If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дарвин, еволюция & естествен подбор

Пътуването на Чарлз Дарвин на HMS Бийгъл и идеята му за еволюцията и естествения подбор.

Ключови точки:

  • Чарлз Дарвин е британски естествоизпитател, който предлага теорията за биологичната еволюция чрез естествен отбор.
  • Дарвин дефинира еволюцията като "наследяване с изменения" – това е идеята, че видовете се променят с течение на времето и от тях се появяват нови видове, с които споделят общ предшественик.
  • Механизмът, който Дарвин предлага за еволюцията, е естествен отбор. Тъй като ресурсите в природата са ограничени, организмите с наследствени белези, които са от полза за оцеляването и възпроизвеждането им, ще оставят по-многобройно потомство, отколкото други индивиди. Tова ще доведе до увеличаване на честотата на тази белези със смяна на поколенията.
  • С течение на времето естественият отбор създава популации, които са приспособени, или добре пригодени, към средата, в която живеят. Естественият отбор зависи от средата и изисква съществуващи наследими вариации в групата.

Какво е еволюция?

Основната идея на биологичната еволюция е, че популациите от организми и видовете се променят с времето. Когато днес мислим за еволюция, вероятно свързваме тази идея с един определен човек: британския естествоизпитател Чарлз Дарвин.
През 50-те години на XIX век Дарвин пише влиятелна и противоречива книга, наречена Произход на видовете. В нея той предлага, че видовете еволюират (или както той се изразява, претърпяват "наследяване с изменения") и че всички живи същества произлизат от общ прародител.
Дарвин предлага и механизъм за еволюцията — естествен отбор, при който наследствените белези, които помагат на организмите да оцеляват и да се възпроизвеждат, стават по-разпространени в дадена популация с течение на времето.
В тази статия ще разгледаме от по-близо идеите на Дарвин. Ще проследим как те са се появили при пътуванията му с кралския кораб Бийгъл и ще видим пример за това как работи еволюцията чрез естествен отбор.

Дарвин и пътешествието с кораба Бийгъл

Основополагащата книга на Дарвин, Произход на видовете, излага идеите му за еволюцията и за естествения отбор. До голяма степен тези идеи се основават на преки наблюдения, направени при пътуванията на Дарвин по света. От 1831 г. до 1836 г. той е част от изследователската експедиция на кралския кораб Бийгъл, която минава през Южна Америка, Австралия и южния край на Африка. При всяка от спирките на експедицията Дарвин има възможността да изучава и да каталогизира местните растения и животни.
По време на пътуванията си Дарвин започва да вижда интригуващи модели в разпространението и характеристиките на организмите. Можем да разберем едни от най-важните модели, които Дарвин забелязва, като се спрем на наблюденията му от Галапагоските острови, близо до Еквадор.
_Изобажение: "Галапагоски чинки (дарвинови чинки)" от Джон Гулд (обществено достояние)._
Дарвин открива, че на различните острови от Галапагоския архипелаг, които са разположени в близост един до друг, живеят сходни, но нееднакви видове чинки. Освен това той забелязва, че всеки вид чинка е добре пригоден за средата и ролята си. Например видовете, които ядат големи семена, имат големи и здрави човки, докато тези, които се хранят с насекоми, имат тънки и остри човки. Накрая Дарвин забелязва, че чинките и другите животни, които се срещат на Галапагос, са сходни с тези от континентален Еквадор, но се различават от видовете в останалата част от света2.
Дарвин не открива всичко това по време на пътешествието си. Всъщност той дори не осъзнава, че всички чинки, които вижда, са свързани, но отделни видове, докато години по-късно не показва екземпляри от тях на опитен орнитолог (биолог, който изучава птиците)3! Постепенно Дарвин стига до идея, която може да обясни наблюдавания модел на свързани, но различни чинки.
Според идеята на Дарвин този модел може да се е появил, ако много отдавна Галапагоските острови са били заселени от птици от съседния континент. С минаване на дълги периоди от време и смяна на поколенията, чинките на всеки остров може постепенно да са се адаптирали към местните условия. Този процес може да е довел до образуване на един или повече отделни видове на различните острови.
Ако смятаме тази идея за вярна, защо е вярна? Какъв механизъм може да обясни как всяка популация от чинки е придобила приспособления или белези, които я правят добре пригодена за непосредствената ѝ среда? По време на пътуването си и в годините след това Дарвин развива и усъвършенства набор от идеи, които могат да обяснят моделите, които наблюдава при плаването си. В книгата Произход на видовете той излага две основни идеи — еволюция и естествен отбор.

Еволюция

Съвременните видове са разположени в най-горната част на диаграмата, докато прародителите, от които те са произлезли, са показани по-надолу в диаграмата. Изображение: "Дървото на живота" от Чарлз Дарвин. Снимка от А. Куприанов, обществено достояние.
Дарвин предлага, че видовете могат да се променят с течение на времето, т.е. нови видове произлизат от съществуващи видове, и всички видове споделят общ предшественик. При този модел всеки вид има набор от уникални наследствени (генетични) различия от общия предшественик, които се натрупват постепенно с минаване на дълги периоди от време. Многократни събития на разклоняване, при които нови видове се отделят от общ прародител, водят до получаването на "дърво" с много нива, което свързва всички живи организми.
Дарвин нарича процеса, при който наследствените белези на група от организми се променят с поколенията, "наследяване с изменения". Днес го наричаме еволюция. Рисунката на Дарвин по-горе илюстрира тази идея, като показва как един вид се разклонява на два с течение на времето и как този процес се повтаря многократно в "родословното дърво" на група от свързани видове.

Естествен отбор

Важно е да отбележим, че Дарвин не предлага само идеята, че организмите еволюират. Ако това беше началото и краят на теорията му, днес нямаше да го срещаме в толкова много учебници! Дарвин предлага и механизъм за еволюцията — естествен отбор. Този механизъм е елегантен и логичен, той обяснява как популациите могат да еволюират по начин, който ги прави по-добре пригодени към средата им с течение на времето.
Идеята на Дарвин за естествения отбор се основава на няколко ключови наблюдения:
  • Белезите често са наследствени. При живите организми много характеристики се унаследяват, предават се от родител на потомство. Дарвин знае за това, но не знае, че белезите се унаследяват чрез гени.
  • Създават се повече потомци, отколкото могат да оцелеят. Организмите могат да създадат повече потомци, отколкото средата им може да поддържа. Следователно сред всяко поколение има конкуренция за ограничени ресурси.
  • Потомците се различават по наследствените си белези. Потомците от всяко поколение се различават помежду си по белези като цвят, размер, форма и др., много от тези белези са наследствени.
Въз основата на тези прости наблюдения Дарвин прави следните заключения:
  • В една популация някои индивиди ще имат наследствени белези, които им помагат да оцеляват и да се възпроизвеждат при определени условия на средата, като присъствие на хищници и наличност на източници на храна. Индивидите с полезните белези оставят по-многобройно потомство в следващото поколение в сравнение с останалите членове на популацията, тъй като характеристиките им ги правят по-ефективни в оцеляването и размножаването.
  • Тъй като полезните белези са наследствени и понеже организмите с тези белези оставят по-голямо потомство, полезните характеристики стават по-разпространени (срещат се у по-голяма част от индивидите в популацията) в следващото поколение.
  • Със смяна на поколенията популацията се приспособява към средата, защото индивидите с белези, които са полезни в тази среда, имат по-голям репродуктивен успех от другите членове на популацията.
Посредством модела за еволюция чрез естествен отбор Дарвин обяснява наблюденията, които прави по време на пътуванията си. Например, ако видовете галапагоски чинки имат общ предшественик, би било логично те да си приличат помежду си и да приличат на континенталните чинки, с които вероятно споделят този общ предшественик. Ако групи от чинки са били изолирани на отделни острови за много поколения, всяка група е била изложена на различна среда, при която различни наследствени белези са били полезни, например различни размери и форми на човката за различни източници на храна. Тези фактори може да са довели до формирането на отделни видове на всеки остров.

Пример: Как работи естественият отбор

За да може идеята за естествения отбор да стане по-ясна, ще разгледаме опростен и хипотетичен пример. В него група мишки с наследствени вариации в цвета на козината (черен или светлокафяв цвят) са се преместили в нова област, където скалите са черни. В тази среда има и ястреби, които обичат да ядат мишки и виждат светлокафявите по-лесно от черните мишки на фона на черните скали.
Тъй като ястребите виждат и улавят светлокафяви мишки по-лесно, по-голяма част от светлокафявите мишки ще бъдат изядени, докато изядените черни мишки ще бъдат много по-малка част. Ако сравним отношението на черни към светлокафяви мишки в оцелялата (неизядена) група, ще видим, че то е по-голямо, отколкото е било в началната популация.
_Изображението е на основата на подобна схема от Рийс и колеги4. Очертанието на ястреба е от "Черно-бяла рисунка на Buteo swainsoni в полет" от Керис Пол (обществено достояние)._
Цветът на козината е наследствен белег, той се предава от родител на дете. Ето защо увеличаването на пропорцията на черни мишки в оцелялата група означава увеличаване на пропорцията на черни мишлета в следващото поколение. След няколко поколения на отбор популацията може да бъде съставена почти изцяло от черни мишки. Тази промяна в наследствените белези на популацията е пример за еволюция.

Ключови точки за естествения отбор

Когато започнах да уча за естествения отбор, имах някои въпроси, както и заблуди, за това как той работи. Тук представяме обяснения на определени аспекти от естествения отбор, които могат да бъдат объркващи. Обясненията ще ти помогнат да разбереш по-добре как, кога и защо протича естествен отбор.

Естественият отбор зависи от средата

Естественият отбор не е благосклонен към белези, които са някак по-висши сами по себе си, а към белези, които са полезни, т.е. белези, които помагат на организма да оцелява и да се възпроизвежда по-ефективно от останалите организми в неговата група и в дадена среда. Белези, които са полезни в една среда, могат да бъдат вредни в друга.

Естественият отбор действа благодарение на съществуващи наследствени вариации

Естественият отбор се нуждае от изходен материал, върху който да работи. Този изходен материал са наследствените вариации. За да може естественият отбор да въздейства на даден белег, трябва сред изявите на белега да съществуват вариации, разлики между индивидите по отношене на определената характеристика. Освен това разликите трябва да са наследствени, да се определят от гените на организма.

Наследствените вариации се дължат на случайни мутации

Първоначалният източник на нови варианти на гени, които създават нови наследствени белези, като цветове на козината, е случайната мутация (промени в последователността на ДНК). Случайните мутации, които се предават на поколението, обикновено се появяват в сперматозоидите или яйцеклетките на организмите. Половото размножаване "размесва и комбинира" вариантите на гени, за да създаде по-голямо разнообразие.

Естествен отбор и еволюция на видовете

Сега да се върнем малко назад и да разгледаме как естественият отбор се вписва в общата идея на Дарвин за еволюцията, според която всички живи същества имат общ предшественик, от когото са произлезли, и са образували голямото, разклонено дърво на живота. Какво се случва на всяка точка на разклоняване?
В примера с дарвиновите чинки видяхме, че различни групи от дадена популация могат да бъдат изолирани една от друга чрез географски бариери като океан, който заобикаля острови, или чрез други механизми. Щом са изолирани, групите повече не могат да се кръстосват помежду си и са изложени на различни външни среди. Във всяка среда естественият отбор благоприятства различни белези. Освен това върху групите могат да въздействат и други еволюционни сили като генетичния дрейф. Със смяната на много поколения между групите могат да се натрупат толкова различия в наследствените белези, че те да се приемат за отделни видове.
Основавайки се на разнообразни доказателства, учените смятат, че процеси от този вид са се повтаряли многократно през историята на живите организми на Земята. Еволюцията чрез естествен отбор и чрез други механизми е в основата на невероятното разнообразие от живи форми, което виждаме днес. Действието на естествения отбор може да обясни и пригодеността на днешните организми към техните среди на живот.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.