If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Масспектрометрия в операционната

Задача

Една техника, използвана за определяне дали дадена тъканна проба е ракова, или нормална, е чрез изследване с помощта на масспректрометрия. Химиците са установили, че според нивата на определени липиди в клетъчните мембрани могат да се определят категорично различни биологични тъкани, включително тумори. Така могат да бъдат създадени библиотеки с липидни спектрометрични профили и с тяхна помощ да се определя дали дадена тъкан съдържа ракови клетки, или не. Но използването на тази техника изисква специална подготовка, тъй като при спектроскопията се анализират йонизирани частици.
В последните години химиците установиха, че димът, образуван от електрохирургичните ножове, съдържа съвсем същите йонизирани частици, необходими за масспектрометричен анализ. Тези йонизирани частици се придвижват през спектрометъра през магнитно поле и в зависимост от заряда на частиците и посоката на полето това магнитно поле предизвиква полукръгово отразяване на пътя на йонизираните частици. Радиусът на отклонението зависи пряко от отношението m/z (отношението на масата на частиците към техния заряд). По този начин чрез анализ на дима, образуван когато хирурзите отстраняват тумора, масспректрометърът може да определи дали изрязаната тъкан съответства на ракова тъкан, по което хирургът може да прецени дали разрезът е подходящ за прецизно отстраняване на раковото образувание.
Фигура 1. Заредена частица със скорост V, преминаваща през магнитно поле B.
Източници: Sci Transl Med 17 July 2013: Intraoperative Tissue Identification Using Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry Júlia Balog, László Sasi-Szabó, James Kinross, Matthew R. Lewis, Laura J. Muirhead,Kirill Veselkov, Reza Mirnezami, Balázs Dezső, László Damjanovich, Ara Darzi,Jeremy K. Nicholson and Zoltán Takáts Vol. 5, Issue 194, p. 194ra93
Както е показано на фигура 1, една положително заредена йонизирана частица със скорост V влиза в магнитно поле, като се движи надясно. Посоката на полето навлиза в равнината на екрана. При тази ситуация определи в каква посока ще се отклони първоначално частицата, докато преминава през полето.
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?