If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е налягане?

Налягането е нещо като сила, но не точно.

Какво означава налягане?

Ако се опиташ да забиеш кегла за боулинг в стена, удряйки кеглата с чук, най-вероятно няма да се случи нищо, освен че хората ще спрат да ти дават кеглите си за боулинг. Обаче ако удряш по същия начин със същата сила пирон, пиронът по всяка вероятност ще проникне в стената. Това показва, че понякога да знаеш големината на силата не е достатъчно: трябва също да знаеш как тази сила се разпределя по повърхността, на която се случва ударът. В случая с пирона цялата сила е концентрирана в съвсем малката площ на острия връх на пирона. В случая с кеглата за боулинг обаче площта, в която кеглата се допира до стената, е много по-голяма и следователно силата е много по-неконцентрирана.
Човек удря кегла за боулинг и пирон с чук.
За да прецизираме тази концепция, използваме идеята за налягане. Налягането P се дефинира като количеството сила F, упражнявано върху единица площ S.
P, equals, start fraction, F, divided by, S, end fraction
Така че, за да създадеш голямо налягане, можеш или да приложиш голяма сила, или да упражниш сила върху малка площ (или и двете). С други думи, може и да няма проблем да лежиш върху легло от пирони, стига общата площ на върховете на пироните да е достатъчно голяма.
Тази дефиниция също така означава, че мерната единица за налягане е нютон на квадратен метър start fraction, start text, N, end text, divided by, start text, m, end text, squared, end fraction, което се нарича паскал и се бележи с start text, P, a, end text.

Как намираш налягането във флуид?

Твърда повърхност може да упражнява налягане, но флуидите (т.е. течности или газове) също могат да упражняват налягане. Това може на пръв поглед да ти се стори странно, защото е трудно да си представиш да забиваш пирон, удряйки го с течност. За да разбереш идеята, си представи, че си потопен във вода на дадена дълбочина. Водата над теб би те натискала надолу, заради силата на гравитацията, и следователно би упражнявала налягане върху теб. Ако се потопиш още по-надълбоко, ще има още повече вода над теб, така че теглото и налягането от водата също ще се увеличат.
Не само теглото на течности може да упражнява налягане, но теглото на газове също може. Например теглото на въздуха на атмосферата е значително и ние почти винаги сме в най-долната ѝ част. Налягането, упражнявано върху тялото ти от теглото на атмосферата, е изненадващо голямо. Причината да не го забелязваш е, че атмосферното налягане винаги го има. Ние забелязваме само промяна в налягането под или над нормалното атмосферно налягане (например когато пътуваме със самолет или сме се гмурнали в басейн). Високото атмосферно налягане не ни наранява, защото нашето тяло може да упражнява сила, насочена навън от тялото ни, за да компенсира атмосферното налягане, насочено навътре към тялото ни. Това означава, че ако космически пирати те хвърлят в открития космос, където е вакуум, тялото ти ще продължи да упражнява същата голяма сила навън, но никаква сила навътре няма да я компенсира.
Добре, разбрахме, че теглото на флуид може да упражнява налягане върху обекти, потопени в него, но как можем да определяме точно колко налягане упражнява даден флуид. Да разгледаме консерва с боб, изпусната в басейн, както е показано на картинката по-долу.
Консерва с боб, потопена под вода на дълбочина h.
Теглото на водния стълб над консервата упражнява налягане върху горната стена на кутията. За да изведем уравнение за това налягане, да започнем с дефиницията за налягане.
P, equals, start fraction, F, divided by, S, end fraction
За силата F трябва да използваме теглото на водния стълб над консервата. Теглото винаги се намира по формулата W, equals, m, g, така че теглото на водния стълб може да бъде записано като W, equals, m, start subscript, w, end subscript, g, където m, start subscript, w, end subscript е масата на водния стълб над консервата. Заместваме с този израз в уравнението за налягане по-горе и получаваме:
P, equals, start fraction, m, start subscript, w, end subscript, g, divided by, A, end fraction.
На този етап може да не е ясно какво трябва да направим, но можем да опростим този израз, като представим m, start subscript, w, end subscript чрез плътността и обема на водата. Тъй като плътността е маса за единица обем rho, equals, start fraction, m, divided by, V, end fraction, можем да представим масата на водния стълб като m, start subscript, w, end subscript, equals, rho, start subscript, w, end subscript, V, start subscript, w, end subscript, където rho, start subscript, w, end subscript е плътността на водата, а V, start subscript, w, end subscript е обемът на водния стълб над консервата (не обемът на целия басейн). Като заместим с m, start subscript, w, end subscript, equals, rho, start subscript, w, end subscript, V, start subscript, w, end subscript за масата на водния стълб в горното уравнение, получаваме:
P, equals, start fraction, rho, start subscript, w, end subscript, V, start subscript, w, end subscript, g, divided by, A, end fraction.
На пръв поглед изглежда, че само сме усложнили формулата, но всеки момент ще стане вълшебно. Имаме обем в числителя и площ в знаменателя, така че ще се опитаме да съкратим нещо, за да опростим. Знаем, че обемът на цилиндър е V, start subscript, w, end subscript, equals, A, h, където A е площта на основата на цилиндъра, а h е височината на цилиндъра. Можем да заместим с V, start subscript, w, end subscript, equals, A, h за обема на водата в предното равенство и като съкратим площите, да получим:
P, equals, start fraction, rho, start subscript, w, end subscript, left parenthesis, A, h, right parenthesis, g, divided by, A, end fraction, equals, rho, start subscript, w, end subscript, h, g
Не само съкратихме площите, но и изведохме уравнение, в което присъстват само плътността rho, start subscript, w, end subscript на водата, дълбочината h и големината на земното ускорение g, дължащо се на гравитацията. Това е много добре, тъй като не зависи по никакъв начин от площта, обема или масата на консервата. Всъщност това уравнение не зависи по никакъв начин от никаква характеристика на консервата, освен дълбочината, на която е потопена. Така че тази формула ще работи еднакво добре за всякакъв обект и за всякаква течност. Или всъщност можеш да я използваш, за да говориш за налягането на определена дълбочина в определена течност, без да говориш за какъвто и да е потопен обект. Често ще виждаш тази формула с разменени h и g ето така:
P, equals, rho, g, h
Да уточним, rho винаги означава плътността на флуида, който причинява налягането, а не плътността на потопения обект. h означава дълбочината, така че въпреки че е "под" повърхността на флуида, е положително число. А g е големината на ускорението, дължащо се на гравитацията, което е plus, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.
Може да си мислиш „Добре, значи теглото на водата и налягането върху горната повърхност на консервата ще тласкат консервата надолу, нали?“. Вярно е, но е само половината истина. Оказва се, че налягането не само натиска консервата надолу, но водното налягане всъщност упражнява сила към вътрешността на кутията от всичките ѝ страни. Сумарният ефект на водното налягане не е да натисне консервата надолу. Налягането всъщност се опитва да смачка консервата от всички посоки, както е показано на диаграмата по-долу.
Консерва с боб, смачквана от водното налягане.
Ако ще ти помогне, може да си го представиш по следния начин. Когато консервата пада във водата, тя доста безцеремонно измества голямо количество водни молекули от областта, в която консервата се намира вече. Това кара нивото на водата да се покачи. Но водата е дърпана надолу от гравитацията, което я кара да се опитва да заеме възможно най-ниското място. Така че водата се опитва да си се върне в областта, откъдето е била изместена от консервата, опитвайки се да намали височината на повърхността си. Така че, независимо дали има консерва с боб (или друг обект) във водата, водните молекули винаги са смачквани една към друга от силата на гравитацията, опитвайки се да заемат най-ниското възможно място. Налягането P във формулата rho, g, h е скалар, който показва количеството смачкваща сила за единица площ във флуид.
На този етап, ако си внимавал/а достатъчно, може да се зачудиш: „Хей, над водата има въздух, нали така? Не би ли трябвало теглото на въздушния стълб над водния стълб да допринася за общото налягане, на което е изложена повърхността на консервата?“ И това е така. Въздухът над водата също упражнява сила надолу и теглото му е изненадващо голямо.
Ако искаш формула за цялото налягане (наричано още абсолютно налягане), упражнявано върху повърхността на консервата с боб, трябва да добавиш налягането P, start subscript, a, t, m, end subscript от земната атмосфера към налягането rho, g, h, упражнявано от течността.
P, start subscript, t, o, t, a, l, end subscript, equals, rho, g, h, plus, P, start subscript, a, t, m, end subscript
Обикновено не се опитваме да изведем засукан член като rho, start subscript, a, i, r, end subscript, g, h за атмосферното налягане, тъй като дълбочината, на която се намираме в земната атмосфера, е достатъчно постоянна за измерванията, които правим на повърхността.
Това означава, че атмосферното налягане на повърхността на Земята е сравнително постоянно. Стойността на атмосферното налягане на повърхността на Земята е около 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a. Има малки колебания около тази стойност, причинени от промени в метеорологичното време, влажността, надморската височина и т.н., но в повечето случаи, когато правим физически сметки, просто приемаме, че това число е постоянно и си стои фиксирано. Това означава, че стига флуидът, за който търсиш налягането, да е близо до повърхността на Земята и да е изложен на атмосферното налягане (не е, да кажем, в някаква вакуумна камера), можеш да намериш общото налягане (наричано още абсолютно налягане) по тази формула.
P, start subscript, t, o, t, a, l, end subscript, equals, rho, g, h, plus, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a

Каква е разликата между абсолютно налягане и манометрично налягане?

Когато измерват налягане, хората най-често не се интересуват от пълното налягане (което включва атмосферното налягане). Човек обикновено иска да знае разликата между някакво налягане и атмосферното налягане. Причината е, че атмосферното налягане не се променя много и почти винаги го има. Така че да го включваш в измерванията си би изглеждало безсмислено понякога. С други думи, да знаеш, че въздухът в спуканата ти гума има налягане 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, P, a не е особено практично (тъй като ако налягането в гумата ти е атмосферното, значи тя е напълно спаднала). Допълнителното налягане в гумата над атмосферното е това, което кара гумата да бъде надута и да си върши работата.
По тази причина повечето манометри и контролни уреди използват това, което ще дефинираме като манометрично налягане P, start subscript, м, а, н, end subscript. Манометрично налягане е налягането, измерено спрямо атмосферното налягане. Манометричното налягане е положително за налягания над атмосферното, нула за атмосферното и отрицателно за налягания под атмосферното.
Общото налягане често се нарича абсолютно налягане P, start subscript, a, b, s, o, l, u, t, e, end subscript. Абсолютното налягане е мярка за налягането спрямо абсолютен вакуум. Така че абсолютното налягане е положително за всички налягания над вакуума, нула за абсолютния вакуум и никога не е отрицателно.
Всичко това може да бъде обобщено във връзката между абсолютния вакуум P, start subscript, а, б, с, end subscript, манометричното налягане P, start subscript, м, а, н, end subscript и атмосферното налягане P, start subscript, а, т, м, end subscript, която изглежда така:
P, start subscript, а, б, с, end subscript, equals, P, start subscript, м, а, н, end subscript, plus, P, start subscript, а, т, м, end subscript.
За случая на намиране на налягането на дълбочина h в неподвижен флуид, изложен на въздуха близо до повърхността на Земята, манометричното налягане и абсолютното налягане могат да бъдат намерени чрез
P, start subscript, м, а, н, end subscript, equals, rho, g, h
P, start subscript, а, б, с, end subscript, equals, rho, g, h, plus, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, start text, space, P, a, end text
Тъй като единствената разлика между абсолютното налягане и манометричното налягане е добавяне на константната стойност на атмосферното налягане, процентната разлика между абсолютното и манометричното налягане става все по-маловажна при големи налягания. (виж диаграмата по-долу)
Диаграма, която показва стойностите на различни калибровъчни и абсолютни налягания.

Какво е объркващото при налягането?

Хората често заместват с плътността rho, start subscript, о, б, е, к, т, end subscript на потопения обект във формулата за манометрично налягане във флуид P, equals, rho, g, h, но плътността в тази формула е плътността rho, start subscript, ф, л, у, и, д, end subscript на флуида, който предизвиква налягането.
Хората често объркват абсолютно налягане и манометрично налягане. Запомни, че абсолютното налягане е манометричното налягане плюс атмосферното налягане.
Също така, за съжаление има поне 5 различни често използвани мерни единици за налягане (паскали, атмосфери, милиметри живачен стълб и т.н.). Във физиката стандартната мерна единица от системата SI е паскалът Pa, но налягането също така често се измерва в „атмосфери“, което се означава с start text, a, end text, t, m. Преобразуването на паскали и атмосфери е, както може да се очаква, 1, start text, a, t, m, end text, equals, 1, comma, 01, times, 10, start superscript, 5, end superscript, start text, space, P, a, end text, тъй като една атмосфера се дефинира като налягането на атмосферата на Земята.

Как изглеждат решени примери, които включват налягане?

Пример 1: Намиране на налягането от краката на стол

Четирикрак стол с маса 7, comma, 20, start text, space, k, g, end text стои в покой на пода. Краката на стола са цилиндрични и имат радиус 1, comma, 30, start text, space, c, m, end text. Столът е конструиран толкова добре, че теглото на стола е равномерно разпределено между четирите крака.
Намери налягането в паскали между краката на стола и пода.
P, equals, start fraction, F, divided by, A, end fraction, start text, left parenthesis, И, з, п, о, л, з, в, а, м, е, space, д, е, ф, и, н, и, ц, и, я, т, а, space, з, а, space, н, а, л, я, г, а, н, е, point, space, М, а, н, о, м, е, т, р, и, ч, н, о, т, о, space, н, а, л, я, г, а, н, е, space, н, е, space, е, space, п, р, и, л, о, ж, и, м, о, space, т, у, к, comma, space, з, а, щ, о, т, о, space, н, я, м, а, space, ф, л, у, и, д, point, right parenthesis, end text
P, equals, start fraction, m, g, divided by, A, end fraction, start text, left parenthesis, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, start text, с, и, л, а, т, а, space, F, end text, space, в, ъ, в, space, ф, о, р, м, у, л, а, т, а, space, з, а, space, т, е, г, л, о, space, н, а, space, с, т, о, л, а, space, end text, W, equals, m, g, point, right parenthesis
P, equals, start fraction, m, g, divided by, 4, times, pi, r, squared, end fraction, start text, left parenthesis, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, п, л, о, щ, т, а, space, A, space, с, ъ, с, space, с, у, м, а, р, н, а, т, а, space, п, л, о, щ, space, н, а, space, к, р, а, к, а, т, а, space, н, а, space, с, т, о, л, а, space, 4, times, pi, r, squared, point, right parenthesis, end text
P, equals, start fraction, left parenthesis, 7, comma, 20, start text, space, k, g, end text, right parenthesis, left parenthesis, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, right parenthesis, divided by, 4, times, pi, left parenthesis, 0, comma, 013, start text, space, m, end text, right parenthesis, squared, end fraction, start text, left parenthesis, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, space, ч, и, с, л, а, т, а, comma, space, к, а, т, о, space, н, е, space, з, а, б, р, а, в, я, м, е, space, д, а, space, п, р, е, о, б, р, а, з, у, в, а, м, е, space, о, т, space, c, m, space, в, space, m, point, right parenthesis, end text
P, equals, start fraction, 70, comma, 56, start text, space, N, end text, divided by, 0, comma, 002124, start text, space, m, end text, squared, end fraction, equals, 33, comma, 200, start text, space, P, a, end text, start text, left parenthesis, П, р, е, с, м, я, т, а, м, е, comma, space, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, !, !, right parenthesis, end text

Пример 2: Сила върху люк на подводница

Едно любопитно морско конче се е загледало в кръглото прозорче на подводница, която се намира на дълбочина 63, comma, 0, start text, space, m, end text в Средиземно море. Плътността на морската вода е 1025, start fraction, start text, k, g, end text, divided by, m, cubed, end fraction. Прозорецът е кръгъл с радиус 5, comma, 60, start text, space, c, m, end text. Морското конче е впечатлено, че прозорчето не се счупва от налягането, предизвикано от теглото на морската вода.
Каква е големината на силата, която водата упражнява върху повърхността на кръглото прозорче на подводницата?
P, equals, start fraction, F, divided by, A, end fraction, start text, left parenthesis, И, з, п, о, л, з, в, а, м, е, space, д, е, ф, и, н, и, ц, и, я, т, а, space, н, а, space, н, а, л, я, г, а, н, е, comma, space, з, а, space, д, а, space, н, а, м, е, р, и, м, space, в, р, ъ, з, к, а, т, а, space, м, е, ж, д, у, space, н, а, л, я, г, а, н, е, т, о, space, и, space, с, и, л, а, т, а, point, right parenthesis, end text
F, equals, P, A, start text, left parenthesis, Р, е, ш, а, в, а, м, е, space, з, а, space, с, и, л, а, т, а, point, right parenthesis, end text
F, equals, left parenthesis, rho, g, h, right parenthesis, A, start text, left parenthesis, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, н, а, л, я, г, а, н, е, т, о, space, P, space, с, space, end text, P, start subscript, g, a, u, g, e, end subscript, equals, rho, g, h, point, right parenthesis
F, equals, left parenthesis, 1025, start fraction, start text, k, g, end text, divided by, m, cubed, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 9, comma, 8, start fraction, m, divided by, s, squared, end fraction, right parenthesis, left parenthesis, 63, comma, 0, start text, space, m, end text, right parenthesis, left parenthesis, pi, times, open bracket, 0, comma, 056, start text, space, m, end text, close bracket, squared, right parenthesis, start text, left parenthesis, З, а, м, е, с, т, в, а, м, е, space, с, ъ, с, space, с, т, о, й, н, о, с, т, и, т, е, space, н, а, space, end text, rho, comma, g, comma, h, comma, start text, space, и, space, end text, A, point, right parenthesis
F, equals, 6, comma, 230, start text, space, N, end text, start text, space, left parenthesis, П, р, е, с, м, я, т, а, м, е, space, и, space, о, т, п, р, а, з, н, у, в, а, м, е, !, right parenthesis, end text
Забележка: В тази задача използвахме манометричното налягане, защото въпросът е за налягането, предизвикано от „теглото на водата“, докато абсолютното налягане отговаря на сила, предизвикана от теглото на водата и теглото на въздуха над водата.