Основно съдържание
Как се намира алелната честота и как се различава от генотипна честота. Какво е генофонд.