If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Закони на Кирхоф

Законите на Кирхоф описват тока във възел и напрежението по затворен контур. Тези два закона са основата на анализа на електрически вериги за напреднали. Написано от Уили МакАлистър
Законите на Кирхоф за ток и напрежение са в основата на анализа на електрически вериги. С тези два закона, плюс уравненията за отделни елементи (съпротивление, кондензатор, намотка), имаме основния инструментариум, който ни е нужен, за да анализираме електрически вериги.
В тази статия се предполага, че вече си запознат с дефинициите на възел, разпределен възел, клон и контур.
Може да вземеш лист и химикалка, за да работиш върху примерните задачи.

Ток във възел

Опитай се да разсъждаваш за този пример самостоятелно, преди да говорим за теорията. Схемата по-долу показва четири клона, по които тече ток към и от разпределения възел. Различните токове са в милиампери, mA. Един от токовете, i, е неизвестен.
Задача 1: Колко е i?
Избери един отговор:

Ето друг пример. Този път само с имена на променливите, вместо с числени стойности. Този възел има 5 клона. Във всеки клон тече ток, означен с от i1доi5 (всеки от тях може да бъде и нулев).
Всички стрелки са насочени навътре. Този избор на посока е произволен. Стрелките, които сочат навътре, са също толкова добър избор, колкото всеки друг. Стрелките задават отправна посока за това, което решаваме да наричаме положителен ток.
Погледни тока i1.
Къде отива той?
Първото, което i1 прави, е да отива във възела (означен с черната точка).
После какво?
Ето две неща, които i1 не може да направи: Зарядът, който тече по клона i1, не може да остане във възела. (Възелът няма място, в което да съхранява заряд). И зарядът на i1 не може да излезе от проводника и да иде във въздуха. Зарядът не прави такива неща при нормални условия.
Какво остава? Токът трябва да изтече от възела към един или повече от клоновете.
За нашия примерен възел бихме написали това като:
i1+i2+i3+i4+i5=0
Ако i1 е положителен ток, постъпващ във възела, тогава един или повече от другите токове трябва да изтича от възела. Тези изходящи токове ще имат отрицателен знак .
Това наблюдение за токове, постъпващи в един възел, е добре формулирано в първия закон на Кирхоф – за възел от електрическа верига.

Закон на Кирхоф за възел от електрическа верига

Законът на Кирхоф за възел от електрическа верига гласи, че сумата от токовете, втичащи се в даден възел, е равна на сумата от токовете, които изтичат от него. Можем да запишем това като:
iin=iout

Закон на Кирхоф за възел от електрическа верига – проверка на концепциите

Токовете са в милиампери, mA.
Задача 2: Колко е i5?
Избери един отговор:

Задача3: Колко е i3 в този възел?
Избери един отговор:

Напрежение по затворен контур

По-долу е дадена схема с четири резистора и източник на напрежение. Ще решим това от самото начало, като използваме закона на Ом. Тогава ще разгледаме резултата и ще направим някои наблюдения. Първата стъпка в решаването е да се изчисли токът. След това ще изчислим напрежението при отделните резистори.
Забелязваме, че резисторите са свързани последователно, така че има само един ток i, който протича и през петте елемента. За да намерим i, четирите последователно свързани резистора могат да бъдат представени с един еквивалентен резистор:
Rseries=100+200+300+400=1000Ω
Като използваме закона на Ом, токът е:
i=VRseries=20V1000Ω=0,020A=20mA
Сега знаем тока. След това намираме напреженията в четирите резистора. Върни се на първоначалната схема и напиши напреженията на всичките пет елемента:
Приложи закона на Ом четири пъти, за да намериш напреженията.
vR1=iR
vR1=20mA100Ω=+2V
vR2=20mA200Ω=+4V
vR3=20mA300Ω=+6V
vR4=20mA400Ω=+8V
Знаем тока и всички напрежения. Веригата е решена.
Можем да запишем напреженията на резисторите и източника на схемата. Петте напрежения се наричат напрежения на елементи. (Възлите на веригата се наименоват с буквите от a до e, за да можем да ги посочваме по-късно.)
Да направим бърза проверка. Събери напреженията на резисторите.
2V+4V+6V+8V=20V
Сумата на отделните напрежения на резисторите е равна на напрежението на източника. Това има смисъл и потвърждава сметките ни.
Сега отново събираме напреженията, като използваме малко по-различна процедура: като "обикаляме контура". Няма нищо ново, просто пренареждаме същата сметка.

Процедура: Добавяне на напрежения на елементите по затворен контур

Стъпка 1: Избери начален възел.
Стъпка 2: Избери посока, по която да се движиш около контура (по или обратно на часовниковата стрелка).
Стъпка 3: Обиколи контура.
Включи напреженията на елементите в растяща сума, според тези правила:
  • Когато срещнеш нов елемент, виж знака на напрежението при навлизане в елемента.
  • Ако знакът е +, тогава ще има спад на напрежението в елемента. Извади напрежението на елемента.
  • Ако знакът е , ще има увеличение на напрежението в елемента. Прибави напрежението на елемента.
Стъпка 4: продължи около контура, докато достигнеш началната точка, като минеш през всички елементи от контура.

Прилагане на процедурата за контур

Да следваме процедурата стъпка по стъпка.
  1. Започни долу вляво от възел a.
  2. Обхождай по посока на часовниковата стрелка.
Копие на решената верига.
  1. Първият елемент, до който стигаме, е източникът на напрежение. Първият знак, който срещаме е знак минус така че ще има нарастване на напрежението при този елемент. Съгласно стъпка 3 от процедурата, започваме събирането, като прибавяме напрежението на източника.
vконтур=+20V, като минаваме през източника на напрежение до възела b.
Следващият елемент, който срещаме, е съпротивление от 100Ω. Неговият най-близък знак на напрежението е +. Проверяваме отново процедурата и този път изваждаме напрежението на елемента от нарастващата сума.
vконтур=+20V2V, минаващи през резистора от 100Ω към възел c.
Продължаваме. След това срещаме резистора от 200Ω и отново първо срещаме знак +, така че изваждаме напрежението.
vконтур=+20V2V4V, минаващи през резистора от 200Ω към възел d.
Завършваме контура, като прибавяме и останалите два елемента.
vконтур=+20V2V4V6V през резистора от 300Ω към възел e.
vконтур=+20V2V4V6V8V след резистора от 400Ω.
(Провери диаграмата и се убеди, че последните два знака минус () са правилни.)
  1. Готово. Върнахме се до възел a. Колко е сумата за vконтур?
vконтур=+20V2V4V6V8V=0
Сумата от напреженията при обхождане на контура е 0. Началният възел съвпада с крайния, така че началното и крайното напрежение са едни и същи. При "разходката" сме минали през повишавания и спадове на напрежението и всички те се компенсират, когато се върнем на мястото, където сме започнали. Това се случва, защото електричната сила е консервативна. Няма сумарна печалба или загуба на енергия, ако се върнеш на същото място, от където си започнал.
Ще решим и друг пример, този път с имена на променливи, вместо с числени стойности. Следната позната схема е означена с напрежения и имена на възли. Полярността на напрежението на резисторите е подредена може би не така, както очакваш, като всички стрелки сочат в една и съща посока около цикъла. Това разкрива приятно свойство на веригите.
Да се разходим около контура, като прибавяме напреженията. Началната ни точка е a в долния ляв ъгъл. Разхождаме се по посока на часовниковата стрелка по контура (произволен избор, и двата вършат работа).
Започваме от възел a, като се движим нагоре, и първо срещаме знак минус на източника на напрежение, което ни показва, че има увеличение на напрежението от vab волта, когато минаваме през източника. Тъй като това е увеличаване на напрежението, този елемент получава знак +, когато го включим в сумата на контура.
Продължаваме по контура от възел b към c към d към e и завършваме отново в a. Събираме напреженията на резисторите по пътя. Означенията на полярността на резисторите са наредени така, че да срещаме знаци (), като се приближаваме към всеки резистор. Тоест напреженията на резисторите се прибавят към сумата на контура със знак (+). Крайната сума на контура изглежда така:
+vab+vR1+vR2+vR3+vR4
Каква е сумата на това? Нека се обосновем.
Контурът започва и завършва в една и съща точка, така че началното и крайното съпротивление са еднакви. Обиколихме контура, като прибавяхме напреженията, и се оказваме пак със същото напрежение. Това означава, че напреженията трябва да дават сбор нула. За нашия примерен контур бихме записали това като:
vab+vR1+vR2+vR3+vR4=0
Това наблюдение за напрежения по контур е добре формулирано във втория закон на Кирхоф – за затворен контур на електрическа верига.

Втори закон на Кирхов

Втори закон на Кирхов: Сумата на напреженията по затворен контур е нула.
Вторият закон на Кирхов може да се запише като:
nvn=0,
където n е броят на напреженията на елементите по контура.
Можем също да формулираме втория закон на Кирхов по друг начин: Сумата от увеличенията в напрежението е равна на сумата от спадовете в напрежението по затворен контур.
vувел.=vспад
Вторият закон на Кирхов има някои хубави свойства:
  • Можеш да обходиш затворен контур, като започнеш от произволен възел. Обхождаш контура и се озоваваш обратно на същото място, като сумата от напреженията по контура е нула.
  • Можеш да обхождаш контура в каквато искаш посока – по или обратно на часовниковата стрелка. Вторият закон на Кирхов пак важи.
  • Ако дадена верига има повече от един затворен контур, вторият закон на Кирхов важи за всеки от тях.

Само положителни напрежения?

Ако се чудиш как може напреженията на елементите да бъдат всички положителни, ако сумата им е нула, всичко е наред. Стрелките за напрежението и знаците за полярност са само насочващи посоки за напрежение. Когато анализът на веригата е завършен, едно или повече от напреженията на елементите около веригата ще бъдат отрицателни по отношение на стрелката на напрежението. Знаците за действителните напрежения винаги се подреждат при изчисленията.

Закон на Кирхоф за затворен контур на електрическа верига – проверка на концепциите

Задача 4: Какво е vR3?
Напомняне: Провери първия знак на напрежението за всеки елемент, когато обхождаш контура.
Избери един отговор:

Обобщение

Запознаха ни с двама нови приятели.
Закон за възел от електрическа верига
nin=0
Закон на Кирхов за затворен контур на електрическа верига
nvn=0,
Често наричаме тези двама нови приятели Първи и Втори закон на Кирхов.
И научихме, че е важно да внимаваме за знаците на напрежението и тока, ако искаме верни отговори. Това е досадна работа, която изисква внимание към детайлите. Ключово качество е на добрия електроинженер.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.