If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 4

Урок 4: Амперметър, волтметър, електрически вериги

Приложение на основните закони

Решаваме пример с електрическа верига, като директно прилагаме основните закони: закон на Ом и закон на Кирхоф за определяне на токовете и напреженията във веригата. Създадено от Уили Макалистър

Въведение

Разгледахме няколко примера за директно прилагане на закона на Ом, когато извеждахме уравнения за последователно и успоредно свързани резистори, делител на напрежението и опростяване на мрежа от резистори. Сега ще разгледаме пример, в който използваме и законите на Кирхоф. Наричаме това приложение на фундаменталните закони.
Задача: Намери неизвестните токове и напрежения в тази верига.
Стъпките към решението включват съставяне и решаване на система от независими уравнения:
 1. Отбележи напреженията и токовете, като използваш конвенцията за знаците на пасивни компоненти.
 2. Избери независимата променлива – или i, или v, така че да получиш възможно най-прости уравнения.
 3. Състави уравненията, като използваш законите на Кирхоф за тока и за напрежението, или и двата. Увери се, че всеки елемент е представен в поне едно уравнение.
 4. Реши системата от уравнения.
 5. Намери всяко оставащо неизвестно напрежение и ток, които искаш да знаеш.

Първа стъпка: Постави означения върху схемата

За начало помага да означим напреженията, токовете и възлите и да направим списък на това, което знаем, и което не знаем.
Характеристики на веригата и неизвестни:
 • 5 елемента
 • 3 възела, отбелязани a, b и c.
 • 3 прости затворени контура (вътрешни контури).
 • 1 източник на напрежение, vS, и 2 напрежения на елементите, v1 и v2.
 • 1 източник на ток, iS, и 3 токове на елементите, i1, i2 и i3.
Когато определяме полярността на напрежението и тока на всеки елемент, използваме конвенцията за знаците на пасивни компоненти : Стрелката на тока сочи към края с положително напрежение на всеки резистор.
За да подчертаем, че имаме само три възела в тази верига, тя е прерисувана тук, за да подчертаем свързванията при възли b и c.
(Тук има очевидна възможност да опростим двата успоредни резистора, 6Ω с 5Ω. Няма да направим това, понеже искаме да проучим общата процедура за анализ.)

Стъпка 2. Избери независимата променлива

В този момент трябва да направим избор. Дали независимата променлива да е напрежението v, или токът i? Един добър начин да направим този избор е да сравним броя неизвестни напрежения с неизвестните токове. Има 2 неизвестни напрежения и 3 неизвестни тока. Ако изберем напрежението като независимата променлива, ще имаме уравнения с 2 члена за напрежението, вместо с 3 члена за тока. 2 е по-просто, така че избираме напрежението да бъде независимата променлива за тази задача.

Трета стъпка: Запиши независимите уравнения

Тъй като имаме две независими напрежения, ни трябват две независими уравнения, за да ги намерим. Нашият избор ще е уравнение на Кирхоф за напрежението около най-левия прост затворен контур и уравнение на Кирхоф за тока при възел b. Защо избираме точно това? Избрахме двете най-интересни характеристики на веригата. Възел b има няколко различни връзки, което го прави интересна фокусна точка за веригата, а най-левият прост затворен контур включва всички оставащи елементи на веригата, които не са напълно контролирани от възел b. Признавам, че използвах част от собствения си опит в електрониката, за да предвидя посоката, в която ще поеме анализът. Като направиш повече подобни задачи, ти също ще си изградиш интуиция.

Закон на Кирхоф за напрежението около най-левия прост затворен контур

Най-левият прост затворен контур е този с оранжевата окръжност.
Започваме в долния ляв ъгъл на веригата, където виждаш символа за заземяване, и вървим по часовниковата стрелка около простия затворен контур, събирайки уравненията. Законът на Кирхоф за напрежението ни казва, че сборът от напреженията на елементите около един затворен контур трябва да е нула.
+vSv1v2=0
+140v1v2=0
Отрицателните знаци на v1 и v2 се дължат на това, че срещаме първо техните + знаци по пътя си по часовниковата стрелка около затворения контур, което означава, че ще видим пад на напрежението, докато минаваме през компонента.

Закон на Кирхоф за тока при възел b

Ще получим второто уравнение, като запишем закона на Кирхоф за тока при възел b. Една от формулировките на закона на Кирхоф за тока гласи, че токовете, които влизат в един възел, трябва да са равни на токовете, които излизат от възела.
Събираме токовете, които постъпват във възел b и ги поставяме да са равни на сбора от токовете, изтичащи навън.
i1+iS=i2+i3
По-рано в стъпка 2 решихме да използваме v1 и v2 като независими променливи, така че използваме закона на Ом, за да изразим неизвестните токове чрез напрежение и съпротивление.
v120Ω+18=v26Ω+v25Ω
След малко пренареждане получаваме система от две уравнения с две неизвестни:
v1+v2=140
120v1(16+15)v2=18
Тези две уравнения улавят всичко, което става в нашата верига.
Това е добър момент да направим бърза проверка. Всеки елемент от веригата получи ли шанс да участва в поне едно уравнение? Има ли някой пропуснат? Провери за всички 5 елемента.

Стъпка 4 и 5 – Решаване

Опитай се да решиш тази система от уравнения самостоятелно, преди да погледнеш пълния отговор по-долу.
Намери неизвестните напрежения v1 и v2 и неизвестните токове i1, i2 и i3.
v1=
V

v2=
V

i1=
A

i2=
A

i3=
A

Обобщение

Решихме веригата чрез директно приложение на фундаменталните закони. Инструментите ни бяха законът на Ом и законите на Кирхоф.
Стъпките на решаване:
 1. Отбележи напреженията и токовете, като използваш конвенцията за знаците на пасивни компоненти.
 2. Избери независимата променлива – или i, или v, за да съставиш най-простите уравнения. Избери променливата, за която има най-малък брой неизвестни.
 3. Състави уравнения, като използваш закона на Кирхоф за тока, закона на Кирхоф за напрежението или и двата. Увери се, че всеки елемент е представен в поне едно уравнение.
 4. Реши системата от уравнения за независимите променливи (в този случай, v1v1 и v2).
 5. Намери другите неизвестни.
Подходът ни за решаването на тази верига беше солидно основан на фундаменталните закони и получихме правилния отговор. Но изборът ни на уравнения беше донякъде произволен. След това ще говорим за два ефикасни и добре организирани метода за решаване на всяка верига – методът за възловото напрежение и методът за тока в прост затворен контур.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.