If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Производни на векторни функции

Как пресмятаме производни на векторни функции, и по-важно, какво представляват.

Основни идеи

  • Производната на векторна функция е просто векторът от производните на нейните компоненти:
ddt[x(t)y(t)]=[x(t)y(t)]
  • Ако дадената функция е положението на частица във времето, то производната е векторът на нейната скорост.

Производни на векторни функции

Добри новини! Пресмятането на производна на векторна функция не е нищо ново за теб. Затова и тази статия е толкова кратка. Единственият нов материал е умението да интерпретираш тази производна.

Пример

Дадена е векторната функция s(t) в две измерения
s(t)=[2sin(t)2cos(t/3)t]
Производната на s е векторът от производните на двете ѝ компоненти:
dsdt(t)=[ddt(2sin(t))ddt(2cos(t/3))t]=[2cos(t)2cos(t/3)23sin(t/3)t]
Производната се означава още с s(t). Това е векторна функция на променливата t, точно както s.
В общия случай, ако функцията s има компоненти x(t) и y(t), нейната производна е
s(t)=[x(t)y(t)]

Производната като вектор на скоростта.

Как можем да изобразим производната за примера по-горе?
s(t)=[2sin(t)2cos(t/3)t]
Прави впечатление, че стойността на функцията има повече измерения, отколкото аргумента, така че това е параметрична функция.
Всяка точка върху кривата е вектора [2sin(t0)2cos(t0/3)t0] за определена стойност t0 на параметъра. Например, когато t0=2, този вектор е равен на
s(2)=[2sin(2)2cos(2/3)2][1,8193,144]
Векторът s(2)
Векторите s(t) за всички възможни стойности на параметъра t описват следната крива:
Какво получаваме, когато заместим стойност за параметъра t, например 2, в производната?
dsdt(2)=[2cos(2)2cos(2/3)23sin(2/3)2][0,8320,747]
Това също е двумерен вектор.
Векторът dsdt(2)
Трудно се вижда какво означава тази производна, ако отправната точка на вектора е началото на координатната система. Но ако поставим началото на вектора в крайната точка точка на вектор s(2), тогава тази производна означава скорост:
  • Ако s(t) е местоположението на частица, движеща се в пространството, dsdt(t0) е векторът, изобразяващ нейната скорост в момента t0.
    Производната е допирателен вектор към кривата.
Посоката на този вектор е допирателна към кривата, и неговата дължина описва скоростта, с която частицата се движи по кривата.
Упражнение: Местоположението на частица в двумерното пространство като функция на времето t е дадено от функцията
s(t)=[t2t3]
Задача 1
На колко е равна производната dsdt?
Избери един отговор:

Задача 2
Каква е скоростта на частицата в момента t=3?
Избери един отговор:

Обобщение

  • Производната на векторна функция е просто векторът от производните на нейните компоненти.
  • Ако дадената функция е положението на частица във времето, то производната е векторът на нейната скорост.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.