If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Генетичен дрейф

Еволюция поради случайни събития. Ефектът "гърло на бутилка" и ефектът на основаването.

Основни идеи

  • Генетичният дрейф е механизъм на еволюцията, при който алелните честоти в една популация се променят със смяна на поколенията поради случайно събитие.
  • Генетичният дрейф се случва във всички популации с ограничен размер, но ефектите му са най-силни в малки популации.
  • Генетичният дрейф може да доведе до загуба на някои алели, могат да бъдат изгубени и полезни алели, или до фиксиране, вдигане на честотата на други алели до 100%.
  • Генетичният дрейф може да има силни ефекти, когато размерът на популацията се намали рязко заради природно бедствие (явление тип гърло на бутилка) или когато малка група се отдели от основната популация, за да основе колония (ефект на основателя).

Въведение

Естественият отбор е важен механизъм на еволюцията. Но дали е единственият механизъм? Не! Всъщност понякога еволюцията просто се случва случайно.
В популационната генетика явлението еволюция се дефинира като промяна на честотата на алели (варианти на гени) в дадена популация с течение на времето. Така че еволюция е всяка промяна на алелните честоти в популацията със смяна на поколенията — промяната може да е породена от естествен отбор или от друг еволюционен механизъм, тя може да направи популацията по-добре пригодена за средата или да я направи по-зле пригодена.
В тази статия ще разгледаме генетичния дрейф, еволюционен механизъм, който предизвиква случайни, а не селективни, промени в алелните честоти на популацията с течение на времето.

Какво е генетичен дрейф?

Генетичният дрейф е промяна на алелните честоти на популацията от поколение на поколение, която е предизвикана от случайни събития. По-точно генетичният дрейф е промяна поради "извадкова грешка" при избора на алели за следващото поколение от генофонда на настоящото поколение. Въпреки че генетичният дрейф се случва в популации от всички размери, ефектите му са по-силни в малки популации.

Пример за генетичен дрейф

Нека да направим идеята за генетичния дрейф по-ясна като разгледаме пример. Както е показано на диаграмата по-долу, имаме много малка популация от зайци, която се състои от 8 кафяви индивида (генотип BB или Bb) и 2 бели индивида (генотип bb). Първоначално честотите на алелите B и b са еднакви.
Действие на генетичния дрейф в малка популация от зайци. До третото поколение алелът b се е изгубил от популацията напълно под влияние на случайни фактори.
Изображение: "Популационна генетика: фигура 2" от колеж Оупънстакс, Биология, CC BY 3.0.
Какво ще стане, ако случайно само 5те оградени индивида от популацията се възпроизведат? (Може другите зайци да са умрели по причини, несвързани с цвета на козината им, например да са се хванали в капани на ловци.) В оцелялата група честотата на алела B е 0,7, а честотата на b е 0,3.
В нашия пример алелните честоти на петте заека късметлии са точно отразени във второто поколение, както е показано на диаграмата. Тъй като извадката от 5 заека от първото поколение имаше различна алелна честота от тази на цялата популация, честотите на B и b в популацията са се променили и са 0,7 и 0,3, респективно.
Какво ще стане, ако от второто поколение оцелеят и се размножат само два потомъка с генотип BB, за да създадат трето поколение? При такова стечение на обстоятелствата до третото поколение алелът b ще се е изгубил напълно от популацията.

Големината на популацията е от значение

По-малко вероятно е големи популации да се променят толкова бързо под влияние на генетичния дрейф. Например, ако следим популация от 1000 заека (вместо от 10), ще е много по-малко вероятно алелът b да се изгуби (и алелът B да достигне честота от 100% или да бъде фиксиран) след толкова кратък период от време. Ако само половината от зайците в популацията от 1000 оцелеят и се възпроизведат, както в първото поколение в примера по-горе, оцелелите зайци (500 на брой) ще са много по-точно представяне на алелната честота на оригиналната популация, просто защото извадката е много по-голяма.
Това прилича на хвърляне на монета малко или много на брой пъти. Ако хвърлиш монетата само няколко пъти, може лесно да получиш отношение на ези към тура, различно от 50 - 50. Но ако хвърлиш монетата няколко хиляди пъти, ще стигнеш доста близо до 50 - 50 (в противен случай може да се усъмниш, че имаш подправена монета)!

Дали алелът е полезен или вреден не е от значение

Генетичният дрейф, за разлика от естествения отбор, не взима под внимание ползата (или вредата) на алела, който носи индивидът. Това означава, че полезен алел може да бъде изгубен, а алел, който причинява слаба вреда, може да бъде фиксиран напълно произволно.
И полезните, и вредните алели са обект както на отбор, така и на дрейф, но силен дрейф (например в много малка популация) може да доведе до фиксиране на вреден алел или до загуба на полезен.

Ефектът на гърлото на бутилката

Ефектът на гърлото на бутилката е краен пример за генетичен дрейф, който възниква, когато размерът на популацията бъде силно намален. Събития като природни бедствия (земетресения, наводнения, пожари) могат да намалят една популация, когато загинат повечето индивиди и остане малка група случайно оцелели.
Алелните честоти в оцелялата група може да са различни от тези на популацията преди събитието и някои алели може да са се изгубили напълно. Освен това по-малката популация ще бъде по-чувствителна към ефектите на генетичния дрейф през поколенията (докато популацията не възвърне нормалния си размер), което може да доведе до загуба на още повече алели.
Как едно събитие тип "гърло на бутилка" може да доведе до намаляване на генетичното разнообразие? Представи си бутилка пълна с топчета, топчетата представят индивидите в популацията. Ако се случи събитие, което води до "гърло на бутилка", малка и случайна извадка от индивиди ще оцелее и ще премине през гърлото на бутилката (за да стигне до чашата), докато по-голямата част от популацията ще загине (топчетата, които остават в бутилката). Генетичният състав на случайните оцелели сега се равнява на генетичния състав на цялата популация.
В следствие на явлението "гърло на бутилка" в популациите се създава ограничена и случайна извадка от индивиди. Сега тази малка популация ще е под влиянието на генетичен дрейф за следващите няколко поколения.
Изображение: "Популационна генетика: фигура 3" от колеж Оупънстакс, Биология, CC BY 3.0

Ефект на основателя

Ефектът на основателя е друг екстремен пример за дрейф, който се случва, когато малка група от индивиди се отдели от по-голямата популация, за да създаде колония. Новата колония е изолирана от оригиналната популация и е възможно основателите да не репрезентират пълното генетично разнообразие на първоначалната популация. Т.е. алелите в новооснованата популация може да имат различни честоти в сравнение с оригиналната популация, а някои алели могат да липсват изцяло. Ефектът на основателя прилича на явлението "гърло на бутилка", но механизмите им се различават (при ефекта на основателя имаме колонизация, а не катастрофално бедствие).
Опростена илюстрация на ефекта на основателя. Оригиналната популация, която се състои от равен брой квадрати и кръгове, се разделя на няколко колонии. Всяка колония се състои от малка, случайна извадка от индивиди, която не отразява генетичното разнообразие на по-голямата, оригинална популация. Тези малки колонии ще са по-чувствителни към ефектите на генетичния дрейф за няколко поколения.
_Изображение: "Ефект на основателя" от qz10 (обществено достояние)._
На фигурата по-горе можеш да видиш популация, съставена от равен брой квадрати и кръгове. (Да приемем, че формата на индивида се определя от алелите му за даден ген).
Вероятно е произволните групи, които напускат, за да създадат нови колонии, да съдържат различни честоти на квадрати и кръгове в сравнение с оригиналната популация. Така че алелните честоти в колониите (малките окръжности) могат да бъдат различни от тези в оригиналната популация. Също така малкият размер на новите колонии означава, че те ще усещат силен ефект на генетичен дрейф през поколенията.

Резюме

За разлика от естествения отбор, генетичният дрейф не зависи от това дали ефектите на алела са полезни, или вредни. Вместо това дрейфът променя алените честоти изцяло на случаен принцип, като случайни извадки от индивиди (и гаметите на тези индивиди) участват в създаването на следващото поколение.
Генетичният дрейф действа във всяка популация, но малките популации усещат ефекта му по-силно. Генетичният дрейф не взима под внимание адаптивната ценност на алела за популацията и може да доведе до загуба на полезен алел или до фиксиране (100% честота) на вреден алел в популацията.
Събитията от типовете "ефект на основателя" и "гърло на бутилка" са случаи, при които от голяма популация се образува малка популация. Тези "извадки" от популацията често не са точна репрезентация на генетичното разнообразие на оригиналната популация и малкият им размер означава, че могат да са силно чувствителни към генетичния дрейф за поколения напред.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.