If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво представлява разпределението на Максуел-Болцман?

В един газ има много молекули, движещи се с най-различни скорости. Ето един начин да мислиш за това.

Какво представлява разпределението на Максуел-Болцман?

Молекулите на въздуха, който ни заобикаля, не се движат еднакво бързо, дори ако температурата е еднаква навсякъде. Някои от молекулите се движат много бързо, някои се движат с умерена скорост, а някои едва-едва ще се движат. По тази причина не можем да зададем въпроса „Колко бързо се движи молекула в газ?“, тъй като молекула от дадена газова система може ще има една от много възможни скорости.
Така че вместо да питаме за някоя конкретна молекула на газа, ние задаваме въпроси като "Какво е разпределението на скоростта в газ при определена температура?" Във втората половина на деветнадесети век Джеймс Кларк Максуел и Лудвиг Болцман откриват отговора на този въпрос. Резултатът от това се нарича разпределение на Максуел-Болцман, защото показва как са разпределени скоростите на молекулите за идеален газ. Разпределението на Максуел-Болцман често се представя със следната графика.
y-оста на графиката на Максуел-Болцман може да се смята, че дава броя на молекулите за единица скорост. Така че, ако графиката е по-висока в дадена област, това означава, че има повече газови молекули, движещи се с тези скорости.
Обърни внимание, че графиката не е симетрична. На горния край на графиката има по-дълга „опашка“. Графиката продължава надясно до изключително големи скорости, но вляво графиката трябва да завърши на нула (тъй като молекулата не може да има скорост, по-малка от нула).
Действителното математическо уравнение за разпределението на Максуел-Болцман е леко плашещо и обикновено не е необходимо за много учебни класове по алгебра.

Какво означава средна квадратична скорост?

Може да мислиш, че скоростта точно под върха на графиката на Максуел-Болцман е средната скорост на молекулата в газа, но това не е вярно. Скоростта, която се намира точно под върха, е най-вероятната скорост vвр, тъй като това е скоростта, която е най-вероятно да намериш за молекула в газ.
Средната скорост vср на молекула в газа всъщност се намира леко надясно от върха. Причината, поради която средната скорост се намира вдясно от върха, се дължи на по-дългата "опашка" от дясната страна на графиката за разпределение на Максуел-Болцман. Тази по-дълга опашка издърпва средната скорост леко надясно от върха на графиката.
Друга полезна величина е известна като средна квадратична скоростvrms. Тази величина е интересна, защото дефиницията е скрита в самото име. Средната квадратична скорост е квадратният корен на средното на квадратите на скоростите. Можем да напишем средната квадратична скорост математически като
vср кв=1N(v12+v22+v32+)
Може да изглежда, че този начин за намиране на средна стойност е ненужно сложен, тъй като взимаме квадратите на всички скорости, а после взимаме корен квадратен. Може да се чудиш „защо просто не вземем средната скорост?“ Но не забравяй, че скоростта е вектор и има посока. Средната скорост на молекула на газта е нула, тъй като има толкова много молекули на газове, които се движат надясно, колкото има и движещи се наляво. Това е причината първо да вземем квадратите на скоростите, което ги прави положителни. Това гарантира, че средната стойност няма да е нула. Физиците използват този трик често за намиране на средни стойности на величини, които могат да имат положителни и отрицателни стойности (например напрежение и ток във верига с променлив ток).
Трябва да отбележим, че всички тези три величини (vвр, vср и vср кв) са доста големи, дори за газове при стайна температура. Например неонът при стайна температура (293 K) има най-вероятна скорост, средна скорост и средна квадратична скорост около
vвр=491ms (или 1100mihr)
vср=554ms (или 1240mihr)
vср кв=602ms (или 1350mihr)

Какъв смисъл има площта под графиката на разпределението на Максуел-Болцман?

По оста y на разпределението на Максуел-Болцман стои броят молекули за единица скорост. Общата площ под цялата крива е равна на общия брой молекули в газа.
Ако затоплим газа до по-висока температура, върхът на графиката ще се премести надясно (тъй като средната скорост на молекула от газа ще се увеличи). Тъй като графиката се премества надясно, височината на графиката трябва да се намали, за да се поддържа същата обща площ под кривата. По подобен начин, когато газът се охлажда до по-ниска температура, върхът на графиката се премества наляво. Тъй като графиката се премества наляво, височината на графиката трябва да се увеличи, за да се поддържа същата площ под кривата. Това може да се види на кривите, които представляват газ (с постоянно количество молекули) при различни температури.
Докато газът се охлажда, графиката става по-висока и по-тясна. По подобен начин, когато газът се затопля, графиката става по-ниска и по-широка. Това се изисква, за да остава постоянна площта под кривата (общия брой молекули).
Ако молекули навлизат в системата, общата площ под кривата би се увеличила. По същия начин, ако молекулите напускат системата, общата площ под кривата би намаляла.

Как изглеждат решени примери с разпределението на Максуел-Болцман?

Пример 1: Охлаждане на газ

Газ от двуатомен азот се намира в запечатан съд. След това запечатаният съд се поставя в ледена вана и достига по-ниска равновесна температура с ледената вана.
Какво се случва със следните величини, докато газът се охлажда? (избери две верни твърдения)
Избери всички правилни отговори:

Пример 2: Промяна в газа

Газ има разпределение на скоростите, което изглежда по следния начин:
Кое от следните действия би накарало графиката на разпределението да се промени от крива 1 до крива 2, както е показано по-долу ?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.