If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дивергенция

Дивергенцията е мярка за промяната на плътността на флуид, чието движение е представено с векторно поле.

Основни идеи

 • Тълкуваме векторното поле като поток на флуид.
 • Дивергенцията е оператор, който превръща векторна функция, описваща векторно поле, в скаларна функция, описваща промяната в плътността му във всяка точка.
 • Ето формулата за дивергенция:
  divv=v=v1x+v2y+
където v1, v2, са компонентите на вектора v.

Промяна в плътността на флуид

Нека разгледаме следното векторно поле:
Това е графиката, но каква е функцията?
v(x;y)=[2xyy2]
Функцията v има два аргумента, (x;y), и стойностите ѝ са също двумерни - по един вектор за всяка двойка аргументи (x;y).
Това векторно поле може да бъде разглеждано като поток на флуид. Векторът v(x;y), съответстващ на точката (x;y), описва движението на частица от флуида в точката (x;y). Нещо повече, скоростта на частицата е равна на дължината на този вектор. Следната анимация показва как изглежда флуидът за нашата функция v:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Обърни внимание, че в някои области флуидът се сгъстява, а в други става по-рядък. Например в горната средна част частиците се разпръскват, а долу вляво от тази област частиците се сгъстяват.
Ключов въпрос: За дадена векторна функция v(x;y), как измерваме промяната на плътността на частиците около точката (x;y), когато тези частици се движат спрямо функцията v(x;y)?
Отговорът на този въпрос е: вариация на производната, наречена дивергенция. По-късно ще се върнем към флуидите, а сега само ще въведем това понятие.

Начин на записване и формула за дивергенция

Дивергенцията се означава със същия символ "", както и градиента. Както при градиента, разглеждаме този символ като вектор от частни производни.
=[xy]
Дивергенцията на векторната функция v(x;y;) е
vдивергенция на v
Това е леко безсмислено, тъй като не е истински вектор. Координатите са оператори, а не числа. Въпреки това този запис е полезен при самото пресмятане на дивергенцията:
v=[xy][2xyy2]=x(2xy)+y(y2)=2+2y
В общия случай можем да пресметнем дивергенцията на векторно поле от произволна размерност. Тоест v може да има произволен брой аргументи, стига стойностите на функцията да са със същата размерност (иначе не описва векторно поле). Ако запишем v по следния начин:
v(x1;;xn)=[v1(x1;;xn)vn(x1;;xn)]
то дивергенцията на v е:
v=[x1xn][v1vn]=v1x1++vnxn
Нека обобщим със следната кратка диаграма:

Тълкуване на дивергенцията

Да речем, че дивергенцията на полето v в дадена точка (x0;y0) е отрицателна.
v(x0;y0)<0
Това означава, че флуидът, чието движение описва v, се сгъстява в точката (x0;y0). Например следната анимация показва векторно поле с отрицателна дивергенция в центъра на координатната система.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
От друга страна, ако дивергенцията в точката (x0;y0) е положителна,
v(x0;y0)>0
флуидът, движещ се според векторното поле, става по-рядък в точката (x0;y0). Ето пример:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
И накрая, нулевата дивергенция има изключително важно значение в динамиката на флуидите и електродинамиката. Това означава, че когато даден флуид тече свободно, плътността му остава константа. Това е още по-важно, когато става въпрос за несвиваеми флуиди, например вода. Всъщност самата идея, че един флуид е несвиваем, може да бъде изразена чрез следното уравнение:
v=0
Такива векторни полета наричаме "соленоидални". Ето как изглежда едно такова поле:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Източници и изтичания

Понякога, когато дадена точка от векторното поле има отрицателна дивергенция, вместо за сгъстяване, говорим за "изтичане" на флуида - все едно в точката има дупка, от която флуидът изтича. Ето как изглежда едно такова изтичане:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Точките с отрицателна дивергенция се наричат "изтичания" (също и "сифон" или "мивка").
Съответно точките с положителна дивергенция можем да разглеждаме като "източници", постоянно генериращи нови частици от флуида.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Дивергенция в по-високи измерения

Макар че всички фигури и анимации досега показват двумерно векторно поле, всички дефиниции лесно се обобщават до повече от две измерения.
Опитай следното упражнение, за да затвърдиш знанията си по темата: Представи си тримерно векторно поле с неговите източници, изтичания и точки с нулева дивергенция.

Пример 1: Пресмятане и тълкуване на дивергенцията

Векторно поле за пример 1
Задача: Дадено е следното векторно поле:
v(x;y)=(x2y2)i^+2xyj^
Да се пресметне неговата дивергенция и да се определи вида на точката (1;2) - източник или изтичане.
Стъпка 1: Пресмятане на дивергенцията.
v=

Стъпка 2: Заместване на (1;2).
v(1;2)=

Стъпка 3: Тълкуване. Източник или изтичане е точката (1;2)?
Избери един отговор:

Объркващи понятия

Обърни внимание, че положителна дивергенция означава отрицателна промяна в плътността на флуида, и съответно отрицателна дивергенция означава положителна промяна в плътността. Объркващо, а? Понятията "източник" и "изтичане" са като че ли по-естествени, тъй като тълкуваме точките с положителна дивергенция като източници на допълнително количество флуид, а точките с отрицателна - като поглъщащи флуида.
Лично аз често се обръщам към примера, в който f е тъждествената функция - функцията, съпоставяща на всяка точка (x;y) вектора [xy]. Всички елементи на векторното поле, определено от f, сочат в посока, противоположна на началото на координатната система (виждаш ли защо?). Дивергенцията f на това поле е
f=x(x)+y(y)=1+1=2
Така че всеки път, когато се зачудя "хм, положителна или отрицателна дивергенция означава разреждане на флуида", се обръщам към тази тривиална функция и си казвам "а, да, положителна дивергенция означава разширяващо се векторно поле".

Допълнителен материал

В следващата статия ще разберем каква точно е връзката между дивергенция и поток на флуид.
По-нататък, след като се запознаем с повърхностните интеграли, ще се върнем към дивергенцията и нейната формална дефиниция.

Обобщение

 • Тълкуваме векторното поле като поток на флуид.
 • Дивергенцията е оператор, който превръща векторна функция, описваща векторно поле, в скаларна функция, описваща промяната в плътността му във всяка точка.
 • Формулата за дивергенция е
  divv=v=v1x+v2y+
  където v1, v2, са компонентите на вектора v.
Имай предвид, че дивергенцията в някои случаи няма нищо общо с флуиди. Както споменахме и по-рано, това понятие намира приложение и в областта на електродинамиката. Въпреки това тълкуването на дивергенцията като свойство на флуиден поток е изключително полезно при изграждането на интуиция зад сухата формула.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.