If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Междумолекулни взаимодействия

Различни видове междумолекулни сили (сили между молекулите). Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В клипа за електроотрицателността научихме по какво се различават полярните от неполярните ковалентни връзки. В този клип ще видим как се определя дали молекулите са полярни или неполярни и как тази полярност влияе на това, което наричаме междумолекулни сили. Междумолекулните сили са силите, които съществуват между молекулите. Те се различават от вътрешномолекулната сила, която е сила вътре в молекулата. Сила вътре в една молекула е, например, ковалентната връзка. Междумолекулните сили действат между молекулите. Нека разгледаме първия вид междумолекулна сила. Нарича се дипол-диполно взаимодействие. Нека разберем откъде идва това име. Да разгледаме молекулата на ацетона. Ще се фокусирам върху въглеродния атом, който е свързан с кислорода с двойна връзка. Знам, че кислородът е по-електроотрицатален от въглерода. Имаме четири електрона в тази двойна връзка между въглерода и кислорода. Ще опитам да ги подчертая тук. И тъй като кислородът е по-електроотрицателен, кислородът ще придърпа тези електрони по-близо до себе си и това ще даде на кислорода частичен отрицателен заряд. Тези електрони в жълто се отместват по-далеч от въглерода. Въглеродът губи малко електронна плътност и този въглерод придобива частично положителен заряд. А за тази молекула получаваме разделяне на заряда – положителен и отрицателен заряд. Тук имаме поляризирана двойна връзка. Както и поляризирана молекула. Има два различни полюса – отрицателен и положителен. И затова казваме, че това е полярна молекула. Ацетонът е относително полярна молекула. Същото става с долната молекула на ацетон. Получаваме частично отрицателен и частично положителен заряд. И тази молекула е полярна. Има два полюса. Нарича се дипол. Така че всяка от тези молекули е дипол. И тъй като всички молекули са полярни и има разделение между положителния и отрицателния заряд, а от органичната химия знаем, че противоположните заряди се привличат, тогава отрицателно зареденият кислород ще бъде привлечен от положително заредения въглерод. Ще има електростатично привличане между тези две молекули. И това ще ги задържи заедно. И съответно ще ти трябва енергия, ако искаш да ги разделиш. Точката на кипене на ацетона е около 56 градуса по Целзий. И тъй като стайната температура е между 20 и 25 градуса, при нея няма да сме достигнали точката на кипене на ацетона. Съответно ацетонът е още течен. Затова при стайна температура и нормално налягане ацетонът е течен. И това се определя от междумолекулната сила на това дипол-диполно взаимодействие, което задържа молекулите заедно. А междумолекулната сила, от своя страна, зависи от електроотрицателността. Да разгледаме друга междумолекулна сила, наречена водородна връзка. Тук имаме две водни молекули. Ако разгледаме електроните тук между кислорода и водорода, знаем, че кислородът е по-електроотрицателен от водорода. Затова кислородът ще придърпа тези електрони по-близо до себе си, и това ще даде на кислорода частично отрицателен заряд. Водородът ще загуби малко от електронната си плътност и ще стане частично положителен. Същото се случва и с долната водна молекула. Имаме частичен отрицателен заряд и частичен положителен заряд. И както при последния пример, виждаме, че ще има някакво електростатично привличане между противоположните заряди, между частично отрицателно заредения кислороден атом и частично положително заредения водороден атом. Тази молекула е полярна. Разбира се, че водата е полярна молекула. Можем да си помислим, че това е пример за дипол-диполно взаимодействие. И това е така, но в този случай имаме дори по-силна версия на дипол-диполно взаимодействие, което наричаме водородна връзка. Някога се е смятало, че може би водородът формира допълнителна връзка. Оттам идва наименованието. Но това не е истинска вътрешномолекулна сила. Сега говорим за междумолекулните сили. Но това е най-силната междумолекулна сила. Начинът да отличим водородната връзка от дипол-диполната връзка е да видим с какво е свързан водородът. В този случай имаме силно електроотрицателен атом кислород, свързан с водороден атом. И после този водород си взаимодейства с друг електротрицателен атом. Имаме частично отрицателен и частично положителен заряд, а тук имаме друг частично отрицателен заряд. И това е ситуацията, при която се появяват водородни връзки. Тук водородът показва междумолекулна сила. Някои ученици забравят, че водородът трябва да е свързан с друг електроотрицателен атом защото е необходима достатъчно голяма разлика в електроотрицателността, за да се получи това допълнително привличане. И така трите силно електроотрицателни елемента, които могат да образуват водородни връзки, са флуор, кислород и азот. Можеш да опиташ да ги запомниш чрез съкращението ФКА. Запомни, че ФКА са електроотрицателните атоми, които могат да участват във водородна връзка и така ще запомниш лесно тази междумолекулна връзка. Точката на кипене на водата е, разбира се, 100 градуса по Целзий, много по-висока от тази, която видяхме при ацетона. Това се дължи на факта, че водородните връзки са по-силна версия на дипол-диполното взаимодействие и следователно е необходима повече енергия или повече топлина, за да бъдат раздалечени тези молекули, за да бъдат превърнати в газ. И, разбира се, водата е течна при стайна температура. Добре. Нека разгледаме другия вид междумолекулни сили. Те се наричат дисперсионни сили на Лондон. Това са най-слабите междумолекулни сили и те имат връзка с движението на електроните в орбитали. Да погледнем молекулата на метана тук. Имаме въглероден атом, заобиколен от четири водородни атома. По начина, по който съм го записал, е трудно да се забележи, но ако се върнеш и изгледаш клипа за тетраедричната структура на свързване, ще разбереш, че това е триизмерно, тези водородни атоми са от всички страни на въглеродния атом. Има много малка разлика в електроотрицателността между въглерода и водорода. Тази малка разлика се компенсира в триизмерното пространство и като резултат молекулата на метана става неполярна. Така че тази молекула е неполярна и, разбира се, и тази е неполярна и няма дипол-диполно взаимодействие. Няма водородни връзки. Единствените междумолекулни сили, които задържат тези две молекули заедно, са дисперсионните сили на Лондон. Не трябва да забравяме, че електроните в тези връзки се движат в орбитали. Да предположим, че молекулата вляво, дори и за един кратък преходен момент, получи малко отрицателен заряд от тази си страна, така че да се окаже, че тези електрони дават нетен отрицателен заряд от тази страна. И после електроните в тази молекула, могат да се задвижат в противоположна посока и така тази страна да стане частично положителна. Тогава може да се появи много, много слабо привличане между тези две молекули на метана. То е много слабо, и именно затова дисперсионните сили са най-слабите междумолекулни сили. Но ги има. И само това задържа заедно тези молекули на метана. И тъй като е слабо, бихме очаквали точката на кипене на метана да бъде доста ниска. И тя, разбира се, е ниска. Точката на кипене на метана е някъде около минус 164 градуса по Целзий. И тъй като стайната температура е между 20 и 25 градуса, метанът очевидно вече е кипнал и можем да кажем, че се е превърнал в газ. Метанът очевидно е газ при стайна температура и нормално налягане. Ако повишим броя на въглеродите, ще повишим броя на възможните сили на привличане. Ако направим това, можем да повишим точката на кипене на друг въглеводород и то с много. И макар дисперсионните сили да са най-слабите, ако имаме по-големи молекули, благодарение на всички тези допълнителни сили ще се получи значителен ефект при тези по-големи молекули. И така, това беше кратък преглед на някои от междумолекулните сили, за да ти покажа важността и значението на електроотрицателността.