Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Моларност (моларна концентрация)

Най-честият начин да изразим концентрацията на един разтвор е моларността (M), която се определя като количеството разтворено вещество в молове, делено на обема на разтвора в литри: M = молове разтворено вещество/литри разтвор. Разтвор с моларност 1,00 (записва се като 1,00 M) съдържа 1,00 мол разтворено вещество за всеки литър разтвор. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за един от най-честите начини за измерване на концентрация на разтворено вещество в разтвор. И това е моларността. Моларността се дефинира като броя молове разтворено вещество, веществото, което разтваряме в разтворителя, делено на литрите разтвор. Нека направим един пример и да видим дали можем да изчислим моларността на един разтвор. Да кажем, че имам този съд тук и ще разтворя натриев сулфат във вода. Натриевият сулфат е разтвореното вещество, а водата е разтворителят. Заедно те ни дават този разтвор. И да кажем, че имаме общо... общият обем на разтвора е 250 милилитра разтвор. Разтворът съдържа – само да си припомним – имаме разтворител, който е Н2О, в този пример разтворителят е вода. Може би ще попиташ дали имаме 250 милилтра вода. Отговорът е, че не са точно толкова, понеже 250 милилитра е обемът на водата плюс натриевия сулфат. Тук има и малко натриев сулфат. И да кажем, че знаем, че имаме 35,5 грама натриев сулфат. Това е формулата за натриевия сулфат. Като е дадена тази информация, как определяме моларността? Първото нещо, което може да кажеш, е, че знаеш броя грамове натриев сулфат. И трябва да изчислим броя молове. За да изчислим броя молове ще трябва да погледнем моларната маса. Можеш да я определиш с помощта на периодичната таблица на елементите. Но за да ускоря нещата, ще ти помогна малко. Моларната маса на натриевия сулфат е 142,04 грама на мол. Като знаеш всичко това, което ти казах, постави видето на пауза и опитай и да изчислиш моларността на този разтвор. Каква е моларността на този разтвор на натриев сулфат? Добре, сега нека решим това заедно. Първо искаме да намерим броя молове разтворено вещество. Можем да започнем с масата на разтвореното вещество, която имаме тук. Имаме 35,5 грама натриев сулфат. За да определя броя молове, ще умножа това по някаква величина, при което ще се съкратят грамовете. Не искам грамове на мол. Искам молове на грам. Ще запиша следното. Мога да умножа това по – на един мол натриев сулфат, Na2SO4, имаме 142,04 – ще го запиша по следния начин – грамове натриев сулфат. И можем да видим много ясно, че това ще се съкрати с това и ни остават молове натриев сулфат. Ще взема калкулатор и ще разделя това 35,5 на 142,04. И после, за да изчислим моларността, ще разделим на литрите разтвор. Тук горе имаме изчислени броя молове. Литрите разтвор – 250 милилитра е равно на 0,250 литра от нашия разтвор. И сега можем просто да използваме калкулатора, за да пресметнем колко е това. 35,5 делено на 142,04 е равно на това, (посочва резултата на екрана) а после делим този резултат на 0,25. Мога да сложа една нула тук. И после това ни води ето тук. И после можем да помислим колко значещи цифри имаме. Имаме три тук. Имаме една, две, три, четири, пет тук. Имаме три тук. Значи искаме три значещи цифри. Ще закръглим дотук отдясно, или до тази девятка ето тук. Ако закръглим по този начин, получаваме 1 цяло и нула, нула... ако оставим три значещи цифри, това е 1,00. Сега може би се питаш какви са мерните единици. Обикновено се казва, че това е 1,00 молара. Когато видиш това главно М тук, това е единицата за моларност, което просто означава броя молове разтворено вещество на литър разтвор. И сме готови.