If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е обемен поток?

Знаеш много за движението на отделни обекти. Нека поговорим сега за това как да анализираме движението на флуид.

Какво означава обемен поток?

Може да чуеш термина обемен поток (обемен дебит) и да мислиш, че звучи скучно, но благодарение на него си жив. Ей сега ще ти кажа как. Първо трябва да го дефинираме. Обемният поток Q на флуид се дефинира като обемът флуид, който преминава през дадена повърхност за единица време. Като например кръглата повърхност, оградена с пунктирани линее на диаграмата по-долу.
Тъй като обемният поток (дебит) измерва количеството обем, което преминава през дадена площ за дадено време, уравнението за обемен поток изглежда така:
Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction, equals, start fraction, о, б, е, м, divided by, в, р, е, м, е, end fraction
В международната система SI (International System of Units), мерната единица за обемен поток е кубични метри за секунда start fraction, start text, m, end text, cubed, divided by, start text, s, end text, end fraction, тъй като тя ти казва колко кубични метра флуид преминават за секунда.
Та как обемният поток те поддържа жив? На всеки пет секунди сърцето ти изпомпва кръв с обем приблизително една ламаринена кутийка безалкохолно.

Има ли друга формула за обемен поток?

Оказва се, че има полезен алтернативен начин за представяне на обемния поток, вместо като Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction.
Обемът на част от флуида в тръба може да бъде записан като V, equals, A, d, където A е площта на сечението и d е ширината на въпросната част от флуида. Виж диаграмата по-долу. Можем да заместим с тази формула за обема V в израза за обемен поток, при което получаваме:
Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction, equals, start fraction, A, d, divided by, t, end fraction, equals, A, start fraction, d, divided by, t, end fraction
Но членът start fraction, d, divided by, t, end fraction е просто дължината на обема флуид, разделен на времето, което е трябвало на флуида да измине тази дължина, което е просто скоростта на флуида. Така че можем да заменим start fraction, d, divided by, t, end fraction с v в предишното уравнение и да получим:
Q, equals, A, v
A е напречното сечение на участък от тръбата, v е скоростта на флуида в този участък. Така че получаваме нова формула за обемния поток Q, equals, A, v, която често е по-полезна от първоначалната дефиниция на обемен поток, защото площта A лесно се определя. Повечето тръби са цилиндрични, което означава, че площта може да се намери с A, equals, pi, r, squared, а скоростта v на флуида е ключова величина в много ситуации.
Обаче внимавай, сега си имаме работа с две величини, означенията на които си приличат. Обемът се записва с главна буква V, а скоростта – с малка буква v и хората понякога бъркат означенията V и v.

Несвиваемост на течности

Оказва се, че повечето течности са почти несвиваеми. Това означава, че не можеш да поставиш един литър мляко в половинлитров съд, независимо колко голям натиск прилагаш върху млякото.
Тъй като течностите са несвиваеми, всяка част от течност, преминаваща през тръба, може да променя формата си, но трябва да запазва обема си. Това е вярно, дори ако тръбата променя диаметъра си. На диаграмата по-долу частта течност с обем V отляво променя формата си, когато навлиза в стеснения участък от тръбата, но запазва обема си, тъй като течностите са несвиваеми.

Какво е уравнението за непрекъснатост?

Течностите трябва да запазват обема си, докато текат в тръба, тъй като се несвиваеми. Това означава, че обемът течност, който се влива в тръба за определено време трябва да е равен на обема течност, който се излива от същата тръба за същото време, Например ако за един час вкараш 2 mcubed вода в тръба, която вече е пълна с вода, 2 mcubed трябва да изтекат от нея за този час. Единствената друга възможност е течността в тръбата да се сгъсти вътре в тръбата, което не би трябвало да става – или тръбата да се издуе като балон, което приемаме, че не се случва при положение че тръбата е твърда. Запомни, че това важи не само когато разглеждаш точки в началото и в края на тръбата – този аргумент важи със същата сила за влизаща в и излизаща от всеки две сечения на тръбата.
Така че обемният поток Q за несвиваем флуид в произволна точка по дължината на тръбата е същият като обемния поток във всяка друга точка по дължината на тръбата.
Това може да се изрази математически с формулата Q, equals, к, о, н, с, т, а, н, т, а или – като изберем произволни две точки от тръбата – можем да изразим математически, че обемният поток е един и същ в произволни две точки от тръбата, като запишем:
Q, start subscript, 1, end subscript, equals, Q, start subscript, 2, end subscript
Сега ако заместим с формулата Q, equals, start fraction, V, divided by, t, end fraction, получаваме:
start fraction, V, start subscript, 1, end subscript, divided by, t, start subscript, 1, end subscript, end fraction, equals, start fraction, V, start subscript, 2, end subscript, divided by, t, start subscript, 2, end subscript, end fraction
Или можем да заместим с другата формула за обемния поток Q, equals, A, v във формулата Q, start subscript, 1, end subscript, equals, Q, start subscript, 2, end subscript, при което получаваме:
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript
Това уравнение е известно като уравнение за непрекъснатостта на несвиваем флуид – предишните две уравнения също понякога се наричат уравнения за непрекъснатост. Уравнението не е толкова мистериозно, колкото името му предполага, тъй като го изведохме, просто като наложихме изискването за несвиваемост.
Но уравнението е много полезно, особено в тази си форма, тъй като то гласи, че величината A, v има постоянна стойност навсякъде в тръбата. С други думи, независимо къде в тръбата избереш да пресметнеш A, v, стойността винаги ще се окаже едно и също число за дадената тръба, ако флуидът е несвиваем.
Тоест ако площта A на сечението на тръба намалее, то скоростта v на течността там трябва да се увеличи, така че произведението A, v да си остане същото. Това означава, че течностите се забързват, когато достигнат по-тесен участък на тръбата и се забавят, когато достигнат по-широк. Това съответства на опита от ежедневието – помисли какво се случва, когато запушиш с палец част от отвора на маркуч, ефективно намалявайки площта му A. Водата трябва да излиза с по-висока скорост, v, за да се запази обемният поток A, v. Това е причината тесни дюзи, които намаляват площта (A), поставени на маркучи, да предизвикват значителна промяна в скоростта v на флуида в тази точка.

Как изглеждат решени примери, които включват обемен поток?

Пример 1: Къща-мечта

Много богата жена, която обича безалкохолни, построява къща с цилиндрична тръба, по която тече безалкохолно от долния етаж до спалнята ѝ на горния етаж. Безалкохолното навлиза в първия етаж на къщата през тръба с напречно сечение 0,0036 msquared, по която се движи със скорост 0,48 метра в секунда. В спалнята на богатата дама чучурът, през който безалкохолното тече, има сечение 0,0012 msquared.
Каква е скоростта на безалкохолното, когато излиза от чучура в спалнята на дамата?
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, З, а, п, о, ч, в, а, м, е, space, с, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, з, а, space, н, е, п, р, е, к, ъ, с, н, а, т, о, с, т, comma, space, т, ъ, й, space, к, а, т, о, space, т, е, ч, н, о, с, т, и, т, е, space, с, а, space, н, е, с, в, и, в, а, е, м, и, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, left parenthesis, start fraction, A, start subscript, 1, end subscript, divided by, A, start subscript, 2, end subscript, end fraction, right parenthesis, v, start subscript, 1, end subscript, left parenthesis, start text, Р, е, ш, а, в, а, м, е, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, з, а, space, с, к, о, р, о, с, т, т, а, space, н, а, space, б, е, з, а, л, к, о, х, о, л, н, о, т, о, space, в, space, с, п, а, л, н, я, т, а, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, start fraction, 0, comma, 0036, start text, m, end text, squared, divided by, 0, comma, 0012, start text, m, end text, squared, end fraction, left parenthesis, 0, comma, 48, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, left parenthesis, start text, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, ъ, с, space, с, т, о, й, н, о, с, т, и, т, е, space, з, а, space, п, л, о, щ, space, и, space, с, к, о, р, о, с, т, point, end text, right parenthesis
v, start subscript, 2, end subscript, equals, 1, comma, 44, start text, space, m, slash, s, end text, left parenthesis, start text, П, р, е, с, м, е, т, я, м, е, space, и, space, о, т, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, !, end text, right parenthesis
Забележка: Можехме да решим тази задача, просто като забележим, че сечението, A, start subscript, 2, end subscript, на тръбата в спалнята е start fraction, 1, divided by, 3, end fraction от сечението на тръбата на първия етаж A, start subscript, 1, end subscript. Това означава, че безалкохолното трябва да се движи три пъти по-бързо по тръбата в спалнята, отколкото на първия етаж, за да могат произведенията A, v да са еднакви.

Пример 2: Кексчета с кокосово мляко

Готвач иска винаги да има кокосово мляко на разположение и затова инсталира тръба от склада до кухнята. Тръбата в склада, където кокосовото мляко се движи със скорост 0,25 метра в секунда, има радиус 4 cm. Кокосовото мляко тече от тръбата в кухнята със скорост 1 метър в секунда.
Какъв е радиусът на тръбата, през която изтича кокосовото мляко в кухнята?
A, start subscript, 1, end subscript, v, start subscript, 1, end subscript, equals, A, start subscript, 2, end subscript, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, З, а, п, о, ч, в, а, м, е, space, с, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, з, а, space, н, е, п, р, е, к, ъ, с, н, а, т, о, с, т, comma, space, т, ъ, й, space, к, а, т, о, space, т, е, ч, н, о, с, т, и, т, е, space, с, а, space, н, е, с, в, и, в, а, е, м, и, point, end text, right parenthesis
pi, left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 1, end subscript, equals, pi, left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, space, ф, о, р, м, у, л, а, т, а, space, pi, r, squared, space, з, а, space, н, а, п, р, е, ч, н, о, т, о, space, с, е, ч, е, н, и, е, space, н, а, space, ц, и, л, и, н, д, р, и, ч, н, а, т, а, space, т, р, ъ, б, а, point, end text, right parenthesis
left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 1, end subscript, equals, left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, v, start subscript, 2, end subscript, left parenthesis, start text, С, ъ, к, р, а, щ, а, в, а, м, е, space, о, б, щ, и, я, space, м, н, о, ж, и, т, е, л, space, pi, point, end text, right parenthesis
left parenthesis, r, start subscript, 2, end subscript, right parenthesis, squared, equals, left parenthesis, r, start subscript, 1, end subscript, right parenthesis, squared, start fraction, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, v, start subscript, 2, end subscript, end fraction, left parenthesis, start text, Р, е, ш, а, в, а, м, е, space, у, р, а, в, н, е, н, и, е, т, о, space, з, а, space, к, в, а, д, р, а, т, а, space, н, а, space, р, а, д, и, у, с, а, space, н, а, space, т, р, ъ, б, а, т, а, space, в, space, к, у, х, н, я, т, а, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, r, start subscript, 1, end subscript, square root of, start fraction, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, v, start subscript, 2, end subscript, end fraction, end square root, left parenthesis, start text, В, з, и, м, а, м, е, space, к, о, р, е, н, space, к, в, а, д, р, а, т, е, н, space, о, т, space, д, в, е, т, е, space, с, т, р, а, н, и, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, left parenthesis, 4, start text, space, c, m, end text, right parenthesis, square root of, start fraction, 0, comma, 25, start text, space, m, slash, s, end text, divided by, 1, comma, 0, start text, space, m, slash, s, end text, end fraction, end square root, left parenthesis, start text, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, ъ, с, space, с, т, о, й, н, о, с, т, и, т, е, space, з, а, space, р, а, д, и, у, с, а, space, и, space, с, к, о, р, о, с, т, и, т, е, point, end text, right parenthesis
r, start subscript, 2, end subscript, equals, 2, start text, space, c, m, end text, start text, space, и, л, и, space, end text, 0, comma, 02, start text, space, m, end textleft parenthesis, start text, П, р, е, с, м, я, т, а, м, е, space, и, space, о, т, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, !, end text, right parenthesis
Забележка: Заместихме с радиуса, r, start subscript, 1, end subscript, equals, 4, start text, space, c, m, end text, в сантиметри, което означава, че получихме отговора в сантиметри.