Основно съдържание

Раздел: Карбоксилни киселини и производни

За този урок

Знаеш ли, че много плодови аромати, включително банан (изоамил ацетат) и ананас (етилов бутаноат) идват от молекули, които съдържат естерни групи? Тези съединения могат да бъдат синтезирани от карбоксилни киселини с помощта на реакция, наречена естерификация на Фишер. Ние ще разгледаме именуване на карбоксилни киселини, както и разнообразните химически свойства на производните на карбоксилните киселини като хлориди, амиди, естери и анхидриди.