If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Контурни графики

Контурните графики са удобна алтернатива на тримерните, когато работим със скаларни функции на два аргумента.

Процесът

Контурните карти представляват метод за изобразяване на функции на два аргумента, резултатът (изходът) от които е едномерна стойност. Например да разгледаме следната функция:
f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, start superscript, 4, end superscript, minus, x, squared, plus, y, squared.
Когато чертаем графики, на аргументите left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis и стойностите f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis съпоставяме точките left parenthesis, x, ;, y, ;, f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, right parenthesis в тримерното пространство. Графиката се състои от всички точки от вида left parenthesis, x, ;, y, ;, f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, right parenthesis.
Понякога тримерните изображения са трудни за визуализация, особено ако работим върху лист хартия. Контурните графики представляват изображения на функцията в двумерното пространство.
Ето как можем да построим контурна графика:
  • Стъпка 1: Започни с графиката на функцията
Пример за графика на функция.
  • Стъпка 2: Формирай сечението на графиката с няколко равнини, успоредни на равнината x, y и разположени на еднакво разстояние помежду си. Тези равнини съответстват на точките, за които координатата z е фиксирана, например z, equals, 2.
Графика със сечения с хоризонтални равнини.
  • Стъпка 3: Отбележи пресечните точки на графиката с равнините.
Графика с отбелязани равнинните множества.
  • Стъпка 4: Проектирай получените криви върху равнината x, y, като отбележиш на коя стойност на z отговарят.
Равнинни множества на графиката.
Пример за контурна карта
С други думи, при чертаенето на контурна карта избираме стойността на функцията, и изобразяваме всички двойки left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, за които стойността f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis е равна на избраната. За да е ясно коя крива съответства на коя стойност на функцията, често записваме тази стойност до кривата.
Забележка: Фиксираните стойности на функцията, които избираме, например left brace, minus, 2, comma, minus, 1, ;, 0, ;, 1, ;, 2, right brace, често са на равни разстояния една от друга. Така е по-лесно да си представим "формата" на тримерната графика от контурната карта.

Пример 1: Параболоид

Нека f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, squared, plus, y, squared. Формата на графиката на тази функция се нарича "параболоид" и представлява тримерно обобщение на параболата.
Графика на f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, squared, plus, y, squared
Ето как изглежда контурната графика на тази функция:
Контурна графика на f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, squared, plus, y, squared
Обърни внимание, че кръговете на контурната графика не са на равни разстояния един от друг. Това е така, защото стойностите на функцията растат все по-бързо и по-бързо колкото по-далече се намираме от началото на координатната система. Следователно увеличаването на стойността на функцията с дадена константа изисква все по-малки стъпки, колкото по-далеч сме от точката left parenthesis, 0, ;, 0, right parenthesis.

Пример 2: Вълни

Нека разгледаме функцията f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, dot, sine, left parenthesis, y, right parenthesis? Графиката ѝ е вълниста:
Графика на f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, cosine, left parenthesis, x, right parenthesis, dot, sine, left parenthesis, y, right parenthesis
Ето как изглежда контурната графика:
Контурите на минимумите и максимумите в графиката изглеждат по подобен начин, но ако обърнем внимание на съответните им z-стойности, виждаме коя съвкупност от концентрични криви е минимум и коя е максимум.

Пример 3: Линейна функция

Сега да разгледаме функцията f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, plus, 2, y. Нейната графика е наклонена равнина.
Графика на f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, plus, 2, y
Контурната графика се състои от равномерно разпределени прави линии:
Контурна графика на f, left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, equals, x, plus, 2, y

Пример 4: Географска карта

Контурните графики са често използвани при географските карти, изобразяващи хълмиста местност. Например на показаната карта виждаме лунен кратер.
Контурна карта на планина
Контурна карта на кратера Саут Рей на Луната, от Уикипедиа
Нека започнем мислена обиколка на кратера. Местата, на които контурните линии са близо, наклонът е стръмен. Например слизаме от 7700 м височина до 7650 м в рамките на много малко хоризонтално разстояние. В подножието на кратера контурните линии са далеч една от друга, т.е. бихме слезли от 7650 м до 7628 м в рамките на доста по-голямо хоризонтално разстояние.

Изо-неща

Линиите на контурната графика имат различни имена:
  • Контурни линии.
  • Равнинни множества, тъй като изобразяват стойностите на left parenthesis, x, ;, y, right parenthesis, за които графиката е на дадено равнище.
  • Изолинии, където представката "изо" идва от гръцки език и означава "един и същ".
В зависимост от контекста на контурната графика, представката изо се поставя пред различни думи. Ето няколко разпространени термина.
  • Изотерм наричаме контурна линия в температурна графика.
  • Изобар наричаме контурна линия в графика на налягане.

Интуиция за дадена функция от контурната ѝ графика

Ако контурните линии на графиката са близо една до друга, то тримерната графика расте бързо; съответно, ако са далеч, то тримерната графика расте бавно.
Равнинните множества около локални минимуми и максимуми на функцията изглеждат като концентрични затворени криви. Това означава, че на контурна графика можем да посочим локалните екстремуми на функцията.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.