If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Статистика и вероятности

Комбиниране на нормално разпределени случайни променливи

Когато комбинираме променливи, всяка от които има нормално разпределение, полученото разпределение е също нормално. Това позволява да отговоряме на интересни въпроси за полученото разпределение.

Пример 1: Общ брой бонбони

Всеки пакет бонбони се пълни във фабриката от 4 машини. Първата машина пълни със сини бонбони, втората със зелени, третата с червени и четвъртата с жълти бонбони. Количеството бонбони, които всяка машина пуска, е с нормално разпределение, средно аритметична стойност 50г и стандартно отклонение 5г. Също така количеството, което пуска една машина, не зависи от другите машини.
Нека T е общото тегло на бонбоните в случайно избран пакет.
Намери вероятността случайно избран пакет да съдържа по-малко от 178г бонбони.
Нека да решим задачата, като я разделим на по-малки части.
Задача A (пример 1)
Намери средната аритметична стойност за T.
μT=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
грама

Задача Б (пример 1)
Намери стандартното отклонение за T.
σT=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
грама

Задача В (пример 1)
Какъв вид има разпределението на T?
Избери един отговор:

Задача Г (пример 1)
Намери вероятността случайно избран пакет да съдържа по-малко от 178г бонбони.
Закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая.
P(T<178г)
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Пример 2: разлика в боулинг резултати

Адам и Майк ходят на боулинг всяка седмица. Резултатите на Адам имат нормално разпределение от 175 кегли и стандартно отклонение от 30 кегли. Резултатите на Майк имат нормално разпределение, средна стойност 150 кегли и стандартно отклонение от 40 кегли. Приеми, че резултатите им във всички игри са независими.
Нека A е резултатът на Адам в произволна игра, M е резултатът на Майк в произволна игра, а D е разликата между техните резултати D=AM.
Намери вероятността Майк да има по-висок резултат от Адам в случайно избрана игра.
Нека да решим задачата, като я разделим на по-малки части.
Задача A (пример 2)
Намери средната аритметична стойност за D.
μD=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
кегли

Задача Б (пример 2)
Намери стандартното отклонение за D.
σD=
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
кегли

Задача В (пример 2)
Какъв вид има разпределението на D?
Избери един отговор:

Задача Г (пример 2)
Намери каква е вероятността Майк да има по-висок резултат от Адам в случайно избрана игра.
Закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая.
P(по-висок резултат на Майк)
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Подсказка: Намери P(D<0).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.