Основно съдържание
Определяне на зависими и независими променливи и прилагането им в контекста.