If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на ъглов импулс на тяло и ъглов импулс на сила

Преговори как и въртящите си тела, и тела с линеен импулс могат да имат ъглов импулс на тялото.  Преговори и как въртящият момент, приложен към едно тяло през даден времеви интервал, може да промени ъгловия импулс на тялото.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Момент на импулса (L)Мярка за импулса (количеството движение) при въртеливи (ротационни) движения. Векторна величина с международни мерни единици kgm2s.
Промяна на момента на импулса (ΔL)Промяна в момента на импулса. Векторна величина с международни мерни единици kgm2s.

Формули

ФормулаИзползвани символиЗначение
L=IωL е моментът на импулса на тялото, I е инерчният момент, а ω е ъгловата скорост.Моментът на импулса на въртящо се тяло без линеен импулс е пропорционален на инерчния момент и ъгловата скорост.
L=mvrL е моментът на импулса на тялото, m е масата, v е линейната скорост, а r е радиус, перпендикулярен от избрана ос до правата на движение на масата.Моментът на импулс на тяло с линеен импулс е пропорционален на масата, линейната скорост и перпендикулярния радиус от една ос до правата на движение на тялото.
ΔL=τΔtΔL е промяна в момента на импулса, τ е сумарният въртящ момент, а Δt е времевият интервал.Промяната на момента на импулса на тялото е пропорционална на средния сумарен въртящ момент и времевия интервал, през който е приложен въртящият момент.

Как да намерим момента на импулса на тяло, което се движи в права линия

Хората забравят, че тяло, което се движи в права линия (и има линеен импулс), може да има и момент на импулса. Например, да кажем, че хвърлим топка към единия край на пръчка (виж Фигура 1). Пръчката може да се върти около точка O. Когато топката удари пръчката, пръчката се завърта.
Фигура 1. Сблъсък между топка и пръчка, който прехвърля момент на импулс.
Ако върху системата от топка и пръчка няма сумарен външен въртящ момент, единственият начин пръчката да получи въртящ момент е от топката по време на удара. Следователно топката трябва да е имала някакъв момент на импулс в началото. Моментът на импулса на топката спрямо точка O преди удара е:
Lтопка=mvr

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората погрешно смятат, че всяка външна сила, действаща върху една система, ще промени момента на импулса на системата. Моментът на импулса се променя от сумарен външен въртящ момент, но не всички сили създават въртящ момент. За да създаде въртящ момент τ, една сила F трябва да има рамо на силата r и компонента, перпендикулярна на рамото на силата.
τ=rF
За повече детайли за въртящия момент, виж статията въртящ момент и равновесие.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения на концепциите за момент на импулс на тяло, виж видеото ни за момент на импулс на тяло и импулс на сила.
За да провериш наученото от теб и да задълбочиш придобитите знания, виж нашите упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.