изрази получаваме от теоремата на Грийн за област R, заобиколена от затворена крива C?
Избери един отговор:

Упражнение: Какво получаваме, когато приложим теоремата на Грийн за интеграла на потока CPdyQdx?
Избери един отговор:

Обърни внимание, че тук изразът в двойния интеграл е дивергенцията на F:
divF=div[P(x;y)Q(x;y)]=Px+Qy

Къде се използва 2D теоремата на Гаус-Остроградски?

Като равенство между двойни интеграли и криволинейни интеграли, теоремата на Гаус-Остроградски е еквивалентна на теоремата на Грийн. Затова решението на една задача с тази теорема няма да се различава от решението й с теоремата на Грийн. За примерни приложения можеш да се върнеш към статията: теорема на Грийн, примери.
Изучаването на теоремата за дивергенцията в този вид е полезно по две причини:
 • Задълбочено разбиране: Тази форма на теоремата ни дава възможност да интерпретираме интегралите в теоремата на Грийн като изразяващи поток и дивергенция.
 • Стратегическа полза: Понякога задачите, в които използваме теоремата на Грийн, са интуитивно свързани с дефиницията на дивергенция. Например, ако даден криволинеен интеграл идва от задача по физика, в която се разглежда поток, то няма нужда да го разделяме на компоненти Pdx+Qdy, за да приложим теоремата на Грийн - вместо това можем директно да го заместим с интеграла на дивергенцията на векторно поле.

Обобщение

 • 2D теоремата на Гаус-Остроградски свързва двумерния поток и двойния интеграл на дивергенцията на векторно поле в дадена област.
  CFn^dsПълният изходящ поток R=RdivFdAСуми от всички потоци от малките парченца
 • Често векторното поле F(x;y) е записано чрез двете си компоненти:
  F(x;y)=[P(x;y)Q(x;y)]
  В този случай теоремата на Гаус-Остроградски изглежда така:
  CPdyQdx=R(Px+Qy)dA
 • Тази форма на теоремата е еквивалентна на теоремата на Грийн.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.