If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво представлява уравнението на Бернули?

Това уравнение ще ти даде умението да анализираш преминаването на флуиди през най-различни видове тръби.

Какво представлява принципът на Бернули?

Принципът на Бернули е наглед контраинтуитивно твърдение за връзката между скоростта и налягането на флуид. Много хора имат чувството, че принципът на Бернули не би трябвало да е верен, но това може би се дължи на неразбиране какво принципът на Бернули гласи наистина. Принципът на Бернули гласи следното:
Принцип на Бернули: При хоризонтален поток на флуид точките с по-висока скорост имат по-ниско налягане от точките с по-ниско налягане.
Така че в хоризонтална тръба с променлив диаметър областите, в които водата се движи по-бързо ще имат по-високо налягане от областите, в които водата се движи по-бавно. Това звучи контраинтуитивно на много хора, тъй като хората асоциират високата скорост с високи налягания. Но в следващата част ще покажем, че това всъщност означава просто, че водата ще се забързва, когато налягането зад нея е по-високо от това пред нея. В частта по-долу ще изведем принципа на Бернули, ще покажем какво по-точно означава той и, надяваме се, ще снемем част от мистериозната му аура.

Как можем да изведем принципа на Бернули?

Несвиваемите флуиди трябва да увеличават скоростта си, когато достигнат до присвит участък, за да поддържат постоянен обемен поток. Това е причината тесен накрайник на маркуч да кара водата да излиза с висока скорост. Но може да те притеснява нещо относно този феномен. Ако водата се забързва при свити участъци, тя придобива кинетична енергия. Откъде идва тази кинетична енергия? От дюзата? От тръбата?
Единственият начин да придадеш кинетична енергия на нещо е да извършиш работа върху него. Това се изразява със следното равенство:
W, start subscript, в, ъ, н, end subscript, equals, delta, K, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, f, end subscript, squared, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, i, end subscript, squared
Така че ако една част на флуид се забързва, нещо външно за нея трябва да извършва работа върху нея. Каква сила може да извършва работа върху флуида? Ами, в повечето реални системи са налични много дисипативни сили, които могат да извършват отрицателна работа, но ние ще предположим, за да са по-прости разглежданията ни, че тези вискозни сили са пренебрежими и имаме хубав непрекъснат и напълно ламинарен поток. Ламинарен поток означава, че флуидът тече на успоредни слоеве без никъде да се пресичат токови линии. При ламинарния поток няма завихряния.
Добре, при това положение ще приемем, че няма загуба на енергия заради дисипативни сили. В такъв случай какви недисипативни сили биха могли да извършват работа върху флуида и да го карат да се движи по-бързо? Налягането на заобикалящия флуид ще предизвиква сила, която може да извършва работа и да забързва части от флуида.
Разгледай диаграмата по-долу, която показва вода, течаща по токови линии отляво надясно. Когато обозначеният обем вода навлиза в стеснения участък, той се забързва. Силата от налягането P, start subscript, 1, end subscript от лявата страна на оцветената област упражнява сила надясно и извършва положителна работа, тъй като силата и преместването са в една и съща посока. Силата от налягането P, start subscript, 2, end subscript от дясната страна на оцветената част упражнява сила наляво и извършва отрицателна работа, тъй като посоката ѝ е противоположна на посоката на преместването на оцветения флуид.
Знаем, че водата трябва да се забързва (заради уравнението на непрекъснатостта) и следователно трябва върху нея да е извършена положителна сумарна работа. Така че работата, извършена от силата от налягането от лявата страна, трябва да е по-голяма от количеството отрицателна работа, извършена от силата от налягането от дясната страна. Това означава, че налягането P, start subscript, 1, end subscript откъм широката и бавна страна трябва да бъде по-голямо от налягането P, start subscript, 2, end subscript откъм тясната и бърза страна. opl
Обратната зависимост между налягането и (големината на) скоростта в точка на флуид се нарича принцип на Бернули.
Принцип на Бернули: В точки по хоризонтална токова линия, в области с високо налягане, скоростта на флуида е по-ниска, а в области с по-ниско налягане скоростта на флуида е по-висока.
Може би идейно най-простият начин да си мислиш за принципа на Бернули е като обстоятелството, че когато флуид тече от област с по-високо налягане към област с по-ниско налягане, той ще се ускори под действието на сумарната сила по посока на движението.
Идеята, че участъци, в които флуидът се движи бързо, ще имат по-ниско налягане, може да звучи странно. Определено бързо движещ се флуид, който те удря, ще упражни по-голямо налягане върху тялото ти от флуид, който се движи бавно, нали? Да, така е. Но говорим за две различни налягания. Налягането, за което става дума в принципа на Бернули, е вътрешното за флуида налягане, което ще бъде упражнявано във всички посоки, включително по стените на тръбата. Това е различно от налягането, което флуидът би упражнил върху теб, ако запречиш движението му.
Обърни внимание, че принципът на Бернули не гласи, че флуид, който се движи с висока скорост, не може да има високо налягане. Гласи, че налягането в по-бавен участък от един поток трябва да има още по-високо налягане от по-бързо движещия се участък.

Какво представлява уравнението на Бернули?

Уравнението на Бернули е математически формулирано обобщение на принципа на Бернули, което отчита и промените в гравитационната потенциална енергия. В следващата част ще изведем това уравнение, но преди да направим това, нека го разгледаме и добием представа какво гласи то и как може да се използва.
Уравнението на Бернули задава връзка между налягането, скоростта и височината на произволни две точки (1 и 2) от постоянен поток с плътност rho. Уравнението на Бернули обикновено се записва по следния начин:
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript
Променливите P, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, h, start subscript, 1, end subscript се отнасят за налягането, големината на скоростта и височината на флуида в точка 1, а променливите P, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, и h, start subscript, 2, end subscript се отнасят за налягането, големината на скоростта и височината на флуида в точка 2, както е показано на диаграмата по-долу. Диаграмата по-долу показва принципа на Бернули за избрани две точки, но той ще бъде валиден за произволни две точки във флуида.
Когато използваш уравнението на Бернули, как да решиш кои точки да избереш? Едната точка ще бъде такава, за която търсиш стойността на някоя от величините, участващи в уравнението на Бернули. А втората точка най-често ще избираш на място, за което ти е дадена информация, като например място, където флуидът е в контакт с атмосферата, тъй като знаем, че абсолютното налягане там е атмосферното налягане P, start subscript, a, t, m, end subscript, equals, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a.
Забележи, че h е височина във флуида спрямо някакво произволно ниво, избрано по какъвто и да е начин, който е удобен в конкретната ситуация. Обикновено най-удобно е да избереш по-ниската точка (от точките 1 и 2) като нивото, където h, equals, 0. P означава налягането в тази точка. Можеш да избереш манометрично налягане или абсолютно налягане, но което и да избереш, трябва да използваш същото (манометрично или абсолютно) от другата страна на уравнението. Не може да използваш манометричното налягане за точка 1 и абсолютното налягане за точка 2. Също, ако използваш манометричното налягане за точка 1 и решиш уравнението за налягането в точка 2, стойността, която ще получиш, ще бъде манометричното налягане в точка 2 (а не абсолютното).
Членовете start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared и rho, g, h изглеждат точно като кинетична енергия start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, squared и потенциална енергия m, g, h, с разликата, че масата m е заменена с плътността rho. Така че може и да не е голяма изненада, че уравнението на Бернули се получава при прилагане на принципа за запазване на енергията към поток на флуид. В следващата част ще изведем уравнението на Бернули, като използваме запазването на енергията.

Как извеждаме уравнението на Бернули?

Разгледай следната диаграма, на която е показано как вода тече отляво надясно в тръба, която променя и сечението си, и височината си. Както и преди, водата ще се забърза и ще увеличи кинетината си енергия K в стеснените участъци на тръбата, тъй като обемният поток трябва да се запазва за несвиваем флуид, дори и тези стеснени участъци да отиват нагоре. Но сега понеже стесненият участък също така кара флуида да се движи нагоре, водата ще придобива както гравитационна потенциална енергия U, start subscript, g, end subscript, така и кинетична енергия K. Ще изведем уравнението на Бернули, като зададем, че енергията, придобита от флуида, трябва да бъде равна на външната работа, извършена върху него.
Да предположим, че системата, която разглеждаме, се състои от два обема вода 1 и 2 и водата между тях. Ако допуснем, че потокът е ламинарен, невискозен и че дисипативни сили не действат на потока на флуида, тогава всяка допълнителна енергия delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript, добавена към системата, ще се дължи на външна работа left parenthesis, W, start subscript, в, ъ, н, ш, н, а, end subscript, right parenthesis, извършена върху флуида от сили от налягането около него.
Можем да изразим това математически като:
W, start subscript, в, ъ, н, ш, н, а, end subscript, equals, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript
Първо, ще се опитаме да намерим външната работа W, start subscript, в, ъ, н, ш, н, а, end subscript, извършена върху водата. Водата между точките 1 и 2 не може да извършва външна работа, тъй като там тя е част от системата. Единствено наляганията P, start subscript, 1, end subscript и P, start subscript, 2, end subscript могат да извършват външна работа върху системата, както е показано на диаграмата. Водата при P, start subscript, 1, end subscript, вляво от обем 1, ще извърши положителна работа, тъй като силата има същата посока като посоката на движение на флуида. Водата при P, start subscript, 2, end subscript, вдясно от обем 2, ще извърши отрицателна работа върху системата, тъй като има противоположна посока на посоката на движение на флуида.
За по-просто ще разгледаме случая, когато силата от налягането на водата отляво на обем 1 действа на обем 1 по цялата му дебелина d, start subscript, 1, end subscript. Като предположим, че флуидът е несвиваем, той трябва да измести същия обем вода, измествайки обeм 2 на разстояние d, start subscript, 2, end subscript.
Работата можем да намерим по формулата W, equals, F, d. Можем да заместим с формулата за силата от налягането F, equals, P, A във формулата за работа, за да получим W, equals, P, A, d. Така че положителната работа, извършена върху системата, ще бъде W, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 1, end subscript, A, start subscript, 1, end subscript, d, start subscript, 1, end subscript, а работата, извършена от водата в близост до точка 2, ще бъде W, start subscript, 2, end subscript, equals, minus, P, start subscript, 2, end subscript, A, start subscript, 2, end subscript, d, start subscript, 2, end subscript.
Като заместим с тези изрази за работата в лявата страна на формулата W, start subscript, с, у, м, end subscript, equals, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript за работа и енергия, получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, A, start subscript, 1, end subscript, d, start subscript, 1, end subscript, minus, P, start subscript, 2, end subscript, A, start subscript, 2, end subscript, d, start subscript, 2, end subscript, equals, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript
Но членовете A, start subscript, 1, end subscript, d, start subscript, 1, end subscript и A, start subscript, 2, end subscript, d, start subscript, 2, end subscript трябва да са равни, защото представляват обемите на изместения флуид до точките 1 и 2. Ако предположим, че флуидът е несвиваем, еднакъв обем флуид трябва да е изместен навсякъде, включително отгоре. Така че V, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 1, end subscript, d, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, d, start subscript, 2, end subscript, equals, V, start subscript, 2, end subscript. Можем просто да запишем тези членове като V, тъй като обемите са равни. Това опростява лявата страна на формулата за работата и енергията до:
P, start subscript, 1, end subscript, V, minus, P, start subscript, 2, end subscript, V, equals, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript
Стига толкова за лявата страна. Да разгледаме сега дясната. Това е критичен и тънък момент в извода. Не забравяй, че системата, която разглеждаме включва не само оцветените части от водата около точките 1 и 2, а и водата между тях. Как изобщо ще успеем да отчетем всички промени в кинетичната и потенциалната енергия на всички части на такава голяма и криволичеща система?
Ами, трябва да направим още едно допускане, за да довършим извода. Ще допуснем, че потокът е стационарен. Стационарен означава, че скоростта на флуида във всяка точка от тръбата не се изменя с времето. С други думи, ако стоиш и гледаш в околност на коя да е фиксирана точка от вътрешността на прозрачната тръба, ще виждаш нова вода да идва постоянно, но щом потокът е стационарен, тогава всичката вода ще има една и съща скорост, докато минава през въпросната точка.
Но как идеята за стационарен поток ни помага да разберем промяната в енергията на голямата криволичеща флуидна система? Да разгледаме диаграмата по-долу. Системата, чиято енергия разглеждаме, се състои от оцветения в сиво флуид (обем 1, обем 2 и всичкия флуид между тях). На първата картинка системата има някакво количество енергия left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, н, а, ч, а, л, н, а, end subscript. На втората картинка върху системата е била извършена някаква работа, получила е енергия, преместила се е надясно и вече има някаква друга сумарна енергия left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, к, р, а, й, н, а, end subscript. Но забележи, че енергията на флуида между пунктираните линии ще си е останала същата (при положение, че потокът е стационарен). Водата, която в началния момент се намира между пунктираните линии, ще промени мястото и скоростта си, но новата вода, която ще се намира между същите пунктирани линии във втория момент, ще има същата скорост и височина като първоначалната. Единственото нещо, което се е променило в системата, е, че обем 2 вече се намира в участък от тръбата, в който не е бил първоначално, и че сега никоя част на системата не заема старата позиция зад обем 1.
Като цяло това означава, че общата промяна в енергията на системата може да бъде намерена, просто като разгледаме енергиите на крайните точки. Тоест можем да вземем кинетичната и потенциалната енергия left parenthesis, K, start subscript, 2, end subscript, plus, U, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, които сега съществуват в обем 2, след като работата е извършена, и да извадим кинетичната и потенциалната енергия left parenthesis, K, start subscript, 1, end subscript, plus, U, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, които вече не съществуват зад обем 1, след като работата е извършена. С други думи, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript, equals, left parenthesis, K, start subscript, 2, end subscript, plus, U, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, minus, left parenthesis, K, start subscript, 1, end subscript, plus, U, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis.
Като заместим с това в дясната страна на формулата за работа и енергия P, start subscript, 1, end subscript, V, minus, P, start subscript, 2, end subscript, V, equals, delta, left parenthesis, K, plus, U, right parenthesis, start subscript, с, и, с, т, е, м, а, end subscript, получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, V, minus, P, start subscript, 2, end subscript, V, equals, left parenthesis, K, start subscript, 2, end subscript, plus, U, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, minus, left parenthesis, K, start subscript, 1, end subscript, plus, U, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis
Сега ще заместим във формулите за кинетична енергия K, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, squared и гравитационна потенциална енергия U, start subscript, g, end subscript, equals, m, g, h, за да получим:
P, start subscript, 1, end subscript, V, minus, P, start subscript, 2, end subscript, V, equals, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, m, start subscript, 2, end subscript, g, h, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, minus, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, m, start subscript, 1, end subscript, g, h, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis
В това уравнение P, start subscript, 1, end subscript и P, start subscript, 2, end subscript представляват наляганията на флуида в обеми 1 и 2. Променливите v, start subscript, 1, end subscript и v, start subscript, 2, end subscript представляват скоростите на флуида в обеми 1 и 2. И h, start subscript, 1, end subscript и h, start subscript, 2, end subscript представляват височината на флуида в обеми 1 и 2.
Но тъй като сме предположили, че флуидът е несвиваем, изместените маси от обеми 1 и 2 трябва да бъдат еднакви m, start subscript, 1, end subscript, equals, m, start subscript, 2, end subscript. Така че, като махнем индексите на m-овете, получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, V, minus, P, start subscript, 2, end subscript, V, equals, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, m, g, h, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, minus, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, m, g, h, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis
Можем да разделим двете страни на V и да махнем скобите, след което получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, minus, P, start subscript, 2, end subscript, equals, start fraction, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, 2, end subscript, squared, divided by, V, end fraction, plus, start fraction, m, g, h, start subscript, 2, end subscript, divided by, V, end fraction, minus, start fraction, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, m, v, start subscript, 1, end subscript, squared, divided by, V, end fraction, minus, start fraction, m, g, h, start subscript, 1, end subscript, divided by, V, end fraction
Можем да опростим това уравнение, като отбележим, че масата на изместения флуид, разделена на обема на изместения флуид, е плътността на флуида rho, equals, start fraction, m, divided by, V, end fraction. Като заменим start fraction, m, divided by, V, end fraction с rho, получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, minus, P, start subscript, 2, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, minus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript
Сега само ще пренаредим формулата, като във всяка от страните оставим променливите, отнасящи се за една и съща точка от пространството:
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript
И това е. Това е уравнението на Бернули! То гласи, че ако събереш налягането P плюс плътността на кинетичната енергия start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared плюс плътността на гравитационната потенциална енергия rho, g, h за кои да е две точки от потока, те ще бъдат равни.
Можеш да гледаш на уравнението на Бернули като на закон за запазване на енергията за поток на флуид. Видяхме, че уравнението на Бернули е резултат от прилагането на факта, че промяна на кинетична или потенциална енергия в една флуидна система е причинена от външна работа, извършена върху системата от друг невискозен флуид. Не забравяй, че трябваше да направим много допускания. Трябваше да предположим, че потокът е ламинарен, че няма дисипативни сили, тъй като в противен случай щеше да се отделя топлинна енергия. Трябваше да предположим, че потокът е стационарен, тъй като в противен случай нямаше да се получи онази хитрост със съкращаването на енергиите на средния участък. Трябваше още да предположим и за несвиваемостта на флуида, тъй като в противен случай нямаше да може да твърдим, че обемите и масите са равни.
Тъй като величината P, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared, plus, rho, g, h е една и съща във всяка точка от потока, друг начин за записване на уравнението на Бернули е:
P, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared, plus, rho, g, h, equals, start text, к, о, н, с, т, а, н, т, а, end text
Тази константа ще бъде различна за различни флуидни системи, но за даден стационарен ламинарен поток без дисипация, стойността на P, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared, plus, rho, g, h ще бъде една и съща във всяка точка от флуида.

Как принципът на Бернули следва от уравнението на Бернули?

Трябва да отбележим, че принципът на Бернули се съдържа в уравнението на Бернули. Ако започнем с:
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript
и приемем, че няма разлика във височината на флуида, тогава членовете rho, g, h се унищожават.
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared
Или можем да го запишем като:
P, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, squared, equals, start text, к, о, н, с, т, а, н, т, а, end text
Тази формула изразява принципа на Бернули, тъй като ако скоростта v на флуида е по-голяма в дадена област от потока, то налягането P трябва да е по-малко в тази област (което е именно принципът на Бернули). Увеличаване на скоростта v трябва да бъде съпътствано от намаляване на налягането P, за да остане сумата същата.

Как изглеждат решени примери, в които се използва уравнението на Бернули?

Пример 1: Скица за бира

Имаш ресторант и проучваш нови начини за сервиране на бира на клиенти. Едно предложение е за тръба, която ще пренася бира с плътност 1090, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction из ресторанта. Част от тръбата е показана по-долу. Скиците показват, че скоростта и манометричното налягане на бирата в точка 1 са съответно 3, comma, 00, start text, space, m, slash, s, end text и 12, comma, 300, start text, space, P, a, end text. Бирата в точка 2 е с 1, comma, 20, start text, space, m, end text по-високо от флуида в точка 1 и се движи със скорсот 0, comma, 750, start text, space, m, slash, s, end text. Не можеш да разчетеш числото, написано на скицата, за налягането на бирата в точка 2.
Използвай уравнението на Бернули, за да определиш манометричното налягане на бирата в точка 2.
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, start text, left parenthesis, з, а, п, о, ч, в, а, м, е, space, с, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, н, а, space, Б, е, р, н, у, л, и, right parenthesis, end text
P, start subscript, 2, end subscript, equals, P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, minus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, start text, left parenthesis, и, з, о, л, и, р, а, м, е, space, о, т, space, е, д, н, а, т, а, space, с, т, р, а, н, а, space, н, а, л, я, г, а, н, е, т, о, space, end text, P, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis
Сега трябва да изберем отправното ниво h, equals, 0. Ще изберем височината на точка 1 за h, equals, 0. Това означава, че h, start subscript, 1, end subscript, equals, 0 и h, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 2, start text, space, m, end text. Като заместим с тези стойности в уравнението, получаваме:
P, start subscript, 2, end subscript, equals, P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, left parenthesis, 0, start text, space, m, end text, right parenthesis, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, minus, rho, g, left parenthesis, 1, comma, 2, m, right parenthesis, start text, left parenthesis, з, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, ъ, с, space, с, т, о, й, н, о, с, т, и, т, е, space, н, а, space, h, start subscript, 1, end subscript, space, и, space, h, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, end text
Можем да се отървем от члена с нулата и да заместим с числените стойности на останалите променливи, за да получим:
P, start subscript, 2, end subscript, equals, 12, comma, 300, start text, space, P, a, end text, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 1, comma, 090, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 3, comma, 00, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 1, comma, 090, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 0, comma, 750, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, minus, left parenthesis, 1, comma, 090, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, g, left parenthesis, 1, comma, 20, start text, space, m, end text, right parenthesis
P, start subscript, 2, end subscript, equals, 4080, start text, space, P, a, end text, start text, left parenthesis, п, р, е, с, м, я, т, а, м, е, space, и, space, о, т, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, right parenthesis, end text
Забележка: Знаем, че това е манометричното налягане в точка 2, а не абсолютното налягане, тъй като заместихме с манометричното налягане за точка 1. Ако искаме абсолютното налягане, можем да добавим атмосферното налягане left parenthesis, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, start text, space, P, a, end text, right parenthesis към отговора.

Пример 2: Конструиране на фонтан

Голям хотел те е наел да конструираш фонтан, който се пълни от цилиндрична тръба с диаметър 15, start text, space, c, m, end text, която пренася вода хоризонтално на 8, comma, 00, start text, space, m, end text под земята. Тръбата завива нагоре и накрая изстрелва водата от края на тръбата, който има диаметър 5, comma, 00, start text, space, c, m, end text и се намира на 1, comma, 75, start text, space, m, end text над земята, със скорост 32, comma, 0, start text, space, m, slash, s, end text. Водата има плътност 1, comma, 000, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction.
Какво манометрично налягане трябва да има в голямата хоризонтална тръба?
Тези задачи с уравнението на Бернули са сложни, така че трябва да начертаем диаграма на ситуацията и да изберем две точки, които ни интересуват. (тази диаграма очевидно не е в реален мащаб)
Ще изберем точка близо до дъното за точка 1, тъй като се интересуваме какво е налягането там, и ще изберем най-горната част на тръбата, откъдето водата излиза, за точка 2, тъй като имаме информация за скоростта на водата в тази точка.
P, start subscript, 1, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, start text, left parenthesis, з, а, п, о, ч, в, а, м, е, space, с, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, н, а, space, Б, е, р, н, у, л, и, right parenthesis, end text
P, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 2, end subscript, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, v, start subscript, 1, end subscript, squared, minus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, start text, left parenthesis, р, е, ш, а, в, а, м, е, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, з, а, space, н, а, л, я, г, а, н, е, т, о, space, P, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, end text
Не знаем скоростта на водата в точка 1. Ще трябва да намерим скоростта v, start subscript, 1, end subscript, преди да можем да използваме уравнението на Бернули, за да намерим налягането в точка 1.
Можем да направим това, като използваме уравнението за непрекъснатост A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, тъй като водата е несвиваема. Знаем, че напречното сечение на цилиндричната тръба може да бъде намерено чрез A, equals, pi, r, squared, така че като заместим с площите в уравнението за непрекъснатост, получаваме:
left parenthesis, pi, r, start subscript, 1, end subscript, squared, right parenthesis, v, start subscript, 1, end subscript, equals, left parenthesis, pi, r, start subscript, 2, end subscript, squared, right parenthesis, v, start subscript, 2, end subscript
Когато решаваме уравнението за скоростта v, start subscript, 1, end subscript, pi-тата се съкращават и остава:
v, start subscript, 1, end subscript, equals, left parenthesis, start fraction, r, start subscript, 2, end subscript, squared, divided by, r, start subscript, 1, end subscript, squared, end fraction, right parenthesis, v, start subscript, 2, end subscript
Като заместим с радиусите на тръбите, можем да решим уравнението за скоростта в точка 1, и получаваме:
v, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, left parenthesis, 2, comma, 50, start text, space, c, m, end text, right parenthesis, squared, divided by, left parenthesis, 7, comma, 50, start text, space, c, m, end text, right parenthesis, squared, end fraction, left parenthesis, 32, comma, 0, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, equals, 3, comma, 56, start text, space, m, slash, s, end text
Сега щом имаме скоростта в точка 1, можем да заместим в пренареденото уравнение на Бернули, което имаме, за да получим:
P, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 32, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, plus, rho, g, h, start subscript, 2, end subscript, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 3, comma, 56, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, minus, rho, g, h, start subscript, 1, end subscript, start text, left parenthesis, з, а, м, е, с, т, и, х, м, е, space, с, ъ, с, space, с, к, о, р, о, с, т, и, т, е, right parenthesis, end text
Можем да изберем отправната линия h, equals, 0 през точка 1, което води до h, start subscript, 1, end subscript, equals, 0, start text, space, m, end text и h, start subscript, 2, end subscript, equals, 8, comma, 00, start text, space, m, end text, plus, 1, comma, 75, start text, space, m, end text, equals, 9, comma, 75, start text, space, m, end text.
Като заместим с тези в нашето пренаредено уравнение на Бернули, членът rho, g, h, start subscript, 1, end subscript изчезва (защото е нула) и получаваме:
P, start subscript, 1, end subscript, equals, P, start subscript, 2, end subscript, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 32, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, plus, rho, g, left parenthesis, 9, comma, 75, start text, space, m, end text, right parenthesis, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 3, comma, 56, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, start text, left parenthesis, з, а, м, е, с, т, и, х, м, е, space, с, ъ, с, space, с, т, о, й, н, о, с, т, и, т, е, space, н, а, space, h, right parenthesis, end text
Всичко, което трябва да направим сега, е да намерим налягането P, start subscript, 2, end subscript в точка 2. Ще обясним, че налягането в точка 2 трябва да е атмосферното налягане, тъй като водата излиза в атмосферата. Това предположение трябва да се направи в много задачи, в които се използва уравнението на Бернули. Винаги, когато точка е отворена към атмосферата, налягането в тази точка трябва да бъде атмосферното. Можем или да използваме абсолютни налягания в уравнението на Бернули и да кажем, че P, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a, или можем да използваме манометрично налягане и да кажем, че P, start subscript, 2, end subscript, equals, 0 (тъй като манометричното налягане е абсолютното минус атмосферното). Винаги, когато можем да получим нула, това прави живота ни по-лек, така че ще използваме манометрично налягане, където P, start subscript, 2, end subscript, equals, 0. С това нашето уравнение на Бернули придобива вида:
P, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 32, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, plus, rho, g, left parenthesis, 9, comma, 75, start text, space, m, end text, right parenthesis, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, rho, left parenthesis, 3, comma, 56, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, start text, left parenthesis, з, а, м, е, с, т, и, х, м, е, space, с, space, P, start subscript, 2, end subscript, equals, 0, right parenthesis, end text
Сега можем да заместим с плътността на водата rho, equals, 1000, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction и големината на ускорението, причинено от гравитацията g, equals, plus, 9, comma, 8, start fraction, m, divided by, s, squared, end fraction, при което получаваме, че
P, start subscript, 1, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 1, comma, 000, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 32, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared, plus, left parenthesis, 1, comma, 000, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, plus, 9, comma, 8, start fraction, m, divided by, s, squared, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 9, comma, 75, start text, space, m, end text, right parenthesis, minus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 1, comma, 000, start fraction, k, g, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 3, comma, 56, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, squared.
P, start subscript, 1, end subscript, equals, 6, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a, start text, left parenthesis, п, р, е, с, м, я, т, а, м, е, space, и, space, о, т, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, right parenthesis, end text
Забележка: Това, което намерихме, е манометричното налягане, тъй като заместихме с P, start subscript, 2, end subscript, equals, 0. Ако бяхме заместили с P, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, start text, space, P, a, end text, щяхме да получим абсолютното налягане в точка 1.