If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Устойчиво земеделие

Преглед на устойчиво земеделие, консервация на почвите и почвеното плодородие. (Статията съответства на американския образователен стандарт АР.)

Основни идеи

 • Устойчиво земеделие е набор от практики, чрез които се осигуряват необходимите храни за изхранване на хората, като същевременно се опазва околната среда и се гарантира икономическата рентабилност на фермерите.
 • Важен елемент на устойчивото земеделие е консервацията на почвите. Целта на консервацията на почвите е те да се опазят от ерозия, т.е. от загуба на плодородния горен слой под влиянието на вятъра, водата и човешката дейност. По-долу са изброени някои методи за опазване на почвата.
  • Контурната оран е метод на засаждане на земеделските култури в редове, които следват топографските контури на терена. Редовете, следващи извивките на терена, спомагат за забавяне на водния отток и за задържане на почвата.
  • Ветрозащитните пояси представляват редици дървета и храсти, засадени по краищата на обработваемите земеделски площи. Дърветата и храстите намаляват силата на вятъра и предпазват издухването на горния почвен слой.
  • Засаждане на многогодишни насаждения – това са насаждения, които живеят много години. Засаждането на многогодишни култури води до по-малко обработка на земята в сравнение с едногодишните култури, които загиват след една година и трябва да бъдат засети отново.
  • Терасирането е техника, която се използва за обработка в хълмисти или планински райони. Тя включва отглеждането на земеделски култури на тераси, които представляват плоски земни участъци, изградени по склоновете на хълмове. Водата преминава постепенно между терасите, при което се намалява скоростта на общия отток и почвената ерозия.
  • Земеделие без оран – това е практика, която включва засяването на семена без да се изорава горния почвен слой. Растителните отпадъци се оставят на място в края на земеделския сезон и горният почвен слой не се нарушава. Този метод спомага за опазване на структурата на почвата и за подобряване на попиването на водата.
  • Зонално засаждане – това е метод, при който се редува засаждане на култури, които са податливи на ерозия, с такива, които са устойчиви на ерозия. Тази система спомага за стабилизирането на почвата и опазване на почвеното плодородие.
 • Почвено плодородие е способността на почвата да поддържа развитието на растенията. Ерозията може да намали наличието на ценни хранителни вещества в почвите. Ето защо стратегиите за предпазване от ерозия могат да спомогнат за опазване на почвеното плодородие. Някои други устойчиви методи за подобряване на почвеното плодородие са описани по-долу.
  • Ротация на културите е практика за смяна на един вид земеделски култури с друг в рамките на дадена земеделска площ, обикновено в различните земеделски сезони. Ротацията на културите способства за запазване на хранителните вещества в почвата, с което се намалява нуждата от наторяване. Например култури, които се нуждаят от много азот (например царевица), могат да се редуват с култури, които възстановяват почвения азот чрез азотна фиксация (например бобови растения).
  • Зелени торове са култури, които се отглеждат специално, за да бъдат внесени в горния почвен слой, докато са още зелени. При разлагането на растителния материал в почвата се освобождават хранителни вещества.
  • Варовикът е вид скала, състояща се предимно от калциев карбонат. Варовикът се добавя в кисели почви, за да се повиши рН-то на почвата. Понижаването на киселинността на почвата повишава усвояването на хранителните вещества в нея.
Четири снимки показват различни начини за опазване на почвите. На горната снимка вляво е показано изораване по контура на терена. Гледани отгоре изораните редове изглеждат извити. На горната снимка вдясно се вижда ветрозащитен пояс. Това е редица от дървета, които растат по края на селскостопанска площ. На снимката долу вдясно се вижда терасиране. Показани са равни ивици земя върху склоновете на хълм, върху които се отглеждат култури. Снимката долу вляво показва земеделие без оран. Виждат се редове от зелени растения, които изникват от почвата под тях, която съдържа остатъци от мъртви растения.
Примери за практики за консервация на почвата. По посока на часовниковата стрелка от горе вляво: контурна оран, ветрозащитен пояс, терасиране и земеделие без оран.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.