If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Употреба на уравнението на Арениус

Как да се използва уравнението на Арениус за изчисляване на активиращата енергия. 

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим как може да се използва уравнението на Арениус за намиране на активиращата енергия на една реакция. Нека да кажем, че нашата реакция е изомеризация на метил изоцианид. Така че отляво имаме метил изоцианид, който се превръща в своя изомерен продукт отдясно. Това е реакция от първи порядък и имаме различни скоростни константи за реакцията при различни температури. Да кажем, че отдясно още няма нищо, отдясно на тази черта, която току-що начертах. Имаме само скоростните константи при различни температури. В подточка а искат от нас да намерим активиращата енергия за реакцията в KJ на мол. Единият начин е да си спомним една от формите на уравнението на Арениус, за която говорихме в предното видео. Тя беше натурален логаритъм от скоростната константа К, е равно на –Ea/R, където Еа е активиращата енергия, а Rе газовата константа, по едно върху температурата, плюс натурален логаритъм от А, което е честотният коефициент. Това е във вида y = mx+b, нали? Можем да начертаем натурален логаритъм от скоростната константа върху оста у и 1/Т на оста х, и ще получим права. Наклонът на тази права, m, е равен на –Еа/R. И щом имаме наклона на тази права, можем да намерим активиращата енергия. Ако искаме да намерим честотния коефициент, то пресечната точка с Оу има ордината, равна на натурален логаритъм от А, което е честотният коефициент. Можеш да го намериш, ако искаш. Ако поставиш натурален логаритъм от скоростната константа по оста у, ето това тук ще бъде оста у, и след това 1/Т върху оста х, ето това е оста х. Аз предварително направих сметките, за да спестя време. Ако намерим натурален логаритъм от тази скоростна константа, получаваме тази стойност. И ако сметнем 1 върху Т, получаваме тази стойност. И тук имаме няколко точки. Имаме х и у, и имаме тези различни точки, които можем да въведем в калкулатора, за да намерим наклона на правата. Хайде да го направим, да въведем тези стойности. Отивам на Stat, после на Еdit, натискам два пъти Enter и започвам да въвеждам. Значи х е 0,00213. Когато х е 0,00213, у е равно на –9,757. Ще въведа следващата точка. х е равно на 0,00208, у е равно на –8,903. Третата точка е при х е рано на 0,00204, у е равно на –8,079. После имаме 0,002 и –7,292. Последната точка, 0,00196 и –6,536. Въведохме всичко в калкулатора. Сега излизам оттук, връщам се в Stat и отивам в Calc. Натискам два пъти Enter. Търсим линейна регресия, натискам тук и получавам нашата линейна регресия. Можем да видим направо тук, на калкулатора, колко е наклонът b. Той е –19149, а пресечната точка с оста у е 30,989. Хайде да го запиша. Имаме, от калкулатора, у е равно на, m е –19 149 х а b е 30,989. Добре, търсим активиращата енергия, значи ни трябва наклонът. Наклонът е –19 149. Тези пет точки, всъщност съм ги сложил на графика тук долу. Виждаш, че имаме натурален логаритъм от скоростната константа на оста у, и имам 1/Т по оста х. Ето ги тези пет точки, които току-що въведох в калкулатора. И наклонът на правата е равен на –19 149, който току-що изчислихме. За да намерим активиращата енергия, знаем наклона, който е равен на... Нека да сменя цветовете, за да акцентирам. Наклонът е равен на –Еа/R. Значи наклонът е –19 149, и това е равно на минус активиращата енергия върху газовата константа. И R, както видяхме от предишните видеа, е 8,314. Значи ние можем да намерим активиращата енергия. Да взема отново калкулатора, излизам от това. Това ще бъде 19 149 по 8,314. И получаваме, че активиращата енергия е приблизително 159 205 J/mol. Отговорът трябва да бъде в килоджаули на мол, затова е приблизително 159 KJ/mol. Нека да го запиша. Активиращата енергия е равна на 159 KJ/mol. Използвахме всички данни, които са ни дадени, за да изчислим активиращата енергия в KJ/mol. В подточка b от нас се иска да намерим активиращата енергия, отново в kJ/mol. Но този път искат да използваме само скоростните константи при две различни температури, при 470 и 510 келвина. Затова ще използваме друга форма на уравнението на Арениус, за която говорихме в предишното видео. Това беше натурален логаритъм от скоростната константа K2 върху скоростната константа K1, е равно на –Еа/R отново, Еа е активиращата енергия, по 1/Т2 минус 1/Т1. Дадените температури са Т2 = 510 и Т1 = 470. Хайде да видим какво знаем досега. Натурален логаритъм... нека да погледна тези скоростни константи, поглеждаме колко са К1 и К2. И това е равно на минус активиращата енергия, която търсим, върху газовата константа, която знаем, че е 8,314. След това имаме по 1/Т2, като Т2 е 510. Едно върху 510 минус 1/Т1, което е 470. Значи 1/470. Хайде да видим тези стойности за скоростните константи. Поглеждаме скоростните константи при две различни температури. Температурата е 510 К. Само да сменя цветовете. Значи гледаме за К1 и К2 при 470 и 510. Да се върнем към таблицата. Значи Т1 е 470. Значи това е стойността за първата скоростна константа, 5,79 по 10^(–5). Т2 е 510 и намираме втората скоростна константа. Тя е 1,45 по 10^(–3). Нека да заместим тези стойности обратно в уравнението. Значи става К2/К1, това е 1,45 по 10^(–3) върху 5,79 по 10^(–5). Хайде да заместим. Значи това е натурален логаритъм от 1,45 по 10^(–3) върху 5,79 по 10^(–5) Сега просто трябва да намерим активиращата енергия. Първо да сметнем нещата отляво. Натурален логаритъм от 1,45 по 10^(–3) трябва да разделим на 5,79 по 10^(–5), и получаваме... можем да закръглим на 3,221. Отляво получихме 3,221. Отдясно имаме Еа върху 8,314. Нека го сметна, отново вадя калкулатора. Делим 1 на 510. и от това трябва да извадя 1 делено на 470. Да видим какво се получи. Като го закръгля, получавам –1,67 по 10^ (–4). Сега остава да намерим активиращата енергия. Имам 3,221 по 8,314 и после трябва да разделя полученото на –1,67 по 10^ (–4). И така получихме за активиращата енергия, приблизително 160 kJ/mol. Отговорът ни трябва да е в килоджаули на мол, а не джаули на мол, затова тук имаме приблизително 160 килоджаула на мол. Значи активиращата енергия е равна на приблизително 160 kJ/mol, което е приблизително същата стойност, която получихме когато използвахме другата форма на уравнението на Арениус. Тогава получихме 159 kJ/mol, доста близко. Така че можеш да използваш и другата форма на уравнението на Арениус, в зависимост какво ти е дадено в условието.