If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Периодична система, електронни слоеве и орбитали

Въведение

По време на обучението си по химия учениците в някои страни по света се срещат с една песен на Том Лерър: „Елементите“, в която той в бърз ритъм изрежда имената на всички химични елементи. Някои дори я наизустяват за по-добра оценка. Така някои от тях, възможно е също и ти, все още помнят названията на всички елементи, което е доста впечатляващо – особено ако искаш да блеснеш на някой купон.
Ако помниш имената на елементите, означава ли това, че никога няма да ти трябва периодичната таблица (периодичната система) отново? Е … вероятно не. Причината е, че периодичната таблица не е просто голяма таблица, в която са записани всички елементи. Тя представлява нещо много повече. Мястото на всеки елемент в таблицата дава информация за строежа, свойствата и поведението му в химични реакции. По-точно, мястото на един елемент в периодичната таблица ти помага да определиш електронната му конфигурация, как са подредени електроните около ядрото. Чрез своите електрони атомите участват в химични реакции, така че да знаеш електронната конфигурация на един елемент позволява да се прогнозират химичните му свойства – дали и как ще взаимодейства с други елементи.
В тази статия ще разгледаме в повече подробности периодичната система и връзката между местоположението на елементите в нея и структурата на електронните обвивки на атомите и как това ни позволява да предположим химичните свойства на елементите.

Периодичната система

Според установената практика химичните елементи са организирани в периодична система, наричана още периодична таблица: тя е структура, която отразява най-важните свойства на химичните елементи. Създадена е от руския химик Дмитрий Менделеев (1834 - 1907) през 1869 г. В нея елементите са подредени в колони – групи – и редове – периоди – като елементите в тях притежават някои общи свойства и прилики. Тези свойства определят агрегатното състояние на елемента на стайна температура – твърдо, течно или газообразно, както и неговите химични свойства, т. е. способността му да образува химични връзки с други атоми.
Освен поредния атомен номер на всеки елемент, в периодичната таблица виждаме също и относителната атомна маса на елемента – претеглената средна стойност за естествено появяващите се негови изотопи на Земята. Например да разгледаме водорода – виждаме неговия символ H, името му, поредния атомен номер 1, който се намира в горния ляв ъгъл. Под символа е записана и относителната атомна маса на водорода – 1,01.
Периодичната система на елементите
Източник на изображението: OpenStax Biology. Свободно достъпна версия на периодичната система можеш да намериш тук.
Разликите в химичните свойства на елементите се определят от броя и пространственото разпределение на техните електрони. Ако два атома имат допълващи се електронни модели, те могат да реагират и да образуват химична връзка, създавайки молекула или съединение. Както ще видим по-долу, в периодичната система елементите са подредени по начин, който отразява броя на елекроните и структурата на електронна им обвивка, благодарение на което можем да предскажем химичните свойства на един елемент: колко вероятно е да образува връзки и с кои други елементи.

Електронни слоеве и модел на атома на Бор

Един ранен модел на атома е бил разработен през 1913 г. от датския учен Нилс Бор (1885-1962). Моделът на Бор показва атома като състоящ се от централно ядро, съдържащо протони и неутрони, а електроните са в кръгови електронни слоеве на определени разстояния от ядрото, подобно на планетите, обикалящи в орбити около Слънцето. Всеки електронен слой представлява различно енергийно ниво, като слоевете, които са най-близо до ядрото, имат по-ниска енергия от тези, които са по-надалеч от ядрото. Прието е всеки слой да се означава с едно число и символа n – например електронният слой, който е най-близо до ядрото, се означава като 1n. За да се придвижи между слоевете, един електрон трябва да приеме или освободи количество енергия, което точно съответства на разликата между енергията на слоевете. Например, ако един електрон абсорбира енергия от един фотон, той може да се възбуди и да премине в по-висок енергиен слой; обратно, когато един възбуден електрон падне обратно до по-нисък енергиен слой, той освобождава енергия, често под формата на топлина.
Модел на Бор на атом, показващ енергийни нива като концентрични кръгове, заобикалящи ядрото. Трябва да се добави енергия, за да може електронът да премине към по-високо енергийно ниво, и се освобождава енергия, когато един електрон премине от по-високо енергийно ниво към по-ниско.
Изображение: модифицирано от ОупънСтакс Биология
Атомите, както други неща, подчиняващи се на законите на физиката, по принцип се стремят към състоянията, които са най-стабилни и се характеризират с най-ниска енергия. По тази причина електронните слоеве на един атом се запълват отвътре навън, като електроните първо се разполагат в най-нискоенергийните слоеве, най-близо до ядрото, преди да започнат да запълват по-външните високоенергийни слоеве. В най-близкия до ядрото електронен слой, 1n, може да се разположат два електрона, докато в следващия слой, 2n, може да се разположат осем електрона, а в третия слой, 3n, може да има до 18 електрона.
Броят на електроните в най-външния слой на атомите на даден елемент определя химичните му свойства или склонността му да образува химични връзки с други атоми. Най-външният слой се нарича валентен слой и електроните, които се намират в него, се наричат валентни електрони. Като цяло атомите са най-стабилни, най-слабо активни химически, когато най-външният им електронен слой е запълнен. Повечето от елементите, важни в биологията, имат нужда от осем електрона в най-външния си слой, за да са стабилни, и това важно правило е познато като октетното правило. Някои атоми могат да са стабилни с един октет, дори и валентният им слой да е 3n слоят, в който може да се разположат до 18 електрона. Ще разгледаме причината за това, когато обсъдим електронните орбитали по-долу.
Примери за някои неутрални атоми и техните електронни конфигурации са показани по-долу. В тази таблица можеш да видиш, че хелият има пълен валентен слой с два електрона в първият си и единствен, 1n, слой. Тези електронни конфигурации правят хелия и неона много стабилни. Въпреки че аргонът технически няма пълен външен слой, тъй като 3n слоят може да побере до 18 електрона, той е стабилен като неона и хелия, понеже има осем електрона в 3n слоя и следователно изпълнява октетното правило. За разлика от тях, хлорът има само седем електрона в най-външния си слой, докато натрият има само един. Ето защо техните най-външни слоеве не са запълнени и октетното правило не е изпълнено, което прави натрия и хлора химически активни, желаещи да приемат или отдават електрони, за да достигнат по-стабилна конфигурация.
Диаграми на Бор на различни елементи
Източник на изображението: ОупънСтакс Биология

Електронни конфигурации и периодичната система

В периодичната система елементите са подредени въз основа на техния пореден атомен номер, тоест колко протона имат в ядрата си атомите на съответния елемент. В един неутрален атом броят на електроните е равен на броя на протоните, така че лесно можем да определим броя на електроните от поредния (атомния) номер. Освен това мястото на един елемент в периодичната таблица – колоната определя неговата група, а редът, неговия период – ни дава полезна информация за това как са подредени тези електрони.
Ако разгледаме само първите три реда на таблицата, които включват основните елементи, важни за живота, всеки ред съответства на запълването на различен електронен слой: електроните на хелия и водорода се намират в 1n слоя, докато в атомите на елементите от втория ред, като Li, електроните се разполагат в 2n слоя, а при елементите от третия ред, като Na, се запълва 3n слоя. Подобно, групата, в която се намира елементът, ни дава информация за броя валентни електрони и химичните свойства. Като правило броят валентни електрони е един и същ в една група и се увеличава от ляво надясно в един период. Елементите от група 1 имат само един валентен електрон, а елементите от група 18 имат осем, освен хелия, който има общо само два електрона. Следователно номерът на групата е добър показател за химическата активност на даден елемент:
  • Хелият (He), неонът (Ne) и аргонът (Ar), като елементи от група 18, имат най-външни електронни слоеве, които са запълнени и задоволяват октетното правило. Това ги прави високо стабилни като отделни атоми. Поради тяхната химическа неактивност, те са наречени инертни газове или благородни газове.
  • Водородът (H), литият (Li) и натрият (Na), като елементи от група 1, имат само един електрон в най-външните си слоеве. Те не са стабилни като отделни атоми, но могат да станат стабилни като загубят или споделят своя един валентен електрон. Ако тези елементи напълно загубят един електрон – както Li и Na обикновено правят – те стават положително заредени йони: Li+ и Na+.
  • Флуорът (F) и хлорът (Cl), като елементи от група 17, имат седем електрона в най-външните си слоеве. По принцип те постигат стабилен октет, като вземат един електрон от други атоми, ставайки отрицателно заредени йони: F и Cl.
  • Въглеродът (C), като елемент от група 14, има четири електрона в най-външния си слой. Въглеродът обикновено споделя електрони, за да запълни своя валентен слой, образувайки връзки с множество други атоми.
По този начин номерът на групата в периодичната система съответства на броя електрони, намиращи се във валентната обвивка на атомите на елементите в тази група, което на свой ред определя химичните им свойства.

Подслоеве и орбитали

Моделът на Бор е полезен за обясняване на химичната активност и химичните свойства на много елементи, но всъщност не дава много точно описание на това как са разпределени електроните в пространството около ядрото. Електроните, всъщност, не ограждат ядрото в кръг, а вместо това прекарват по-голямата част от времето си в области от пространството около ядрото със сложна форма, познати като електронни орбитали. Не можем да знаем къде точно е един електрон във всеки даден момент от времето, но можем математически да определим обема пространство, в който е най-вероятно да бъде намерен – да кажем, обемът пространство, в който ще прекара 90% от времето си. Тази област с висока вероятност представлява т.нар. орбитала и във всяка орбитала може да се намират до два електрона.
Как тези математически определени орбитали съвпадат с електронните слоеве, които видяхме в модела на Бор? Можем да разделим всеки електронен слой на един или повече подслоя, които са просто множества от една или повече орбитали. Подслоевете се означават с буквите s, p, d и f и всяка буква обозначава различна форма на орбиталите. Например s подслоевете съдържат една сферична орбитала, докато p подслоевете съдържат три орбитали с форма на камбана, разположени под прави ъгли една спрямо друга. По-голямата част от органичната химия – химията на съдържащите въглерод съединения, които са централни за биологията – включва взаимодействия между електроните в s и p подслоевете, така че това са най-важните видове подслоеве, които да познаваш. Но при атоми с много електрони някои от тях се намират в подслоевете d и f. Подслоевете d и f имат по-сложни форми и съдържат, съответно, пет и седем орбитали.
3D диаграма на кръгови 1s и 2s орбитали и 2p орбитали във формата на гирички. Има 2p орбитали, и те са перпендикулярни помежду си.
Изображение: модифицирано от ОупънСтакс Биология
Първият електронен слой, 1n, съответства на една единствена 1s орбитала. 1s орбиталата е най-близката до ядрото орбитала и първа се запълва с електрони, преди всяка друга орбитала. Водородът има само един електрон, който заема само едно място в 1s орбиталата. Това може да бъде записано в съкратен вид, наречен електронна конфигурация, като 1s1, където горният индекс 1 означава, че има един електрон в 1s орбиталата. Хелият има два електрона, така че неговата 1s орбитала може да се запълни изцяло с тези два електрона. Това се записва като 1s2, което означава, че двата електрона на хелия са в 1s орбиталата. В периодичната таблица водородът и хелият са единствените два елемента в първия ред, или период, което отразява факта, че имат електрони само в първия слой. Водородът и хелият са единствените два елемента, които имат електрони само в 1s орбиталата в неутралното си, незаредено, състояние.
Вторият електронен слой, 2n, съдържа друга сферична s орбитала плюс три камбановидни p орбитали, всяка от които може да съдържа по два електрона. След като се запълни 1s орбиталата, започва да се запълва вторият електронен слой, като електроните първо запълват 2s орбиталата и после започват да се разполагат в трите p орбитали. При елементите от втория ред (период) на периодичната таблица електроните се разполагат в 2n подслоя, като и в 1n слоя. Например литият (Li) има три електрона: два запълват 1s орбиталата, а третият се разполага в 2s орбиталата, което означава, че електронната конфигурация е 1s2, 2s1. Неонът (Ne), от друга страна, има общо 10 електрона: два в най-вътрешната 1s орбитала на първи слой и осем във втори слой – по два във всяка орбитала в този слой – едната 2s орбитала и трите p орбитали. Така електронната му конфигурация е 1s2 2s2 2p6. Понеже вторият му 2n слой е запълнен, той е енергийно стабилен като отделен атом и рядко образува химични връзки с други атоми.
Третият електронен слой, 3n, също съдържа една s орбитала и три p орбитали. В атомите на елементите от третия ред на периодичната таблица електроните се разполагат в тези орбитали, както при атомите на елементите от втория ред се разполагат в 2n слоя. 3n слоят съдържа още и d орбитала, но тази орбитала е със значително по-висока енергия, отколкото 3s и 3p орбиталите. Тя не започва да се запълва преди да достигнем до елементите в четвъртия ред на периодичната таблица. Ето защо елемент от трети ред, например аргон, може да бъде стабилен само с осем валентни електрона: техните s и p подслоеве са запълнени, въпреки че не е запълнен целият 3n слой.
Макар концепциите за електронните обвивки и орбиталите да са тясно свързани, орбиталите представляват по-точна картина на електронната конфигурация на един атом, Това е така, защото орбиталите показват формата и местоположението на областта от пространството, в която се намират електроните.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.