If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Потенциална енергия на пружина и закон на Хук: преговор

Преговори ключови концепции, формули и умения, свързани с потенциална енергия на пружина и закон на Хук.  Разбери как да анализираш графика на еластичната сила на пружината и отклонението (деформацията).

Основни понятия

Термин (символ)Значение
ПружинаТяло, което може да се разтяга или да се свива и да се връща в оригиналната си форма.
Коефициент на еластичност (k)Мярка за това колко може да се притисне пружината, като пружини, които са по-трудни за притискане, имат по-голям k. Международни мерни единици Nm.
Сила на пружината (Fs)Сила, приложена от пружина, съгласно закона на Хук. Международни мерни единици N.
Еластична потенциална енергия (Us)Потенциална енергия, съхранена като резултат от прилагането на сила за деформиране на пружиноподобно тяло. Международни мерни единици J.

Формули

УравнениеСимволиЗначение в думи
|Fs|=k|x|Fs е сила на пружината, x е дължината на разтягане или притискане в сравнение с неразтеглена дължина, а k е коефициент на еластичност на пружинатаГолемината на силата, необходима за променя на дължината на пружиновидно тяло, е правопропорционална на коефициента на еластичност и на преместването на пружината.
Us=12kx2Us е еластичната потенциална енергия на пружинатаЕластичната потенциална енергия е право пропорционална на квадрата на промяната в дължината и кофициента на еластичност на пружината.

Закон на Хук

Силата, необходима за разтягане на еластично тяло като метална пружина, е правопропорционална на удължението на пружината за малки разстояния. Силата, приложена обратно от пружината, е позната като закон на Хук.
Fs=kx
Където Fs е силата, приложена от пружината, x е преместването спрямо неразтеглената дължина на пружината, а k е коефициентът на еластичност на пружината.
Силата на пружината се нарича еластична сила, понеже силата, приложена от пружината, винаги е в посока, обратна на преместването. Ето защо има отрицателен знак в уравнението на закона на Хук. Дърпането на пружина надолу разтяга пружината надолу, което води до това, че пружината прилага сила нагоре.

Как се анализира графика на сила на пружината и преместване

Площта под кривата на зависимостта между силата на пружината и преместването е равна на работата, извършена върху пружината. Фигура 1 показва диаграма на зависимостта сила на пружината и преместване, като преместването е 0, когато пружината е неразтеглена. Работата, извършена върху пружина, съхранява еластична потенциална енергия Us в пружината, докато пружината се върне до оригиналната си дължина. Следователно Us е равно на извършената работа и също на площта под кривата.
Фигура 1: Работа, извършена от силата върху идеална пружина. Вертикалните и хоризонталните стрелки представляват, съответно, покачването и времето. Кофициентът на еластичност на пружината k е наклонът на правата, Fx.
Площта е триъгълник със следното уравнение:
Us=12baseheight=12xkx=12kx2
Забележи, че коефициентът на еластичност на пружината k е равен на наклона на правата, тъй като k=|F||x|.

Чести грешки и погрешни разбирания

Въпреки че силата на пружината е еластична сила и има отрицателен знак, еластичната потенциална енергия Us не може да е отрицателна. Когато пружината е разтеглена или притисната, в пружината се съхранява положителна потенциална енергия.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за еластичната потенциална енергия, виж видеото ни за въведение в пружини и закон на Хук и видеото за потенциална енергия, съхранена в пружина.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.