If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво гласи вторият закон на Нютон?

Направи кратък преговор на наученото за трите закона на Нютон.

Какво гласи вторият закон на Нютон?

С навлизането в света на физиката ще научиш, че вторият закон на Нютон е един от най-важните физични закони. Използва се в почти всяка глава на всеки учебник по физика, така че е важно да овладееш този закон възможно най-бързо.
Знаем, че обектите могат да ускоряват, само ако върху тях действат сили. Вторият закон на Нютон ни казва колко точно ще се ускори обект при дадена сумарна сила.
a=ΣFm
За да е ясно, a е ускорението на обекта, ΣF е сумарната сила върху обекта, а m е масата на обекта.
Ако гледаме вида на втория закон на Нютон, показан по-горе, виждаме, че ускорението е пропорционално на сумарната сила, ΣF, и е обратнопропорционално на масата, m. С други думи, ако сумарната сила се удвои, ускорението на обекта би станало два пъти по-голямо. По същия начин, ако масата на обекта се удвои, ускорението му ще стане наполовина по-малко.

Какво означава сумарна сила?

Силата е отблъскване или привличане, а сумарната сила ΣF е резултантната сила или сумата на силите, които действат върху обект. Събирането на вектори е малко по-различно от събирането на числа. Когато събираме вектори, трябва да вземем предвид тяхната посока. Сумарната сила е векторната сума на всички сили, които действат върху даден обект.
Например да разгледаме за двете сили с големини 30 N и 20 N, които са приложени съответно надясно и наляво върху овцата, показани по-горе. Ако приемем, че положителната посока е надясно, можем да намерим сумарната сила върху овцата така:
ΣF=30 N20 N
ΣF=10 N надясно
Ако има повече хоризонтални сили, можем да намерим общата сила, като съберем всички сили надясно и извадим всички сили наляво.
Тъй като силата е вектор, можем да напишем втория закон на Нютон като a=ΣFm. Това показва, че посоката на вектора за ускорение съвпада с посоката на вектора за общата сила. С други думи, ако сумарната сила ΣF сочи надясно, ускорението a трябва да сочи надясно.

Как използваме втория закон на Нютон?

Ако в задача, която анализираш, има много сили в много посоки, често е по-лесно да анализираш всяка посока независимо.
С други думи, за хоризонталната посока можеш да запишеш:
ax=ΣFxm
Това показва, че ускорението ax в хоризонтална посока е равно на сумарната сила в хоризонтална посока ΣFx, разделена на масата.
Аналогично за вертикалната посока можем да запишем:
ay=ΣFym
Това показва, че ускорението ay във вертикална посока е равно на сумарната сила във вертикална посока, ΣFy, разделена на масата.
Когато използваме тези уравнения, трябва само да внимаваме да включваме хоризонталната компонента на сумарната сила в хоризонталната форма на втория закон на Нютон и да включваме вертикалните сили във вертикалната форма на втория закон на Нютон. Правим това, защото хоризонталните сили влияят само върху хоризонталното ускорение, а вертикалните сили влияят само върху вертикалното ускорение. Например да разгледаме кокошка с маса m, върху която действат сили с големини F1, F2, F3 и F4 и посоки, както са показани по-долу.
Силите F1 и F3 влияят на хоризонталното ускорение, тъй като са насочени хоризонтално. Като приложим втория закон на Нютон за хоризонталното направление при избрана дясната посока за положителна, получаваме:
ax=ΣFxm=F1F3m
Аналогично, силите F2 и F4 влияят на вертикалното ускорение, тъй като са насочени вертикално. Като приложим втория закон на Нютон за вертикалното направление при избрана посоката нагоре за положителна, получаваме:
ay=ΣFym=F2F4m
Внимание: често срещана грешка е включването на вертикалните сили в хоризонталното уравнение и обратно.

Какво правим когато сила е насочена под ъгъл?

Когато има сили в диагонални посоки, пак можем да анализираме силите във всяко направление независимо една от друга. Но диагоналните сили ще имат принос и за хоризонталното, и за вертикалното ускорение.
Например да кажем, че силата F3 върху кокошката е под ъгъл θ, както е показано по-долу.
Силата F3 ще окаже влияние и върху хоризонталното, и върху вертикалното ускорение. Както, обаче, само хоризонталната компонента на F3 ще окаже влияние върху хоризонталното ускорение; така и само вертикалната компонента на F3 ще окаже влияние върху вертикалното ускорение. Така че ще разложим силата F3 на хоризонтална и вертикална компонента, както е показано по-долу.
Сега виждаме, че силата F3 може да бъде разглеждана като състояща се от хоризонтална сила F3x и вертикална сила F3y.
Като използваме тригонометрия, можем да намерим големината на хоризонталната компонента с F3x=F3cosθ. Аналогично, можем да намерим големината на вертикалната компонента с F3y=F3sinθ.
Сега можем да продължим както обикновено като заместим с всички хоризонтално насочени сили в хоризонталната версия на втория закон на Нютон.
ax=ΣFxm=F1F3xm=F1F3cosθm
Аналогично, можем да заместим с всички вертикални сили във вертикалната версия на втория закон на Нютон.
ay=ΣFym=F2F4+F3ym=F2F4+F3sinθm

Как изглеждат решени примери с втория закон на Нютон?

Пример 1: Костенурката Нютон

Върху костенурка, тежаща 1,2 килограма, са приложени четири сили, както е показано на графиката по-долу.
Какво е хоризонталното ускорение на костенурката Нютон?
Какво е вертикалното ускорение на костенурката Нютон?
За да намерим хоризонталното ускорение, ще използваме втория закон на Нютон за хоризонталното направление.
ax=ΣFxm(Започваме с втория закон на Нютон за хоризонталното направление.)
ax=(30 N)cos3022 N1,2 kg(Въведи хоризонталните сили с правилните отрицателни знаци.)
ax=26 N22 N1,2 kg(Уверяваме се, че калкулаторът ни е в режим градуси, ако са ни дадени градуси.)
ax=3,3ms2(Изчисляваме и отпразнуваме!)
За да намерим вертикалното ускорение, ще използваме втория закон на Нютон за вертикалното направление.
ay=ΣFym(Започваме с втория закон на Нютон за вертикалното направление.)
ay=16 N12 N(30 N)sin301,2 kg(Въведи вертикалните сили с правилните отрицателни знаци.)
ay=16 N12 N15 N1,2 kg(Уверяваме се, че калкулаторът ни е в режим градуси, ако са ни дадени градуси.)
ay=9,2ms2(Изчисляваме и отпразнуваме!)

Пример 2: Сирене на нишки

Парче сирене виси в покой на две нишки, които упражняват сили с големини F1 и F2, както е показано по-долу. На сиренето също така действа и гравитационна сила с големина 20 N, насочена надолу.
Каква е големината на силата F1?
Каква е големината на силата F2?
Ще започнем, като използваме хоризонталната или вертикалната версия на втория закон на Нютон. Не знаем стойността на хоризонталните сили, но пък знаем големината на вертикалните сили – 20 N. Тъй като имаме повече информация за вертикалното направление, ще анализираме първо него.
ay=ΣFym(Започваме с втория закон на Нютон за вертикалното направление.)
ay=F1sin6020 Nm(Въведи вертикалните сили с правилните отрицателни знаци.)
0=F1sin6020 Nm(Вертикалното ускорение е нула, тъй като сиренето е в покой.)
0=F1sin6020 N(Умножи двете страни по масата m.)
F1=20 Nsin60(Намери F1.)
F1=23 N(Пресмятаме и отпразнуваме!)
За да намерим F2, ще използваме втория закон на Нютон за хоризонталното направление.
ax=ΣFxm(Използваме втория закон на Нютон за хоризонтално направление.)
ax=F1cos60F2m(Въведи хоризонталните сили с правилните отрицателни знаци.)
ax=(23 N)cos60F2m(Въведи стойността на F1=23 N получена от вертикалното изчисление.)
0=(23 N)cos60F2m(Хоризонталното ускорение е нула, тъй като сиренето е в покой.)
0=(23 N)cos60F2(Умножи двете страни на масата m.)
F2=(23 N)cos60(Намери F2.)
F2=11,5 N(Пресмятаме и отпразнуваме!)

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.