If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: Изчисляване на моларна маса и брой молове

Моларната маса на едно вещество е масата в грамове на 1 мол от веществото. Както е показано в това видео, получаваме моларната маса на веществото, като сборуваме моларните маси на съставните му атоми. После можем да използваме изчислената моларна маса, за да преобразуваме между маса и брой молове вещество. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Задачата ни е да изчислим броя молове в проба от глюкоза с маса 1,52 килограма. Както винаги, спри видеото и опитай да решиш задачата самостоятелно, като тази периодична таблица ще ти бъде полезна. Ако се опитваме да определим броя на моловете, запомни, че молът можеш да го разглеждаш като количество от нещо. Ако кажа дузина от нещо, то ти ще кажеш, че това са 12 броя от това нещо. Ако кажа един мол от нещо, то означава, че това е числото на Авогадро от това нещо. Имаме 1,52 килограма проба, състояща се от молекулите на глюкозата, ако можем да определим масата на един мол, или по друг начин казано моларната маса на глюкозата, после само ще разделим масата на нашата проба на масата на 1 мол и така ще знаем колко мола имаме. Колко е моларната маса на глюкозата? За да разберем това, и ето тук ще ни е полезна периодичната таблица, трябва да определим моларната маса на съставните елементи. Ако първо погледнем към въглерода, то от периодичната таблица виждаме, че има моларна маса от 12,01 грама за мол. Говорили сме за това в други видеа – можеш да разглеждаш 12,01 като относителна атомна маса на въглеродния атом, като средната атомна маса на въглерода. И точно сега ще видим ползата от числото на Авогадро. Ако имаш такъв брой въглеродни атоми, който е равен на числото на Авогадро, тяхната маса ще бъде 12,01 грама. Въглеродът има моларна маса от 12,01 грама за мол и сега ще разсъждаваме за водорода по същия начин. Водородът има моларна маса от 1,008 грама за мол. И последен, но не по-малко важен, е кислородът. Кислородът, както можем да видим от периодичната таблица, има моларна маса от 16,00 грама за мол. Сега имаме цялата информация, която ни трябва от периодичната таблица. Моларната маса на глюкозата ще бъде 6 пъти моларната маса на въглерода плюс 12 пъти моларната маса на водорода, плюс 6 пъти моларната маса на кислорода. Така че ще бъде 6 пъти по 12,01 грама за мол плюс 12 пъти 1,008 грама за мол, плюс, всяка молекула глюкоза има 6 атома кислород, 6 пъти 16,00 грама за мол. 6 по 12,01, плюс 12 по 1,008, плюс 6 по 16 е равно на, ако погледнем значещите цифри, моларната маса на водорода стига до цифрата на хилядните, но при водорода стига само до цифрата на стотните, както и за кислорода, така че събираме всичко това и резултатът е 180. Мога да отида само до цифрите на стотните, така че се получава 180,16. Това е равно на 180,16 грама за мол. Можем да кажем грамове глюкоза, C6H12O6, за мол глюкоза, C6H12O6. И сега можем да използваме тези 1,52 килограма, за да разберем колко мола съдържат. Ако започнем с 1,52 килограма глюкоза, C6H12O6, първо ще трябва да превърнем това в грамове, защото моларната маса ни е дадена в грамове, така че ще искаме килограмите в знаменателя и грамовете в числителя. Колко грама има в един килограм? Има 1000 грама във всеки килограм. Като умножиш тези двете, това ще ти даде броя грамове, които има в пробата от глюкоза, което би било 1520, и ако имаш масата, превърната в грамове, можеш да разделиш на моларната маса или можеш да го разглеждаш като умножаване по мол за грам. Така за всеки мол глюкоза, C6H12O6, имаме 180,16 грама глюкоза, C6H12O6, и това ще ни доведе до – получаваме 1,52 пъти по 1000, което е количеството грамове глюкоза, което имаме, и тогава ще го разделим на 180,16, делим на 180,16, и получаваме това число. Нека погледнем значещите цифри. Тук имаме три значещи цифри, а тук имаме 5, така че ще ги закръглим до три значещи, и ще се получи 8,44 мола глюкоза. Съкращаваме килограми с килограми и после грамове глюкоза с грамове глюкоза и ни остават 8,44 мола глюкоза, 8,44 мола от C6H12O6. Готови сме!