If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въртящ момент

Научи се да намираш въртящ момент на сила

Какво е въртящ момент?

Въртящ момент е мярка на сила, която може да накара обект да се върти около ос. Както силата е това, което кара обект да се ускорява постъпателно, въртящият момент е това, което дава на обект ъглово ускорение.
Въртящият момент е векторна величина. Посоката на въртящия момент зависи от посоката на силата върху оста.
Всеки, който някога е отварял врата, има интуитивно разбиране за въртящ момент. Когато човек отваря врата, той натиска тази част на вратата, която е най-далече от пантите. Ако натиска от страната, която е най-близо до пантите, ще му е необходима много повече сила. Въпреки че извършената работа е еднаква и в двата случая (по-голямата сила се прилага за по-късо разстояние), хората често предпочитат да прилагат по-малко сила, откъдето идва обичайното място за поставяне на брава на врата.
Фигура 1: Отваряне на врата с максимален въртящ момент.
Въртящият момент може да бъде статичен или динамичен.
Статичен въртящ момент е такъв, който не води до поява на ъглово ускорение. Някой, който натиска затворена врата, прилага статичен въртящ момент върху вратата, защото вратата не се завърта около пантите си, въпреки приложената сила. Да въртиш педалите на велосипед с постоянна скорост също е прилагане на статичен въртящ момент, защото те не се ускоряват.
Задвижващият вал на състезателна кола, ускоряваща се от стартовата линия, пренася динамичен въртящ момент, защото трябва да произвежда ъглово ускорение на колелетата, предвид, че колата се ускорява по пистата.
Използваната терминология при описанието на въртящ момент може да бъде объркваща. Инженерите и физиците понякога използват термина момент на сила или само момент като синоним на въртящ момент. Радиусът, при който силата действа (разстоянието от приложната точка до оста), се нарича рамо.

Как се пресмята въртящ момент?

Големината на вектора на въртящия момент τ, генериран от дадена сила F, е:
τ=Frsin(θ),
където r е дължината на рамото, а θ е ъгълът между вектора на силата и рамото. В случая с вратата, показан на Фигура 1, силата е под прав ъгъл (90) спрямо рамото, така че синусовият множител става 1 и
τ=Fr.
Посоката на въртящия момент се намира по правилото за свитите пръсти на дясната ръка. Ако ръката е свита около оста по посока на въртенето около оста с четирите пръста, сочещи в посока на силата, тогава векторът на въртящия момент сочи по посока на палеца, както е показано на Фигура 2.
Фигура 2: Посока на въртящия момент, намерена с правилото на дясната ръка.

Как се измерва въртящ момент?

Мерната единица по системата SI за въртящ момент е нютон-метър
Най-често използваната имперска мерна единица за въртящ момент е фут-фунт. Това е объркващо, защото разговорно фунтът понякога се използва като единица за маса и понякога като единица за сила. Тук се има предвид сила – гравитационната сила от Земята върху обект с маса 1 фунт. 1 Nm1,74 ftlbs.
Измерването на статичен въртящ момент на невъртяща се система обикновено е доста лесно и се прави като се измерва сила. При дадено рамо въртящият момент може да се намери директно. Измерването на въртящ момент върху въртяща се система е значително по-трудно. Един от методите за това е чрез измерване на опъна в метала на задвижващ вал, който пренася въртящ момент и изпраща тази информация безжично.

Каква е ролята на въртящия момент в кинематиката на въртеливи движения?

В кинематиката на въртеливи движения въртящият момент има ролята на сила в линейната кинематика. Има пряк еквивалент на втория закон на Нютон. (F=ma),
τ=Iα.
Тук α е ъгловото ускорение. I е инерционният момент, свойство на въртящите се системи, което зависи от разпределението на масата на системата. Колкото по-голямо е I, толкова по-трудно е обектът да придобие ъглово ускорение. Ние извеждаме тази формула в статията ни за инерционен момент.

Какво е ротационно равновесие?

Концепцията за ротационно равновесие е еквивалентна на първия закон на Нютон за ротационна система. Обект, който не се върти, остава невъртящ се, докато върху него не бъде приложен външен въртящ момент. Аналогично, обект, въртящ се с постоянна ъглова скорост, продължава да се върти със същата ъглова скорост, докато върху него не бъде приложен външен въртящ момент.
Концепцията за ротационно равновесие е особено полезна в задачи, които включват няколко сили, действащи върху въртящ се обект. В този случай важният е сумарният въртящ момент. Ако сумарният въртящ момент върху обект е нула, тогава той ще бъде в ротационно равновесие и няма да придобие ъглово ускорение.
Упражнение 1:
Да разгледаме колелото, показано на Фигура 3, върху което действат две сили. Каква трябва да бъде големината на сила F2, за да бъде колелото в ротационно равновесие?
Фигура 3: Колело, върху което действат два въртящи момента.

Как е свързан въртящият момент с мощността и енергията?

Има сериозно объркване на въртящ момент, мощност и енергия. Например въртящият момент на двигател често неправилно бива описван като „въртяща мощност“.
Въртящият момент и енергията имат една и съща размерност (т.е. могат да бъдат записани с еднакви мерни единици), но не са мерки за едно и също нещо. Разликата между тях е, че въртящият момент е векторна величина, дефинирана само за въртелива система.
Мощността обаче може да бъде пресметната от въртящия момент, ако е известна скоростта на въртене. Всъщност конските сили на двигател обикновено не се измерват директно, а се пресмятат от измерения въртящ момент и скоростта на въртене. Връзката е:
P=СилаРазстояниеВреме=F2πrt=2πτω(ω в обороти/сек)=τω(ω в радиани/сек)
Освен конските сили, пиковият въртящ момент, произвеждан от двигателя на автомобила, е важна и често цитирана характеристика. Практически погледнато, от пиковия въртящ момент зависи колко бързо превозното средство може да ускорява и какъв товар може да носи. Конските сили (отнесени към теглото), от друга страна, са по-важни за максималната скорост, която превозното средство може да развие.
Важно е да се отбележи, че въпреки, че максималният въртящ момент и конските сили са важни общи характеристики, обикновено не са достатъчни, когато трябва да се правят пресмятания за цялостното движение на превозното средство. Това е така, защото на практика те и двете са функции на скоростта на въртене. Общата връзка може да бъде нелинейна и е различна за различните видове двигатели, както е показано на Фигура 4.
Фигура 4: Връзка между наличния въртящ момент и скоростта на въртене за различни източници.

Как можем да увеличим или да намалим въртящия момент?

Често е необходимо въртящият момент на двигателя да бъде увеличен или намален за конкретни цели. Спомни си, че дължината на един лост може да увеличи или намали силата, упражнявана върху обекта, за сметка на разстоянието до точката, в която се прилага натиск върху лоста. Аналогично, въртящият момент, произведен от двигател, може да бъде увеличен или намален, като се използва зъбно предаване. Увеличаването на въртящия момент върви ръка за ръка с намаляване на скоростта на въртене. Зацепването на зъбите на двете зъбни колела може да бъде разглеждано като взаимодействие на два лоста, както е показано на фигура 5.
Фигура 5: Зацепване на две зъбни колелета, разглеждано като взаимодействие на два лоста.
Използването на регулируеми зъбни колела е необходимо за постигането на добра функционалност при двигатели с вътрешно и външно горене. Тези двигатели произвеждат максимален въртящ момент само за тесен интервал от високи скорости на въртене. Регулируемото зъбно предаване позволява достатъчен въртящ момент да бъде предаван на колелетата, независимо от скоростта на въртене на двигателя.
На велосипедите са необходими зъбни предавки, тъй като за човек е трудно да върти педалите с темпото, нужно за постигане на разумна скорост, когато колелото няма зъбни предавки (освен ако не кара пени-фартинг).
Регулируеми предавки обикновено не са необходими при превозни средства, задвижвани от парни или електрически двигатели. И в двата случая голям въртящ момент е постижим при ниски скорости и е сравнително постоянен при широк набор от скорости на въртене.
Упражнение 2а:
Бензинов двигател, който произвежда 150 Nm въртящ момент при скорост на въртене 300 rad/s, се използва за повдигане на тежест с лебедка, както е показано на фигура 6. Барабанът на лебедката има радиус 0,25 m и се задвижва от двигателя чрез предавка с предавателно отношение 1:50. Колко голяма маса може да бъде издигната с този механизъм? (Приеми, че лебедката е в ротационно равновесие, т.е. тялото се движи нагоре с постоянна скорост).
Фигура 6: Задвижвана с двигател лебедка, използвана за вдигане на тежест (упражнение 2).
Упражнение 2б:
С каква скорост ще се движи тежестта нагоре?

Източници на данни

Велосипедист: Hansen, E.A, Smith G. Factors affecting cadence choice during submaximal cycling and cadence influence on performance. International Journal of Sports Physiology and Performance. March 2009; 4(1):3-17.
Дизелов двигател: Мерцедес 250 CDI
Бензинов двигател: Мерцедес E250
Електромотор: Тесла Модел S 85
Парен локомотив: Локомотив 2-8-0 "Consolidation" при 70% капацитет на котела
Велосипед пени-фартинг : Wikimedia Commons

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.