If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Молекулни, пълни йонни и съкратени йонни уравнения

Въведение

Изучавайки усърдно химията, вероятно ще се натъкнеш на множество реакции, които протичат във воден разтвор (вероятно вече се давиш в тях!). Когато в една реакция участват йони, при записването на уравнението за реакцията може да се включат повече или по-малко подробности. В зависимост от това коя част на реакцията ни интересува, можем да запишем молекулно, пълно йонно или съкратено йонно уравнение.

Определения за молекулно, пълно йонно и съкратено йонно уравнение

Молекулното уравнение понякога просто се нарича балансирано уравнение. В едно молекулно уравнение всички йонни съединения или киселини са представени като неутрални съединения чрез техните химични формули. (Съгласно стандартите в САЩ състоянието на всяко вещество се посочва в скоби след формулата).
Нека разгледаме реакцията, която протича между AgNO3 и NaCl. Когато се смесят водни разтвори на AgNO3 и NaCl, се образуват твърд AgCl и разтворен NaNO3. Като използваме тази информация, можем да запишем балансираното молекулно уравнение за реакцията.
AgNO3+NaClAgCl+NaNO3
Ако можехме да увеличим мащаба, с който разглеждаме съдържанието на реакционната стъкленица, не бихме намерили молекули AgNO3, NaCl или NaNO3. Тъй като AgNO3, NaCl и NaNO3 са разтворими йонни съединения, те се дисоциират на съставните си йони във вода. Например NaCl се дисоциира на един йон Na+ за всеки йон Cl; тези йони биват стабилизирани от йон-диполни взаимодействия с ограждащите ги водни молекули.
Изображение на кристален натриев хлорид до изображение на хлорни и натриеви йони, дисоциирани във вода. Всеки хлорен йон взаимодейства с положителния дипол на голям брой водни молекули, а всеки натриев йон взаимодейства с отрицателния дипол на голям брой водни молекули.
Натриевият хлорид се дисоциира на натриеви и хлорни йони във вода и тези йони се разтварят от силно полярните водни молекули. Изображение: "Соли: фигура 1" от OpenStax Anatomy and Physiology, CC BY 4.0.
От молекулната формула можем да пренапишем разтворимите йонни съединения като дисоциирани йони, за да получим пълното йонно уравнение:
Ag++NO3+Na++ClAgCl+Na++NO3
Забележи, че не променихме представянето на AgCl, тъй като AgCl е неразтворим във вода. Като общо правило разтворимите йонни съединения, силните киселини и силните основи се разделят на съставните си йони в пълното йонно уравнение, докато неразтворимите соли и слабите киселини остават цели.
Ако разгледаме по-отблизо пълното йонно уравнение, виждаме, че NO3 и Na+ присъстват и от двете страни на реакционната стрелка. Йонните вещества, които остават непроменени по този начин по време на реакция, се наричат неучастващи (наблюдателни) йони. Тъй като един неучастващ йон присъства и от двете страни на уравнението, можем да го съкратим, точно както съкращаваме еднакви членове от двете страни на математическо уравнение:
Ag++NO3+Na++ClAgCl+Na++NO3
Като направим това, получаваме съкратено йонно уравнение, което показва само веществата, които участват в химичната реакция:
Ag++ClAgCl
Това съкратено йонно уравнение ни казва, че се получава твърд сребърен хлорид от разтворени Ag+ и Cl йони, без значение от източника на тези йони. За разлика от него, пълното йонно уравнение ни показва всички йони, налични в разтвора по време на реакцията, а молекулното уравнение ни показва йонните съединения, които са били използвани като източници на Ag+ и Cl за реакцията.
Съвет за решаване на задачи: По определение съкратено йонно уравнение се записва с най-малките възможни целочислени стойности като стехиометричните коефициенти. Това означава, че понякога може да се наложи да разделим всички стехиометрични коефициенти на общия им делител като последна стъпка, за да получим крайния вид на съкратеното йонно уравнение.

Резюме

Съкратеното йонно уравнение показва само химичните вещества, които участват в една реакция, докато пълното йонно уравнение включва също и неучастващите йони. Можеш да намериш съкратеното йонно уравнение за дадена реакция, като използваш следните стъпки:
  1. Запиши балансирано молекулно уравнение за реакцията, включително състоянието на всяко вещество.
  2. Като използваш знанието си за правилата за разтворимост, силни киселини и силни основи, представи молекулното уравнение като пълно йонно уравнение, което показва кои съединения се дисоциират на йони.
  3. Идентифицирай и съкрати неучастващите йони (йоните, които се появяват и от двете страни на уравнението).

Опитай!

Сярната киселина H2SO4, е силна киселина, която напълно се дисоциира на H+ и SO42 йони във воден разтвор. Натриевият хидроксид NaOH е силна основа, която напълно се дисоциира на Na+ и OH във воден разтвор. Когато H2SO4 и NaOH бъдат комбинирани, продуктите са вода и натриев сулфат Na2SO4. Тази реакция е представена от молекулното уравнение по-долу.
HA2SOA4+2NaOH2HA2O+NaA2SOA4
Кое от следните е балансираното съкратено йонно уравнение за реакцията между H2SO4 и NaOH?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.