If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на влияние на човека върху екосистемите

Основни понятия

ТерминЗначение
БиоразнообразиеРазнообразието на организмите в една екосистема
Възобновими източнициРесурси, които биват заменени толкова бързо, колкото биват използвани
Невъзобновими източнициРесурси, чийто запас е ограничен, понеже се използват по-бързо, отколкото могат да бъдат заменени
КонсервацияНауката за загубата на биоразнообразието на Земята и начините, по които тази загуба може да бъде предотвратена
Изчезване (измиране)Процес, при който всички членове на една група организми умират
Застрашени видовеВидове, за които е била идентифицирана вероятност да изчезнат
Гореща точка на биоразнообразиетоБиогеографска област, която съдържа високо биоразнообразие и е застрашена от унищожение
Климатична промянаИзмерваеми дългосрочни промени в климата на Земята

Човешкото влияние върху биоразнообразието

Човешката дейност е главна заплаха за биоразнообразието на планетата. Това е така, понеже нарастването на човешкото население дотук е било експоненциално, което означава, че скоростта на растеж остава същата, без значение от размера на популацията. По тази причина популацията расте по-бързо и по-бързо и става все по-голяма.
Популацията може да расте експоненциално за някакъв период, но в крайна сметка достига носещ капацитет, когато става ограничена от наличността на ресурси. Но хората са продължили да работят около носещия капацитет, докато са развивали нови технологии в помощ на поддържането на постоянно растяща популация.
Това заплашва биоразнообразието, понеже колкото повече хора има, толкова повече това измества другите видове и намалява богатството на видовете.

Как човешката дейност води до загуба на биоразнообразие

Обезлесяването (унищожаването на горите) за добив на ресурси или урбанизация може да измести местните организми.
Унищожаване на гора в Мадагаскар. Wikimedia, CC BY 4.0.
  • Промяна на използването на земята: Хората може да унищожат естествени хабитати при добива на ресурси или урбанизиране на области. Това е пагубно, тъй като измества живеещите там видове, намалявайки наличните хабитати и източници на храна.
  • Замърсяване: Замърсяването може да е резултат от изгарянето или изхвърлянето на химични вещества или от енергийни източници (шумово и светлинно замърсяване).
  • Интродуцирани видове: Хората може без да искат, или нарочно, да вмъкнат неестествен вид в една екосистема. Това може отрицателно да повлияе на екосистемата, понеже интродуцираният вид може да надделее над местните организми и да ги измести.
  • Изчерпване на ресурсите: Хората консумират големи количества ресурси за собствените си нужди. Някои примери включват използването на естествени ресурси като въглища, ловуването и риболовът на животни за храна и изсичане до голо на горите за разстрастване на градовете и използване на дървен материал.
    Екстензивната свръхупотреба на невъзобновяеми ресурси като изкопаемите горива може да причини голяма вреда на околната среда. Рециклирането на продукти, изработени от невъзобновяеми източници (като пластмаса, която е направена от нефт) е един начин да редуцираме отрицателното влияние на тази експлоатация на ресурси. В допълнение, развитието и употребата на възобновяеми източници като слънчева или вятърна енергия може да помогне за намаляване на вредните ефекти от експлоатацията на ресурси.

Промяна на климата и биоразнообразие

Настоящите климатични промени, пред които Земята е изправена, са причинени от повишението на глобалните температури.
Човешката дейност променя земната атмосфера по-бързо, отколкото тя някога се е променяла през историята си.
Изгарянето на изкопаеми горива в индустрията и от превозни средства освобождава въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата.
Изгаряне на фосилни горива. Изображение от OpenStax, CC BY 4.0.
Изгарянето на фосилни горива и разрастването на животновъдството са довели до отделянето на големи количества парникови газове (като въглероден диоксид и метан) в атмосферата. По-високите нива на парникови газове улавят повече топлина в биосферата и водят до глобално затопляне. На свой ред това задвижва климатичите промени.
Атмосферната концентрация на СО2 се е покачила стабилно от началото на индустриализацията.
Покачване на концентрацията на CO2 в атмосферата с течение на времето. Изображение от OpenStax, CC BY 4.0.
Когато климатичните промени засегнат една среда толкова много, че тя е неспособна да поддържа организмите, те трябва да се адаптират или преместят, в противен случай са изправени пред изчезване. Поради това климатичните промени може да имат огромно влияние върху биоразнообразието.

Консервация

Усилията за консервация имат за цел да защитят видовете и местата, в които те живеят. Има много различни форми за консервация.
Защитата на видовете е един начин да помогнем за преборване с изчезването. Въпреки че изчезването е естествен процес, то се случва с много по-бърза, много по-висока скорост, отколкото нормално се очаква.
Създаването на местни, национални и международни закони може да помогне за предотвратяване на загубата на застрашени видове. В допълнение програми за развъждане в плен може да помогнат за защита на застрашените видове, като поддържат здрава популация застрашени видове в плен.
Защитата, опазването и възстановяването на хабитатите е изключително важна за защита на биоразнообразието. То гарантира, че защитените видове разполагат с места за живот, които могат да ги поддържат.
В крайна сметка спасяването на един хабитат може да има каскаден ефект и да помогне за защита на цяла екосистема. Учените са определили няколко горещи точки за биоразнообразието, които са с висок приоритет за защита.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Скоростта на изчезване в момента е 1000-10 000 пъти по-висока от естествената скорост на изчезване. Някои хора мислят, че изчезването не е релевантен проблем, но е по-релевантен от всякога! Исторически скоростта на естествено изчезване е 1-5 изчезвания на ниво вид на година. Човешкото влияние е накарало тази скорост да се повиши значително, нарушавайки баланса на биоразнообразието.
  • Парниковият ефект не е изцяло отрицателен. Въпреки че приписваме на парниковите газове отрицателно влияние (глобална промяна), парниковият ефект е благоприятен за природата: задържа топлината, която прави възможен живота на Земята. Проблемът възниква, когато бъде уловена твърде много топлина, причинявайки покачване на средната глобална температура.
  • Един отделен човек може да окаже влияние върху биоразнообразието. Въпреки че загубата на биоразнообразие може да е широкомащабен проблем, намаляването на заплахите за биоразнообразието може да започне от всеки отделния човек. Минимални усилия като повторна употреба или рециклиране на предмети или дори закупуване на устойчиви храни може да имат натрупващ се ефект. Тоест, ако всеки човек направи тези неща, дори само малко, те биха се сборували и помогнали да се намали загубата на биоразнообразието!

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.