Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Често срещани многоатомни йони

Преговор върху общи многоатомни йони и обяснение на общите наставки и представки за по-лесно запомняне на формули.  Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

За часовете по химия често трябва да запаметиш някои от най-често срещаните полиатомни йони. Нека разгледаме списък на някои от тези, които може да срещнеш в час. Ще започнем с катиона. Това е положително зареден йон. NH 4+ се нарича амониев йон. Има много аниони, които трябва да знаеш. CH3СОО– е ацетатен йон. CN– е цианиден йон. ОН– е хидроксиден анион. MnО4– е перманганатен йон. И когато стигнеш до NО3– и NO2–, гледай последната част. NO3– е нитрат, тоест имаме наставка "ат", което означава, че има повече кислородни атоми. А нитрит е с наставка "ит", което означава, че има по-малко кислородни атоми. Виждаме, че нитратът има 3 кислородни атома, а нитритът има два кислородни атома. Тази наставка е важна, понеже тя ще ти помогне с някои от другите полиатомни йони. Например нека разгледаме следващата група от 4. И нека разгледаме хлората. Хлоратът има 3 кислородни атома. Той е ClO3–1. А хлоритът има по-малко кислородни атома – два, и е ClO2–. Наставката "ат" означава "повече", а "ит" означава "по-малко". А перхлоратът? Тук имаме хлорат, но този път добавихме представка, а представката "пер" означава "още един кислороден атом". Перхлорат означава един кислороден атом повече от хлората. Хлоратът има три кислородни атома, а за перхлорат добавяме още един и получаваме 4. Перхлоратът е ClО4–. Нека сега разгледаме хипохлорита. Говорихме за хлорит тук горе, ето го хлорита, и после поставяме представка "хипо" отпред. Хипо означава "с един по-малко", така че ако погледнем хлорита, имахме два кислородни атома, премахваме един и сега имаме само един кислороден атом. Това е хипохлоритният йон. Можехме да направим това и за различен халоген. Тук става въпрос за хлор, но да кажем, че вместо ClО3–, нека се заемем с BrО3–. ClO3– е хлорат, тук вместо хлор имаме бром, така че това ще е бромат. Това е друг полиатомен йон. Можем да направим и друг пример. Вместо ClО–, което е хипохлорит, можем да имаме BrO–, което ще е хипобромит. Това е хипобромит. Нека разгледаме следващата група полиатомни йони. Нека освободим малко място тук. Имаме SO4–2, което се нарича сулфат. Имаме наставка "ат". Имаме четири кислородни атома, така че ако намалим до три кислородни атома, SO3–2, това е сулфит, понеже "ит" означава "по-малко" кислородни атоми. Ако имаме сулфат, SO4–2, и добавим Н+. H+ и SO4–2 ще ни даде HSO4, а после, вместо –2, просто ще имаме –1, понеже добавихме един положителен заряд. Един положителен заряд и два отрицателни заряда ни дават един отрицателен заряд. HSO4– се нарича водородно-сулфатен йон. Може да чуеш да го наричат и бисулфат. Следва СО3–2, което се нарича карбонат, така че ако добавим Н+ към СО3–2, получаваме НСО3 и от –2 преминаваме към –1, понеже добавяме един положителен заряд. НСО3– се нарича водороден карбонат и често ще чуваш да го наричат бикарбонат. След това имаме РО4–3, което се нарича фосфат. Ако добавим Н+ към фосфата, помисли какво ще получим. Ще получим НРО4 и после, вместо 3–, добавяме един положителен заряд, така че получаваме 2–. Наричаме това водороден фосфат. Нека добавим един протон към водороден фосфат. Добавяме Н+ към водородния фосфат. Това ще ни даде 2 Н. После е РО 4 и преминаваме от –2 до –1. Н2РО4– се нарича диводороден фосфат. Нека продължим. Още една група полиатомни йони, които е добре да знаеш. Имаме CrO4–2, което се нарича хромат. И ако имаме два хромни атома, тоест Cr2О7–2, това се нарича дихромат. Следва С2О4–2, което се нарича оксалатен йон. И имаме О2–2, което се нарича пероксид. И тук имаме SCN–, което наричаме тиоцианат. "Тио", ако видиш "тио", мисли за сяра. Тук отново имаме сяра. Това е S2О3–2 и това се нарича тиосулфат. Може да срещнеш още няколко допълнителни полиатомни йона в час, но тези ще виждаш най-често. Направи всичко възможно да запомниш полиатомните йони.