If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Гравиметричен анализ и утаечна гравиметрия

Определение за утаечна гравиметрия и пример за приложението на утаечната гравиметрия за определяне на чистотата на смес, съдържаща две соли.

Какво представлява утаечната гравиметрия?

Утаечната гравиметрия е аналитичен метод, който използва утаечна реакция, за да раздели йоните в един разтвор. Веществото, което се добавя, за да предизвика утаяване, се нарича утаител или агент на утаяването. Твърдата утайка може да се отдели от течните компоненти с помощта на филтриране, а масата на твърдото вещество може да се използва заедно с балансираното уравнение, за да се изчисли количеството или концентрацията на йонни съединения в разтвора. Понякога утачената гравиметрия се нарича просто гравиметричен анализ, което е по-обширен клас от аналитични методи и включва утаечната гравиметрия и изпарителна гравиметрия. Ако искаш да научиш повече за гравиметричния анализ, разгледай тази статия за гравиметричен анализ и изпарителна гравиметрия.
В тази статия ще разгледаме пример за намиране на количеството водни йонни съединения с помощта на утаечната гравиметрия. Освен това ще поговорим за някои често срещани грешки в нашия експеримент, защото понякога нещата в лабораторията не се случват точно както ме очаквали и е добре да сме подготвени за това!
Отляво надясно: 3 различни неразтворими сребърни соли, утаени в епруветки. Лявата епруветка съдържа жълтеникав сребърен (I) йодид, средната епруветка съдържа кремовиден сребърен (I) бромид, а дясната епруветка съдържа бял сребърен (I) хлорид.
Разтворимите сребърни соли като сребърния нитрат могат да се използват като утаяващи агенти за определяне на количеството халогенидни йони в пробата. Освен че масата на утайката ни дава концентрацията на халогенидни йони, цветът също е определящ за различните сребърни соли. Изображението показва епруветки, които съдържат жълтеникав AgI (ляво), кремав AgBr (в средата) и бял AgCl (дясно) Снимка на сребърни утайки от Cychr от Wikipedia, CC BY 3,0

Пример: Определяне на чистотата на смес, съдържаща MgCl2 и NaNO3

О, не! Нашият асистент Игор, който понякога повече пречи, отколкото да помага, е разбъркал стъклениците с химикали. (В негова защита ще кажа, че много от белите кристални твърди вещества изглеждат еднакво, но затова е важно да четем етикетите!)
В резултат имаме 0,7209g от мистериозна смес, която съдържа MgCl2 и NaNO3. Искаме да разберем относителното количество на всяко съединение в нашата смес, като те са напълно разтворени във вода. Добавяме нашия утаител с излишък - сребърен нитрат, AgNO3(aq), и наблюдаваме образуването на утайка, AgCl(s). След като филтрираме и изсушим утайката, намираме, че масата на твърдото вещество е 1,032g.
Какъв е масовият процент на MgCl2 в първоначалната смес?
Всяко гравиметрично изчисление всъщност е стехиометрична задача с няколко допълнителни стъпки. Тъй като това е стехиометрична задача, искаме да започнем с балансирано химично уравнение. Интересуваме се от утаечната реакция между MgCl2(aq) и AgNO3(aq), за да направим AgCl(s), когато AgNO3(aq) е в излишък.
Може би си спомняш, че утаечните реакции са от типа двойно заместване, което означава, че можем да предвидим продуктите като разменим анионите (или катионите) на реагентите. Можем да проверим правилата за разтворимост, ако е необходимо, а след това да балансираме реакцията. В тази задача вече знаем утайката, AgCl(s). Това означава, че трябва да разберем другия продукт, Mg(NO3)2(aq), и да се уверим, че общата реакция е балансирана. Полученото балансирано химично уравнение е:
MgCl2(aq)+2AgNO3(aq)2AgCl(s)+Mg(NO3)2(aq)
Балансираното уравнение ни казва, че за всеки 1mol MgCl2(aq), което е съединението, чието количество искаме да разберем, очакваме да има 2mol AgCl(s), от нашата утайка. Ще използваме моларното отношение, за да превърнем моловете AgCl(s) в молове MgCl2(aq). Също така ще направим следните предположения:
  • Утайката се състои само от AgCl(s). Не трябва да се притесняваме за утайка, образувана от NaNO3.
  • Цялото количество Cl(aq) е реагирало за образуването на AgCl(s). По отношение на стехиометрията, трябва да се уверим, че добавяме утаителния агент в излишък AgNO3(aq), за да може всички йони Cl(aq) от MgCl2(aq) да реагират.
Да преминем през всички изчисления стъпка по стъпка!

Стъпка 1: Превръщане на масата на утайката, AgCl(s), в молове

Тъй като приемаме, че масата на утайката е само AgCl(s), можем да използваме молекулното тегло на AgCl, за да превърнем масата на утайката в молове.
mol of AgCl(s)=1,032g AgCl1mol AgCl143,32g AgCl=0,007201mol AgCl=7,201103mol AgCl

Стъпка 2: Превръщане на моловете утайка в молове MgCl2

Можем да превърнем моловете AgCl(s) (утайката) в молове MgCl2(aq) като използваме моларното отношение от балансираното уравнение.
mol от MgCl2(aq)=7,201103mol AgCl1mol MgCl22mol AgCl=3,600103mol MgCl2

Стъпка 3: Превръщане на моловете MgCl2 в маса в грамове

Тъй като искаме да изчислим масовия процент на MgCl2 в първоначалната сме, трябва да превърнем моловете MgCl2 в грамове като използваме молекулното тегло.
Масата на MgCl2=3,600103мола MgCl295,20g MgCl21мола MgCl2=0,3427g MgCl2

Стъпка 4: Изчисляване на масовия процент на MgCl2 в първоначалната смес

Масовия процент на MgCl2 в първоначалната смес може да се изчисли като използваме отношението на масата на MgCl2 от стъпка 3 и масата на сместа.
Масов % MgCl2=0,3427g MgCl20,7209g смес100%=47,54%MgCl2в сместа      (Благодарим ти, Игор!)
Пряк път: Можем да комбинираме Стъпките от 1 до 3 в едно изчисление, което ще включва внимателно проверяване на единиците, за да сме сигурни, че всичко се съкращава правилно:
Маса на MgCl2=1,032g AgCl1молове AgCl143,32g AgCl1молове MgCl22молове AgCl95,20g MgCl21молове MgCl2=0,3427g MgCl2
                                                 Стъпка 1:                              Стъпка 2:                  Стъпка 3:
                                          намери mol AgCl                   използвай моларното отношение      намери g MgCl2                                  

Потенциални източници на грешки

Знаем как да използваме стехиометрията, за да анализираме резултатите от утаечен гравиметричен експеримент. Ако провеждаш гравиметричен анализ в лаборатория, ще видиш, че има много фактори,които могат да повлияят върху точността на резултатите на експеримента (и съответно на твоите изчисления). Ето част от често срещаните усложнения:
  • Лабораторни грешки , подобни на непълно изсъхване на утайката
  • Стехиометрични грешки , като неизравняване на уравнението за реакцията на утаяване или липса на добавен AgNO3(aq) в излишък
Какво ще се случи с нашите резултати в ситуациите по-горе?
Вакуум-пригодена ерленмайерова колба със стъклена фрита, която съдържа оранжево-жълто твърдо вещество. Колбата е пълна на около една трета с леко облачна жълтеникава надутаечна течност.
Можем да използваме вакуумна филтрация като тази, за да отделим утайката от надутаечната течност в утаечно гравиметричния експеримент. Image from OpenStax Chemistry, CC BY 4,0

Ситуация 1: Утайката не е напълно изсъхнала

Може би времето ти е изтекло по време на лабораторния период, или установката за вакуумна филтрация не е направила качествен вакуум. Вероятно не ти помага и това, че водата е изключително трудна за премахване в сравнение с типичните органични разтворители, тъй като има относително висока точка на кипене и тенденция да образува връзки на водорода винаги когато е възможно. Да помислим за това как остатъчната вода ще повлияе върху изчисленията.
Ако утайката не е напълно суха, когато измерваме масата, ще решим, че имаме по-висока маса на AgCl(s), отколкото е в действителност (тъй като измерваме масата на AgCl(s) плюс остатъчната вода). По-високата маса на AgCl(s) ще доведе до изчисляването на повече молове AgCl(s) в стъпка 1, които ще бъдат превърнати в повече молове MgCl2(s) в нашата смес. В последната стъпка ще изчислим маса на MgCl2(s), която е по-висока от действителната.
Лабораторна подсказка: Ако разполагаш с време, един от начините да провериш дали в пробата ти има вода, е да провериш масата няколко пъти в края на процеса на изсушаване, за да се увериш, че масата не се променя дори ако пробата продължава да съхне. Това се нарича сушене до постоянна маса и макар че не гарантира, че пробата ти е напълно суха, със сигурност помага! Също така можеш да разбъркаш утайката, за да разбиеш слепналите частици и да увеличиш повърхностната площ. Само внимавай да не пробиеш филтърната хартия!

Ситуация 2: Забравихме да балансираме уравнението!

Помниш ли, че ти казах, че гравиметричният анализ е просто една стехиометрична задача? Това означава, че работата с небалансирано уравнение може да обърка изчисленията. За този сценарий ще използваме стехиометричните коефициенти от следното небалансирано уравнение:
MgCl2(aq)+AgNO3(aq)AgCl(s)+Mg(NO3)2(aq)           (Внимание: Неизравнено!)
Това уравнение ни казва (неправилно!), че за всеки мол AgCl(s), който се образува, можем да заключим, че започваме с 1 мол MgCl2 в първоначалната смес. Когато използваме стехиометрично отношение, за да изчислим масата на MgCl2, ще получим:
Масата на MgCl2=1,032g AgCl1mol AgCl143,32g AgCl1mol MgCl21mol AgCl95,20g MgCl21mol MgCl2=0,6854g MgCl2
                                                                                 сгрешено моларно отношение!                                            
Току що изчислихме, че масата на MgCl2 в нашата смес е двойно повече от правилната маса! В резултат получаваме 2 пъти по-голям масов процент за MgCl2:
Масов % MgCl2=0,6854g MgCl20,7209g смес100%=95,08%MgCl2в сместа   (Сравнено с 47,54% !!)

Ситуация 3: Добавяне на AgNO3(aq) в излишък

В последния сценарий се чудим какво щеше да се случи, ако не бяхме добавили AgNO3(aq) в излишък. Знаем, че няма да е добре, защото, ако AgNO3(aq) не е в излишък, в разтвора ще остане нереагирал Cl. Това означава, че масата на AgCl(s) вече няма да е измерима с масата на MgCl2 в първоначалната смес, тъй като няма да отчитаме Cl, който все още е в разтвора. Следователно ще подценим масовия процент на MgCl2 в първоначалната смес.
Свързан с това и вероятно по-важен въпрос, на който искаме да отговорим е:
Как можем да сме сигурни, че добавяме AgNO3(aq) в излишък?
Ако знаем отговора на този въпрос, можем да сме по-уверени, когатоправим нашите изчисления! В тази задача:
  • Имаме 0,7209g от смес, която съдържа някакъв процент от MgCl2.
  • Освен това от балансираното уравнение знаем, че за всеки мол MgCl2 ще ни трябват поне 2 мола AgNO3(aq).
Можем да имаме допълнително AgNO3(aq), тъй като след като цялото количество Cl реагира, остатъкът от AgNO3 просто ще остане като част от разтвора и ще може да се филтрира.
Ако не знаем колко мола MgCl2 има в първоначалната смес, как ще изчислим колко мола AgNO3 трябва да добавим? Знаем, че колкото повече молове MgCl2 имаме в първоначалната смес, толкова повече молове AgNO3 ни трябват. За наш късмет, имаме достатъчно информация, за да се подготвим за най-лошия случай - когато нашата смес е 100%MgCl2. Това е максималното количество MgCl2, което можем да имаме, което означава, че тогава ще ни трябва най-много AgNO3.
Да си представим, че имаме 100%MgCl2. Колко мола AgNO3 ще ни трябват? Това е друга стехиометрична задача! Можем да изчислим броя молове AgNO3 като превърнем масата на пробата в молове MgCl2 като използваме молекулното тегло, а след това преобразуваме до молове AgNO3 като използваме моларното отношение:
молове от AgNO3=0,7209g MgCl21mol MgCl295,20g MgCl22mol AgNO31mol MgCl2=1,514102mol AgNO3
Този резултат означава, че дори и да не знаем точно колко MgCl2 имаме в сместа, докато имаме поне 1,514102mol AgNO3 всичко ще е наред!

Резюме

Утаечната гравиметрия е гравиметричен анализ, който използва утаителна реакция за изчислението на количеството или концентрацията на йонно съединение. Например можем да добавим разтвор, който съдържа Ag+, за да определим количеството на халогенидни йони като Br(aq). Няколко полезни съвета за утаителните гравиметрични експерименти и изчисления включват:
  • Провери два пъти стехиометрията и се увери, че уравнението е балансирано.
  • Увери се, че утайката е изсушена до постоянна маса.
  • Добавяне на излишък от утаяващия се агент.

Просто за забавление!

Да кажем, че започваме с 0,4015g смес от MgCl2 и NaCl. Добавяме в излишък AgNO3(aq) и намираме, че имаме 1,032g утайка, AgCl(s).
Колко мола от MgCl2 и NaCl сме имали в нашата смес в началото?
Изрази отговора си с 4 значещи цифри.
mol MgCl2
mol NaCl

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.