If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Потенциално векторно поле

Потенциалните векторни полета са изключително важни във физиката. Те се характеризират с това, че интегралите по два различни контура, свързващи две точки, са равни помежду си.

Преговор

Основни идеи

В края на тази статия ще видиш как тази парадоксална рисунка на Ешер разкрива самата същност на потенциалното векторно поле.
Едно векторно поле start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis се определя като потенциално (консервативно) векторно поле, когато притежава едно от следните три свойства (всички са дефинирани в тази статия):
  • Криволинейният интеграл от векторното поле start bold text, F, end bold text не зависи от контура.
  • Криволинейният интеграл от start bold text, F, end bold text по затворен контур винаги е равен на 0.
  • start bold text, F, end bold text е градиент на някаква скаларна функция, например start bold text, F, end bold text, equals, del, g за някаква функция g.
Съществува и друго свойство, еквивалентно на тези три свойства: Векторното поле start bold text, F, end bold text притежава свойството иротационност (безвихровост), което означава, че неговата ротация е нула (с известна уговорка). Ще обсъдим това в отделна статия, посветена на ротацията, изразена чрез криволинейни интеграли.
Основното тук е не само определението за потенциално векторно поле, а изненадващият факт, че съвсем различните на пръв поглед условия, изброени по-горе, са еквивалентни помежду си. Невероятно!

Независимост от пътя

Представи си, че ни е дадено някакво съвсем обикновено векторно поле start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis и ние разглеждаме криволинейните интеграли от start bold text, F, end bold text по две различни криви C, start subscript, 1, end subscript и C, start subscript, 2, end subscript, всяка от които започва в точка A и завършва в точка B
За почти всяко векторно поле start bold text, F, end bold text и за почти всички възможни двойки контури C, start subscript, 1, end subscript и C, start subscript, 2, end subscript тези интеграли са различни.
C1FdsC2FdsВярно в повечето случаи\begin{aligned} \int_{C_1} \textbf{F} \cdot d\textbf{s} \ne \int_{C_2} \textbf{F} \cdot d\textbf{s} \quad \leftarrow \text{Вярно в повечето случаи} \end{aligned}
Това е съвсем логично! Всеки един от интегралите е сума от съвсем различни стойности в съвсем различни точки в пространството. Но за наша изненада съществуват такива векторни полета, за които различните контури, свързващи едни и същи две точки, винаги са равни, независимо от избора на пътя (а възможните пътища са безкрайно много).
В последната статия, посветена на теоремата за градиента, видяхме, че някои специални векторни полета, които представляват градиент на някаква скаларна функция, del, f, притежават това загадъчно свойство. Криволинейните интеграли по различни криви, свързващи точките A и B, са равни винаги на едно и също нещо:
C1fds=f(B)f(A)Следствие оттеоремата за градиента=C2fds\begin{aligned} \int_{C_1} \nabla f \cdot d\textbf{s} = \underbrace{ f(B) - f(A) }_{\substack{ \text{Следствие от} \\\\ \text{теоремата за градиента} }} = \int_{C_2} \nabla f \cdot d\textbf{s} \end{aligned}
Определение: Това свойство се нарича независимост на интеграла от пътя. Казано по-конкретно – криволинейният интеграл във векторното поле start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis не зависи от пътя, когато стойността на интеграла зависи само от началната и крайната точка на пътя, а не от специфичния избор на траектория между тях.
Когато човек вникне в същината на теоремата на градиента, това твърдение вече няма да му се струва странно. Причината е, че криволинейните интеграли от градиента на f измерват промяната на стойността на f. Ако онагледим това на графиката на функцията f, виждаме, че това съответства на случая, в който две произволни траектории от една точка до друга водят до еднаква промяна на височината.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Въз основа на този резултат можем да заключим, че градиентните полета са много специални векторни полета. Тъй като свойството независимост от пътя се среща рядко, това означава, че повечето векторни полета не са градиентни полета.

Свойството независимост от пътя предполага, че даденото поле е градиентно

Видяхме, че градиентните полета са по-особени заради свойството независимост от пътя. А дали можем да намерим векторно поле start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, в което всички криволинейни интеграли не зависят от пътя, но това поле не е градиент на някаква скаларна функция?
Предполагам, че ти подсказах със заглавието на точката и въвеждащите думи: Всички векторни полета, в които криволинейните интеграли не зависят от пътя, са градиент на някаква функция. Но защо е така?
Наистина, защо това е така? Да разгледаме произволно векторно поле start bold text, F, end bold text, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, криволинейните интеграли в което не зависят от пътя, което означава, че
C1Fds=C2Fds\begin{aligned} \int_{C_1} \textbf{F} \cdot d\textbf{s} = \int_{C_2} \textbf{F} \cdot d\textbf{s} \end{aligned}
за всички контури C, start subscript, 1, end subscript и C, start subscript, 2, end subscript, които свързват двете точки A и B. Кое в това свойство гарантира, че съществува функция g, за която е изпълнено del, g, equals, start bold text, F, end bold text?
Предизвикателен въпрос: Можеш ли да се досетиш за начин да намерим такава функция g от start bold text, F, end bold text, като използваме факта, че start bold text, F, end bold text не зависи от пътя?
Това е труден въпрос, но може да ти е от полза да си припомниш теоремата на градиента за вдъхновение.

Криволинеен интеграл по затворен контур

Определение: Наричаме една крива затворена, когато започва и завършва в една и съща точка. Такава крива често се нарича и затворен контур.
Например кривата или контурът C, показан по-долу, започва и завършва в точка A.
Ако ни е дадено векторно поле start bold text, F, end bold text, в което всички криволинейни интеграли не зависят от контура, тогава произволен криволинеен интеграл във start bold text, F, end bold text по произволен затворен контур ще бъде равен на 0. Защо?
Обратното твърдение също е вярно: Ако криволинейните интеграли във векторното поле start bold text, F, end bold text по всички затворени контури са равни на 0, тогава всички криволинейни интеграли трябва да са независими от пътя. Защо?

Интересен начин за записване на интегралите по затворен контур.

Понякога ще срещаш криволинейни интеграли по затворен контур C записани по следния начин:
CFdr\begin{aligned} \oint_C \textbf{F} \cdot d\textbf{r} \end{aligned}
Не се притеснявай – това не е нова операция, която трябва да учиш. Това е просто криволинеен интеграл, изчислен по съвсем същия начин както досега, но тук целта е да се привлече вниманието на читателя, че контурът C е затворен контур.

Потенциална енергия

Във встъпителната статия относно​ криволинейни интеграли във векторно поле, че във физиката работата, извършена то някаква сила върху движещ се обект, се изчислява с помощта на криволинеен интеграл във векторното поле на силата по контура на движение на обекта.
W=CFds\begin{aligned} W = \int_C \textbf{F} \cdot d\textbf{s} \end{aligned}
Една сила се нарича потенциална (консервативна), когато работата, която тя извършва върху движещ се обект от произволна точка A до някаква друга точка B е винаги една и съща и не зависи от пътя на обекта между двете точки. С други думи, когато криволинейният интеграл е винаги независим от пътя. Фундаменталните сили като гравитацията и електричната сила са потенциални (консервативни) сили, а пословичен пример за непотенциална сила е силата на триене.
Това има интересни следствие въз основа на обсъденото по-горе: ако една сила е потенциална, тогава тя трябва да е градиент на някаква функция.
start bold text, F, end bold text, equals, del, U
Освен това, според теоремата на градиента, работата извършена от тази сила върху даден обект, движещ се от точка A до точка B може да се изчисли просто като изчислим тази функция U във всяка от точките:
W=CFds=CUds=U(B)U(A)\begin{aligned} W &= \int_C \textbf{F} \cdot d\textbf{s} \\\\ &= \int_C \nabla U \cdot d\textbf{s} \\\\ &= U(B) - U(A) \end{aligned}
Тук студентите по физика веднага се досещат, че тази функция U е потенциалната енергия. Например, когато вземем градиента на гравитационния потенциал или на електричния потенциал, ще получим съответно гравитационната сила или електричната сила. Това е причината изчисляването на работата, извършена от потенциална (консервативна) сила, да може да се опрости до сравняване на потенциалните енергии.
Това означава също така, че не съществува "потенциална енергия на триене", тъй като триенето не е потенциална сила.

Ешер

Да се пренесем от физиката в изобразителното изкуство с класическия шедьовър на Ешер "Изкачване и слизане", в който художникът е представил свят, в който изглежда, че гравитацията не е потенциална сила.
От гледна точка на затворения контур:
  • Представи си, че се изкачваш по посока на часовниковата стрелка по тези стълби. След всяко стъпало гравитацията би трябвало да извършва отрицателна работа върху теб. Ако интегрираме работата по целия затворен контур, общата работа на гравитацията върху теб ще е доста голяма отрицателна стойност. Обаче това е интеграл по затворена контур, затова фактът, че той не е равен на нула означава, че силата, която действа върху теб, не е потенциална.
От гледна точка на независимостта от пътя
  • Представи си, че се придвижваш от кулата в десния ъгъл до кулата в левия ъгъл. Ако изминеш този път по посока на часовниковата стрелка, работата извършена от гравитацията върху теб, ще е отрицателна. Ако изминеш пътя по посока обратна на часовниковата стрелка, работата, извършена върху теб, ще е положителна. Тъй като и двата пътя започват и завършват в една и съща точка, не важи свойството за независимост от пътя, следователно гравитационното поле не е потенциално.
От гледна точка на градиента:
  • В реалния свят гравитационният потенциал зависи от височината, защото работата, извършвана от гравитацията, е пропорционална на промяната на височината. Това, което прави картината на Ешер изумителна, е внушението, че височината няма значение. Изкачването по много стъпала нагоре без слизане по стъпала надолу те връща отново в изходната точка. Това съответства на факта, че няма потенциална функция U, такава че del, U да е нейното градиентно поле.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.