If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на ток, съпротивление и специфично съпротивление

Преговори ключовите термини, уравнения и умения, свързани с ток, съпротивление и специфично съпротивление, включително как да намериш посоката на тока и от какво зависи съпротивлението.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Ток (I)Мярка за това колко заряд преминава през дадена площ за дадено време. Международни мерни единици ампери (A).
Ампер (A)Ток, равностоен на прехвърлянето на заряд 1кулон за една секунда. Международни мерни единици Cs.
Постоянен ток (DC)Постоянен поток на заряди в една посока.
РезисторУред, използван за намаляване на потока на тока.
Съпротивление (R)Мярка за това колко едно тяло се съпротивлява на потока на тока. Зависи от вида на материала, дължината и напречната площ. Международна мерна единица Ом (Ω).
Специфично съпротивление (ρ)Мярка за това колко един конкретен материал се съпротивлява на потока на тока. Международни мерни единици Ωm.
Ом (Ω)Мерна единица за електрическо съпротивление. Международна мерна единица kgm2s3A2.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
I=ΔqΔtI е токът, Δq е сумарният заряд, а Δt е промяната във времето.Токът е промяната в заряда през промяната във времето.
R=ρlAR е съпротивление, ρ е специфично съпротивление, l е дължината, а A е напречната площСъпротивлението е пропорционално на специфичното съпротивление и обратно пропорционално на напречната площ.

Как да визуализираме тока

Токът измерва потока на зарядите през дадена площ през времето. Фигура 1 показва проводник със заряди q, движещи се наляво през проводника, който има напречна площ A. Представи си, че преброиш колко заряди преминават през напречната площ за една секунда. Тази скорост е токът.
Фигура 1. Заряди q, протичащи през напречна площ A в проводник.

Намиране на посоката на тока

Посоката на тока е обозначена със символа I заедно със стрелка и винаги се отнася до потока на положителните заряди, както е показано във Фигура 2А. Това понякога се нарича конвенционален ток.
Фигура 2. А) Конвенционалният ток описва потока на положителните заряди. В) Електронният ток в един проводник тече в противоположната посока на конвенционалния ток.
В проводниците електроните са единствените заряди, които се движат. Електроните текат в посока, противоположна на I (виж Фигура 2А). Посоката на потока на електрони се нарича електронен ток и посоката му е противоположна на I (виж Фигура 2В). Общоприетата практика, че I представлява потокът на положителните заряди е историческа практика, която е еквивалентна на това, че отрицателният заряд тече в противоположната посока.

От какво зависи съпротивлението?

Съпротивлението зависи от размера, формата и материала на тялото. Във фигура 3 по-долу съпротивлението на цилиндъра е правопропорционално на дължината му l. Колкото по-дълъг е цилиндърът, толкова по-високо е съпротивлението.
Фигура 3. Еднороден цилиндър с дължина l и напречна площ A. Колкото по-дълъг е цилиндърът, толкова по-голямо е съпротивлението му. Колкото по-голяма е напречната площ A, толкова по-малко е съпротивлението. Изображение на: Адаптирано от OpenStax College Physics. Оригинално изображение от OpenStax, CC BY 4.0
В допълнение, съпротивлението е обратнопропорционално на напречната площ A. Ако диаметърът на цилиндъра се удвои, напречната площ се увеличава с коефициент от 4. Следователно съпротивлението намалява с коефициент от 4.
Специфичното съпротивление ρ на един материал зависи от молекулярната и атомната му структура, както и от температурата. За повечето проводници специфичното съпротивление се увеличава с увеличаване на температурата.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за ток и съпротивление, виж нашето видео за специфично съпротивление и проводимост.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.